23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 156-386255
Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/532

Anmodning om deltagelse

Til
10.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/532

Udbyder

Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(29.11.2019)
OKNygaard A/S
Beringvej 19
8361 Hasselager

Vedligehold af grønne områder og vintertjenester


Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Horsens Vand A/S
32560156
Alrøvej 11
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Henning Pabst
Telefon: +45 76268726
E-mail: hpa@samn.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

I.1) Navn og adresser
Odder Spildevand A/S
33036604
Alrøvej 11
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Henning Pabst
Telefon: +45 76268726
E-mail: hpa@samn.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/532
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/532
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder og vintertjenester

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører indkøb af vedligehold af grønne områder og vintertjenester på de til enhver tidomfattede adresser/lokationer. Der er fortrinsvistale om grøn vedligehold og vintertjeneste på arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77300000
77312000
77312100
77340000
77342000
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens og Odder kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte Rammeaftale omfatter varetagelse af pleje og renhold af grønne områder samt vintertjeneste som beskrevet i Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation og kriterier for tildeling på de til enhver tid omfattedeadresser/lokationer. Der er fortrinsvis tale om grøn vedligehold og vintertjenester på arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

Der forventes 1 forhandlingsrunde med alle prækvalificerede tilbudsgivere dog har ordregiver mulighed for at udvide forhandlingsrunderne. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.

Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af ansøgnings- og tilbudsmateriale i forbindelse med prækvalifikationen eller tilbudsfasen, herunder deltagelse i forhandlingsmøder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium B - "Tilbudt opgaveløsning" / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen 2 gange, hver gang i op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav udvælges antal ansøgere jf. ovenstående, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antalkonditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på de afleverede informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen. Ved relevante referencer forståes referencer, der i videst muligt omfang i volumen- og produktmæssigt mod svarer nærværende udbud, samt at referencerne i videst muligt omfang er sammenlignelige med Ordregiver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen 2 gange, hver gang i op til 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte jf. nedenstående skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne punkt 2.3.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om udnyttelse af underleverandører.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor Ansøger skal bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Ansøger skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

Disse oplysninger skal senere verificeres, jf. udbudsbetingelserne, 3.1.

Ansøger henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt.

Ansøger skal i ESPD-dokumentet angive hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på.

Ansøger skal udfylde ESPD dokumentet i TrueTender.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årlig omsætning på minimum 3 000 000 DKK baseret på det seneste afsluttede regnskabsår.

Såfremt oplysninger om omsætning ikke ligger offentligt tilgængeligt, dokumenteres dette ved at ansøger fremsender en revisorpåtegnet erklæring.

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital, baseret på det seneste afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr.1580 af 10.12.2015).

Såfremt oplysninger om omsætning ikke ligger offentligt tilgængeligt, dokumenteres dette ved at ansøger fremsender en revisorpåtegnet erklæring.

Mindstekrav: Erhvervsansvarsforsikring med oplysning om dækningssum på minimum 5 000 000 DKK kan fremvises inden rammeaftalens start.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9 i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første fem (5) anførte referencer.

— Ansøgers referencer vurderes før Andre Enheders referencer,

— Er der flere Andre Enheder eller er ansøger et konsortium trækkes der lod blandt disse referencer,

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) inden for de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de senestetre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført(start- og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsfristen er 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura.

Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommende bankdag.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte Rammeaftale indeholder en social/etisk klausul samt arbejdsklausul, jf. Rammeaftalen punkt 38.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiverestilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Ansøgere.

Ansøgere /Tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

— Alle spørgsmål skal stilles i TrueTender ved at klikke på ”+” ikonet i øverste højre hjørne i boksen”Spørgsmål”,

— Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver,

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument i boksen ”Udbudsdokumenter”.

Det er Ansøger/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i TrueTender.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gørd et uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2019

Send til en kollega

0.078