23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 149-367106
Offentliggjort
05.08.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

BIOFOS A/S

Vindere

(05.08.2019)
SEAS-NVE STRØMMEN A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs


BIOFOS A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
BIOFOS A/S
25601920
Refshalevej 250
København K
1432
Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
Telefon: +45 32685615
E-mail: cgk@biofos.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110879063.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Kanaholmen 28, 2650 Hvidovre

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af den 29.6.2011 og vejledende udtalelse af

den 19.2.2014 på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, fremgår det, at indkøb af naturgas på en varebørs er undtaget udbudspligten, såfremt indkøbet opfylder betingelserne i den vejledende udtalelse

om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet af den 14.6.2011. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse sammenfatter de forhold, som skal være opfyldt, for at en ordregivende myndighed kan foretage en direkte tildeling til et gashandelsselskab om levering af naturgas købt på en børs:

— Gashandelsselskabet skal købe gas på en varebørs på vegne af den ordregivende myndighed,

— Gashandelsselskabet kan handle i eget navn, men det skal fremgå af formidlingsaftalen, at ejendomsretten til den leverede gas er den ordregivende myndigheds,

— Det samlede gasindkøb skal foretages på en varebørs,

— Formidlingsaftalen skal indeholde volumenfleksibilitet i forhold til det forventede forbrug,

— Selve formidlingsydelsen i forbindelse med køb af gas på en varebørs er undtaget udbudspligten,

— For at sikre sig mod, at aftalen erklæres uden virkning, eller at der kan pålægges en økonomisk sanktion, offentliggør den ordregivende myndighed en Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed og afholder en frivillig standstill periode i henhold til § 4 i Håndhævelsesloven.

Formidlingsaftalen mellem ordregiver og gashandelsselskabet udformes i overensstemmelse med ovenstående, således at alle nævnte forhold indarbejdes i aftalegrundlaget.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
SEAS-NVE STRØMMEN A/S
24213538
Hovedgaden 36
Svinninge
4520
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den frivillige standstill periode starter, når bekendtgørelsen er offentliggjort i Det Europæiske Tidende. Hvis der ikke kommer indsigelser i standstill perioden, vil aftalen blive underskrevet efter standstill periodens udløb.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2019

Send til en kollega

0.063