23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 160-395086
Offentliggjort
21.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Bodens kommun

Ramavtal Tekniska konsulttjänster VA & Miljö 2019 2.0


Bodens kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 127-310639)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Bodens kommun
212000-2767
Kyrkgatan 24
Boden
961 34
Sverige
Kontaktperson: Inger Lundberg
E-post: inger.lundberg@boden.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.boden.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Tekniska konsulttjänster VA & Miljö 2019 2.0

Referensnummer: KS 2019/884
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom VA & Miljö inom Bodens kommun.

Bodens kommun förvaltar och utvecklar kontinuerligt ett flertal anläggningar och verksamheter där frågor kring vatten och avlopp samt miljötillstånd förekommer regelbundet. Arbetet bedrivs av flera förvaltningar men arbetet präglas av samverkan mellan förvaltningar och långsiktig hållbarhet för medborgarnas bästa.

För att klara framtidsutmaningarna är konsultstöd avgörande och de konsulter som anlitas bjuds in att delta och bidra aktivt i samhällsbyggandet samt utveckling av hållbara vattentjänster. Bodens kommun har de senaste åren sett en ökande aktivitetsnivå inom kommunövergripande samhällsbyggnad och stadsplanering samt exploatering för bostäder och verksamheter. Det kommunala VA-systemet (ca 25 VA-verk, 100 mil VA-ledningar och mer än 200 pumpstationer) står inför stora utmaningar avseende förnyelse och utbyggnad. Även inom kommunala fastigheter och kommunala verksamheter/infrastruktur förväntas ett stort behov av externt konsultstöd inom VA och Miljö i samband med om- och nybyggnationer mm.

Bodens kommun har för avsikt att teckna ramavtal med två (2) leverantörer med rangordning med annan fördelningsnyckel av innebörd att 1:an tilldelas ca 75 %, 2:an ca 25 % av avropen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-310639

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Detta kontrakt kan förlängas
I stället för:

Nej

Ska det stå:

Ja, kan förlängas 1+1 år

Avsnitt nummer: ll.2.7
Plats där texten ska ändras: Starttid
I stället för:
Datum: 08/11/2019
Ska det stå:
Datum: 01/01/2020
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094