23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-388188
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/254b937f-dbdc-4ae9-8c28-040e7eab3560/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Valgte firmaer

(18.12.2019)
FKSSlamson A/S
Odense S

(18.12.2019)
Norva24 Danmark A/S
Albertslund

Rammeaftale om udførelse af tømning af vejbrønde med 2 leverandører


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Nicolas Lambert
E-mail: nila04@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/254b937f-dbdc-4ae9-8c28-040e7eab3560/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/254b937f-dbdc-4ae9-8c28-040e7eab3560/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/254b937f-dbdc-4ae9-8c28-040e7eab3560/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/254b937f-dbdc-4ae9-8c28-040e7eab3560/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om udførelse af tømning af vejbrønde med 2 leverandører

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører udførelse af tømning af vejbrønde for Frederiksberg Kommune. Ydelsen består i tømning og rensning af vejbrønde, riste og dæksler, der er placeret langs veje, stier, pladser mv. Kommunen har pt ca. 6 700 vejbrønde, fordelt på 2 delaftaler, der skal tømmes en gang årligt. Geografisk delaftale 1 har ca. 4 000 vejbrønde og geografisk delaftale 2 har ca. 2 700 vejbrønde. Tømningen af vejbrøndene skal ske i et byområde hvorfor leverandøren i sin planlægning og opgaveløsning skal tage højde for udfordrende fremkommelighed og tage hensyn til borgere, trafik, parkerede biler, behov for afspærring samt andre forhold, der påvirker udførelsen af opgaven. Leverandørerne af ydelsen skal have påmonteret GPS sender, der registrerer udført arbejde, brøndenes tilstande og placering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Geografisk delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90640000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud vedrører udførelse af tømning af vejbrønde for Frederiksberg Kommune. Ydelsen består i tømning og rensning af vejbrønde, riste og dæksler, der er placeret langs veje, stier, pladser mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Geografisk delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90640000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud vedrører udførelse af tømning af vejbrønde for Frederiksberg Kommune. Ydelsen består i tømning og rensning af vejbrønde, riste og dæksler, der er placeret langs veje, stier, pladser mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en årsomsætning på mindst 2 000 000 DKK. i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 15% i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over de betydeligste aftaler inden for tømning af vejbrønde, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af aftalen, den årlige omsætning på aftalen i DKK ekskl. moms, aftaleforholdets start- og sluttidspunkt og navnet på den offentlige kunde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 1 aftale om tømning af kommunale vejbrønde.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

På delaftale 1 vil tilbudsgiveren, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, blive rangeret som nr. 1, mens tilbudsgiveren, der har afgivet det økonomiske næstmest fordelagtige tilbud rangeres som nr. 2. På delaftale 2 vil tilbudsgiveren, der har afgivet det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud, bliver rangeret som nr. 1, mens tilbudsgiveren, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud rangeres som nr. 2. Leverandøren, der er rangeret som nr. 1 på rammeaftalen, har pligt til og ansvaret for at udføre den planlagte tømning af vejbrønde samt udførelse af ekstra tømninger og arbejder, der bestilles særskilt som tilkald af kommunen. I det tilfælde at leverandøren ikke har kapacitet til at løse opgaven inden for de af kommunens angivne frister, så vil leverandøren, der er rangeret som nr. 2 på rammeaftalen, modtage kommunens bestilling på løsning af opgaven. Se i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 1.1 og rammeaftalens punkt 3.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kommunen vil udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Kommunen vil endvidere udelukke tilbudsgiver:

- hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2),

- hvis tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr. 7).

Hvis kommunen på baggrund af oplysningerne i ESPD eller ud fra øvrige omstændigheder vurderer, at tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af ovennævnte udelukkelsesgrunde, vil kommunen meddele tilbudsgiver dette og fastsætte en frist for tilbudsgiver til at dokumentere, at tilbudsgiver alligevel er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Vedrørende kontraktudførelsesvilkår i rammeaftalen:

Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.

Overholder leverandøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan kommunen tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Leverandøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som denne beskæftiger i Danmark med hen-blik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser, herunder er registreret i databasen RUT.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2019

Send til en kollega

0.111