23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-479927
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Jönköpings kommun

Vindere

(14.02.2020)
HD LandScape AB
STRANDBADSVÄGEN 13 A
252 29 Helsingborg

Omhändertagande av Revaq-slam


Jönköpings kommun

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
JÖNKÖPING
551 89
Sverige
Kontaktperson: Sebasthian Caesar
E-post: sebasthian.caesar@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpkzehaid&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpkzehaid&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Omhändertagande av Revaq-slam

Referensnummer: 17/358
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende omhändertagande av Revaq-slam.

Omfattning

I uppdraget ingår att årligen transportera och förmedla uppemot cirka 8 500 ton revaqslam för spridning av slammet på produktiv mark, i uppdraget ingår även omhändertagande av icke godkänt revaqslam.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90513600
90513800
90513900
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet avser att transportera och förmedla revaqslam för spridning på produktiv jordbruksmark, men även ansvara för att omhänderta icke godkänt revaqslam.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende omhändertagande av Revaq-slam.

Omfattning

I uppdraget ingår att årligen transportera och förmedla uppemot cirka 8 500 ton revaqslam för spridning av slammet på produktiv mark, i uppdraget ingår även omhändertagande av icke godkänt revaqslam.

Slammet som produceras på Simsholmens respektive Huskvarna avloppsreningsverk är certifierat enligt Svensk Vattens Regler för REVAQ-Återvunnen Växtnäring och innehar Certifikatsnr: SCO451-10,SCO452-10. Hantering av slammet ska ske helt enligt revaq:s regler, se länk: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-ochMiljo/REVAQ/Certifiering/REVAQ-regler/, vilket kommer att följas upp i både andra- respektive tredjepartsrevisioner. Slammet transporteras på beställarens bekostnad från respektive avloppsreningsverk till Miljöhantering i Jönköping för lagring om ingen annan överenskommelse görs. Slamkvaliteten kontrolleras med avseende på metallhalter av beställaren och slampartier kan underkännas av för höga halter men också av andra skäl som driftstörningar och därför kan inga fasta volymer garanteras. Uppskattad volym innebär således endast ett riktvärde och det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre.Upphandlingen avser slam som produceras efter 2020-04-01.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option avseende hjälp med uppströmsarbete.

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/05/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 14/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/10/2019

Send til en kollega

0.078