23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-431105
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.10.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

Udbyder

Frederikssund Kommune

Vindere

Valgt firma

(19.03.2020)
HedeDanmark A/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt gennemførelse af vintertjeneste


Frederikssund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Frederik Lund Christiansen
Telefon: +45 47351079
E-mail: flchr@frederikssund.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud med forhandling vedrørende drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt gennemførelse af vintertjeneste

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og udearealer på administrationscentre, boldbaner, skolebaner, kulturinstitutioner, skoler, klubber og SFO-er, daginstitutioner familieafdelingen, dag- og døgninstitutioner, plejecentre og ældreboliger, drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser samt udførelse af vintertjeneste i hele Frederikssund Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233141
45233160
45233200
45233229
77300000
77311000
77314000
77320000
90612000
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederikssund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og udearealer på administrationscentre, boldbaner, skolebaner, kulturinstitutioner, skoler, klubber og SFO-er, daginstitutioner familieafdelingen, dag- og døgninstitutioner, plejecentre og ældreboliger, drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser samt udførelse af vintertjeneste i hele Frederikssund Kommune.

Udbuddet omfatter primært følgende hovedkategorier:

Drift og vedligeholdelse af grønne områder:

— Pleje af græsarealer,

— Pleje af blomster, buske, hække, træer,

— Renholdelse af grønne områder,

— Ukrudtsbekæmpelse,

— Grøn vedligeholdelse på diverse institutioner, herunder tømning af sandkasser,

— Grøn vedligeholdelse på idrætsanlæg.

Gennemførelse af vintertjeneste:

— Gennemførelse af vintertjenesten på vej, stier og pladser,

— Gennemførelse af vintertjenesten på diverse institutioner.

Drift og vedligeholdelse af veje:

— Mindre reparationer og vedligeholdelse af asfalt, herunder slaghuller,

— Reparation og vedligeholdelse af grusbelægninger på veje og stier,

— Termisk ukrudtsbekæmpelse på veje, stier og pladser,

— Vedligeholdelse af vejstriber,

— Reparation og vedligeholdelse af vejinventar,

— Reparation og vedligeholdelse af grøfter og dræn,

— Renholdelse af veje, stier og pladser, herunder feje-sugning,

— Renholdelse af toiletter i bygninger og i terræn,

— Tømning af papirkurve og affaldsspande,

— Pleje af grønne vejarealer, herunder rabatgræs, grøfter mm. De udbudte ydelser fremgår detaljeret af Kontraktbilag 2 med underbilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Visse ydelser, som skal prissættes i Kontraktbilag 3A, er i samme bilag fremhævet som optioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019

Send til en kollega

0.064