23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 189-459839
Offentliggjort
01.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/558

Indlevering af tilbud

Til
29.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/558

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

(17.01.2020)
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Innovationsbrug – Praksisnær implementering af IPM


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Tolderlundsvej 5
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Eja Lund
E-mail: ejlun@mst.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/558
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/558
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Innovationsbrug – Praksisnær implementering af IPM

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten har til formål, at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug, dokumenterer og formidler effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM-tiltag). Hensigten skal være at validere og dokumentere IPM-strategier under praksisnære forhold, både med hensyn til effekt og økonomi.

Formålet med at etablere innovationsbrug er at afprøve og udvikle en planteproduktionen der er mindre afhængig af anvendelsen af pesticider, minimere pesticidforbruget og øge effekten af de pesticider, der anvendes ved i højere grad at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktionen, på basis af de 8 IPM-principper, der er defineret i Pesticidstrategi 2017-2021.

Kontrakten har som mål, at der indarbejdes IPM-tiltag på et innovationsbrug i størst mulig omfang og efterfølgende videreformidle de resultaterne. Dette skal understøtte en lang-sigtet indsats med rådgivning på bedriftsniveau, der dels kan skabe de nødvendige forandringer til at nedsætte risiko for resistensudvikling og dels mindske pesticidbelastningen. Kontrakten har til formål at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug,

Formålet med at etablere et innovationsbrug er at vise, hvordan planteproduktionen kan gøre sig mere uafhængig af brugen af pesticider ved at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktion på basis af de 8 IPM-principper. De effekter er dokumenteres formidles til andre landbrugere, til konsulenter m.fl. med henblik på at øge implementering af IPM i DK.

Opgaverne projektledelse, etablering af innovationsbrug, formidling og dataindsamling hænger sammen. Det kræver en tæt kommunikation mellem innovationsbruget, projektledelsen og formidlingen, derfor er det nødvendigt, at det er samme kontraktholder. Det samme gælder for at få et godt samspil mellem dataindsamlingen og dokumentationen og det foregår på innovationsbrugene. Derfor er Kontrakten ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten har til formål, at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug, dokumenterer og formidler effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM-tiltag). Hensigten skal være at validere og dokumentere IPM-strategier under praksisnære forhold, både med hensyn til effekt og økonomi.

Formålet med at etablere innovationsbrug er at afprøve og udvikle en planteproduktionen der er mindre afhængig af anvendelsen af pesticider, minimere pesticidforbruget og øge effekten af de pesticider, der anvendes ved i højere grad at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktionen, på basis af de 8 IPM-principper, der er defineret i Pesticidstrategi 2017-2021.

Kontrakten har som mål, at der indarbejdes IPM-tiltag på et innovationsbrug i størst mulig omfang og efterfølgende videreformidle de resultaterne. Dette skal understøtte en lang-sigtet indsats med rådgivning på bedriftsniveau, der dels kan skabe de nødvendige forandringer til at nedsætte risiko for resistensudvikling og dels mindske pesticidbelastningen. Kontrakten har til formål at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug,

Formålet med at etablere et innovationsbrug er at vise, hvordan planteproduktionen kan gøre sig mere uafhængig af brugen af pesticider ved at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktion på basis af de 8 IPM-principper. De effekter er dokumenteres formidles til andre landbrugere, til konsulenter m.fl. med henblik på at øge implementering af IPM i DK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Opgaverne projektledelse, etablering af innovationsbrug, formidling og dataindsamling hænger sammen. Det kræver en tæt kommunikation mellem innovationsbruget, projektledelsen og formidlingen, derfor er det nødvendigt, at det er samme kontraktholder. Det samme gælder for at få et godt samspil mellem dataindsamlingen og dokumentationen og det foregår på innovationsbrugene. Derfor er Kontrakten ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentation for, at Tilbudsgiver har eller kan få den for kontrakten relevante erhvervsansvarsforsikring. Dokumentationen skal være i form af enten kopi af forsikringspolice, forsikringsbevis indeholdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af forsikringsselskab eller tilsagn fra anerkendt forsikringsselskab om tegning af erhvervsansvarsforsikring. Tilsagnet skal være gældende fra underskrivelse af kontrakten.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

En liste med de 2-5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Reference, der viser den økonomiske aktørs formåen inden for projektledelse,

- Reference, der viser formåen processer i udviklingsprocesser,

- Reference, der viser formåen inden for formidling.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal sikre, at ansatte beskæftiget i Danmark hos Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkeds-parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejds-klausuler i offentlige kontrakter.

De øvrige vilkår for kontraktens udførelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2019
Tidspunkt: 13:00
Sted:

 

Odense

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte

Obligatoriske udelukkelsesgrunde samt § 137, stk.1, nr. 2 (tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under

Insolvens- eller likvidationsbehandling m.v.). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et i det elektroniske udbudssystem.

ESPD'et er tilbudsgivers foreløbige bevis for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.</p>

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2019

Send til en kollega

0.062