23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-438825
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.10.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xbdgnrztcw

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Valgt totalrådgiver

(06.04.2020)
Fogh & Følner Arkitekter A/S
Kulsviervej 150
2800 Kongens Lyngby

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Ditte Funder Hein
Telefon: +45 29244928
E-mail: fes-ues03@mil.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xbdgnrztcw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning

 

Sagsnr.: 2018/004663
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende bekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112710
71220000
71320000
71321000
71322200
71247000
71520000
98342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Bygherremøder afholdes på Kastellet, Nordre Magasin 58, 2100 KBH.

Under byggeriet, skal ydelser præsteres på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget, Roskildevej 26A, 2000 Frederiksberg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende bekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Det nuværende anlæg består af 7 fredede sammenbyggede bygninger, der alle er i meget ringe tilstand. Opgaven omhandler i stort omfang restaurering af eksisterende bebyggelse. Restaureringen omfatter i hovedtræk:

— Nyt terrændæk og gulv,

— Indvendig istandsættelse,

— Facadeistandsættelse,

— Udbedring af rådskader i inder-, og ydervægges bindingsværk,

— Udbedring af råd-, og svampeskader i tagkonstruktionen,

— Nyt tag,

— Etablering af multi-motionsrum,

— Ny indretning af bad, toilet, trapper, gangarealer, rengøringsrum, kontorer og konferencelokaler.

Ved restaurering af bygningerne er det hensigten, at der skal tages udgangspunkt i, at der fortsat kan være en nutidig anvendelse, men at de tilbageværende oprindelige træk og anlæggets bærende fredningsværdier vil blive respekteret og styrket. Her tænkes f.eks. på indretninger der respekterer bygningernes oprindelige bærende hovedstruktur, skorstensplaceringer, facadeåbninger mv.

Derudover omhandler opgaven ligeledes opførelse af en ny bygning til anvendelse som bad- og omklædningsfacilitet til brug for Hærens Officerskole på ca. 500 m2. For så vidt angår udenomsarealerne skal der udarbejdes et landskabsprojekt for området samt etableres nyt parkeringsareal og cykelparkering mm.

I forbindelse med udførelse af projektet, skal der etableres midlertidige bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 250 personer samt midlertidig løsning til træningsfaciliteter i byggeperioden.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med reglerne i udbudslovens § § 61 – 66, med mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

Såfremt Ordregiver vælger at indgå i forhandling, gennemføres udbudsprocessen i henhold til nedenstående beskrivelse og det øvrige udbudsmateriale. Vælger Ordregiver derimod at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud, bliver forhandling ikke aktuel.

Tilbudsgiverne skal afgive et indledende tilbud, der danner grundlag for forhandlingerne.

Ordregiver kan i forhandlingsfasen bede tilbudsgiver afgive nye eller reviderede indledende tilbud på baggrund af forhandlingerne.

Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Der gennemføres som udgangspunkt ét forhandlingsmøde. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Efter forhandlingerne tilretter ordregiver udbudsmaterialet, hvorefter tilbudsgiverne afgiver et endeligt tilbud.

Ansøgers og tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning og eventuelle forhandlinger er ordregiver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 63
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder minimumskravene til egnethed, udvælger ordregiver 3 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet. Ordregiver foretager udvælgelsen på baggrund af en vurdering af ansøgers kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave.

Vurderingen foretages på baggrund af ansøgers referencer og deres sammenlignelighed med den udbudte opgave, idet der særligt lægges vægt på, at referencen:

- Er udført i totalrådgivning med projekteringsledelse af ansøger,

- Indeholder restaurering af fredede byggerier eller byggerier af høj bevaringsværdi,

- Indeholder så mange som mulige arbejder, som er sammenlignelige med den udbudte opgave, herunder:

— Totaloverdækning i forbindelse med (og evt. fastgjort i) historiske byggerier,

— Udskiftning af terrændæk i historiske byggerier samt sikring mod grundfugt,

— Tagudskiftning og udbedring af svamp og rådskader i tagkonstruktion,

— Udskiftning og restaurering af bindingsværkfacader, herunder udbedring af svamp og rådskader,

— Miljøundersøgelser,

— Indvendig istandsættelse:

- Omfatter styring/byggeledelse af flere entrepriser samt etablering af midlertidige faciliteter,

- Indeholder sammenlignelige nybyggerier samt nybyggeri udført i fredede omgivelser.

