23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-471645
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91664f27-88d4-43c6-b60e-506bb4d79b6b/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Valgt firma

(11.03.2020)
Tolstrup A/S
Tolstrup Allé 18
7000 Fredericia

Udførelse af grøn pleje i den sydlige og sydvestlige del af Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Nastasja Schweigler Lauridsen
Telefon: +45 29209230
E-mail: nmse@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91664f27-88d4-43c6-b60e-506bb4d79b6b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91664f27-88d4-43c6-b60e-506bb4d79b6b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91664f27-88d4-43c6-b60e-506bb4d79b6b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af Udførsel af grøn pleje i den sydlige og sydvestlige del af Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af Udførsel af grøn pleje i den sydlige og sydvestlige del af Aarhus Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77340000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af Udførsel af grøn pleje i den sydlige og sydvestlige del af Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den fremtidige Kontrakt kan forlænges i op til 2 x 12 måneder á en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående omsætnings- og nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Omsætning inden for drift og vedligeholdelse af grønne områder,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning inden for drift og vedligeholdelse af grønne områder på minimum 4 400 000 DKK ekskl. moms pr. år i de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

- Har haft en positiv egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

- Har haft en soliditetsgrad på minimum 15% i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes I ESPD angive referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives minimum 1 referencer og maksimalt 6 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har synliggjort erfaring med udførelse af lignende opgaver som den udbudte. Referencer bør indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af opgaven, herunder opgavens primære funktion,

- Referencens økonomi og periode,

- Ansøgerens rolle i opgaven,

- Kontaktperson hos referencen med angivelse af navn og telefonnummer.

Med lignende opgaver menes opgaver som i omfang og indhold svarer til den nærværende udbudte opgave. Omsætningen på 4 400 000 DKK pr. år skal fordele sig på maksimum 6 referencer i alt i de seneste 3 år. Samlet set skal referencerne indholdsmæssigt indeholde tilsvarende opgaver som nærværende udbudte opgave.

Vedlægges der flere referencer er det kun de første 6 referencer, der indgår i den samlede vurdering.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en klausul om arbejdsvilkår, en uddannelsesklausul om erhvervsuddannelsespraktikanter, en uddannelsesklausul om en udformet personalepolitik samt en klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

// grseq end-->

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund(e). Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund(e) (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1,

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i Udbudslovens § 2, stk.1,

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, nr. 4,

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, nr. 5,

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, nr. 6,

- Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. Udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPD’et vedrørende soliditetsgrad og egenkapital ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere soliditetsgrad og egenkapital på en anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2. Tilbudsgiver skal til dokumentation for omsætningen fremsende en revisorerklæring om, at virksomheden har haft en omsætning som angivet i Del III, afsnit III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.062