23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-483667
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.11.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/241598f8-bc6e-4f65-b400-562d14bf1c2e/homepage

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vindere

Valgt firma

(14.01.2020)
Meldgaard Miljø A/S
6200 Aabenraa

Opdateringer

Rettelse
(08.11.2019)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 11-11-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 13-11-2019
Time: 23:59

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 11-11-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 13-11-2019
Time: 23:59

Indsamling af mad- og restaffald samt miljøbokse


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Bernhard Brackhahn
Telefon: +45 51613515
E-mail: bebh@ramboll.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/241598f8-bc6e-4f65-b400-562d14bf1c2e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/241598f8-bc6e-4f65-b400-562d14bf1c2e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/241598f8-bc6e-4f65-b400-562d14bf1c2e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af indsamling af mad- og restaffald samt miljøbokse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indsamling og transport af mad- og restaffald samt miljøbokse fra private husstande, kommunale institutioner og virksomheder i Ikast-Brande Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Ikast-Brande Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indsamling og transport af mad- og restaffald samt miljøbokse fra private husstande, kommunale institutioner og virksomheder i Ikast-Brande Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

Indsamlingsopgaven omfatter:

- Indsamling af mad- og restaffald fra tokammerbeholdere, et-kammerbeholdere og minicontainere på hjul,

- Indsamling af restaffald fra enkelte vipcontainere, som forventes udfaset i kontraktperioden,

- Indsamling af miljøbokse med farligt affald, herunder batterier, og småt elektronikaffald,

- Registrering af alle tømninger via radiobrik monteret på affaldscontainerne

Indsamlingen foregår i dag med to-kammer-komprimatorbil og et-kammer-komprimatorbil til vipcontainere.

Indsamlingen af affald sker fra:

- Ca. 17 000 enfamilieboliger og sommerhuse med individuel tømning,

- Ca. 1 500 landejendomme med individuel tømning,

- Ca. 3 500 etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere.

Dertil et antal kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder.

Indsamlingsordningen omfatter i alt ca. 17 000 opsamlingsenheder med i alt ca. 430 000 tømninger pr. år. Opsamlingsmateriel er fordelt på ca. 16 500 tohjulede affaldsbeholdere, ca. 650 minicontainere i størrelserne 660 og 770 liter. Herudover er der ca. 6 vipcontainere på 12 m3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Omdeling af madaffaldsposer i byområder, 2 gange/år, 3 ruller à 30 poser (90 stk.) pr. gang pr. husstand/institution/virksomhed.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B, oplyse sin samlede årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B, under "Finansielle nøgletal", oplyse sin egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B, under "Erhvervsansvarsforsikring", oplyse det forsikrede beløb i Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft en omsætning pr. år på mindst 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis Tilbudsgiver baserer sig økonomisk på en anden enhed, beregnes den årlige omsætning samlet for Tilbudsgiver og den støttende enhed.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft en egenkapital på mindst 3 000 000 DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis Tilbudsgiver støtter sig økonomisk til en anden enhed, beregnes egenkapitalen for det enkelte år som summen af Tilbudsgivers og den anden enheds egenkapital det pågældende år.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK ved person- og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit C, oplyse maksimalt 5 lignende referencer, som er udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år, vedrørende indsamling af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremlægge mindst 2 referencer inden for de seneste 3 år, på indsamling af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer i beholdere på hjul i fast rute fra minimum 10 000 husstande/boliger, herunder erfaring med indsamling af affald fra to-kammerbeholdere.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afgive følgende oplysninger om hver reference:

- Beskrivelse af leverancens genstand (opgaven),

- Den samlede kontraktværdi for leverancen,

- Start- og slutdatoen for leverancen,

- Navn og kontaktoplysninger på den offentlige eller private modtager af leverancen, så Ordregiver har mulighed for at rette henvendelse til en kontaktperson.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal ved underskrivelse af kontrakten stille en sikkerhed i form af en bankgaranti eller garanti fra et kautionsforsikringsselskab eller lignende. Sikkerhedsstillelsen udgør 12% af den gennemsnitlige årlige kontraktsum ekskl. moms (beregnet på basis af den afgivne beregnede samlede tilbudssum).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019

Send til en kollega

0.094