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

De 3 ansøgere, der har angivet de mest sammenlignelige referencer på baggrund af ovenstående, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal angive:

- Ansøgers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabs år:

- - Det er et minimumskrav, at ansøgers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 15 000 000 DKK.

- Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår:

- - Det er et minimumskrav, at ansøger har en årlig soliditetsgrad på minimum 20% i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger er et konsortium, beregnes der en samlet soliditetsgrad for konsortiet.

Dokumentation for opfyldelse af minimumskrav:

— årsregnskaber, såfremt disse ikke skal offentliggøres efter lovgivningen i det land tilbudsgiver er etableret. Såfremt tilbudsgiver ikke er i stand til fremskaffe årsregnskaber, accepteres tilsvarende andet dokument, der kan godtgøre de fastsatte økonomiske og finansielle krav,

— revisorpåtegnet erklæring vedr. omsætningen for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt omsætningen ikke fremgår af årsregnskabet eller af lignende dokument som omhandlet ovenfor,

— revisorpåtegnet erklæring vedr. soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt soliditetsgraden ikke direkte fremgår af årsregnskaberne eller af lignende dokumenter som omhandlet ovenfor,

— konsortieerklæring, såfremt ansøger er et konsortium,

— støtteerklæring, såfremt ansøger baserer sin formåen på andre virksomheders kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger kan angive op til 7 referencer i alt (inkl. referencer fra eventuelle underrådgivere), som ansøger vurderer sammenlignelige og relevante for det udbudte projekt. Referencer ud over de første 7 vil ikke indgå i evalueringen.

Referencer omhandlende opgaver, som er færdiggjort (afleveret) for mere end 8 år siden beregnet fra ansøgningsfristen, vil ikke indgå i vurderingen.

Ordregiver kan for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudsloven § 155 pkt. 2, tage hensyn til relevante tjenesteydelser, der er udført mere end 3 år inden ansøgningsfristens udløb. For at sikre tilstrækkelig konkurrence i nærværende udbud er det vurderet, at der vil være behov for at tillade referencer, der er mere end 3 år gamle, da restaureringsprojekter i størrelsesorden af den udbudte opgave ikke er sædvanlige og kun forekommer sjældent.

For hver reference bedes følgende oplyst:

(a) Entreprisesum og rådgiverhonorar,

(b) Udførelsesperiode, herunder afleveringsdato,

(c) Ansøgers rolle og ydelse,

(d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre,

(e) Entrepriseform,

(f) Beskrivelse af opgaven. Følgende bør angives:

- Nybyggeri, ombygning, renovering, restaurering m.v.,

- Type af byggeri (anvendelse) samt

- Yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne i henhold til de ovenstående under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametrer.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysninger, kan dette have betydning for vurderingen af referencens relevans.

Ansøger skal angive sine referencer i ESPD´ets del IV C. Referencelisten fra ESPDét betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedr. sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landende NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt;

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul;

3) Indgåelse af kontrakt er betinget af, at ordregiver opnår bevilling til gennemførsel af 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning;

4) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget;

5) Støttende virksomheder skal hæfte solidarisk såfremt de støtter økonomisk og finansielt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138;

2) Ansøgning om prækvalifikation og tilbud kan afgives elektronisk via udbudssystemet iBinder.dk der har de fornødne faciliteter til den elektroniske udbudsprocedure. Nærværende udbudsbekendtgørelse er gengivet på iBinder. Her kan ansøger ligeledes få adgang til hele udbudsmaterialet. Link til hjemmesiden er indsat i nærværende udbudsbekendtgørelses del I.3.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21.12.2010, § 1 i lov nr. 618 af 14.6.2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager:

— En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt,

— Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2019

Send til en kollega

0.062