23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 131-322778
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Odsherred Varme A/S

Odsherred Varme A/S - Begrænset udbud af totalentreprisen vedrørende varmepumper til kraftvarmeværker i Vig og Højby


Odsherred Varme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Varme A/S
34 20 35 63
Hovedgade 39
Grevinge
4571
Danmark
Kontaktperson: Kim E. Nielsen
E-mail: kin@odsherredforsyning.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odsherredforsyning.dk/varme

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Odsherred Varme A/S - Begrænset udbud af totalentreprisen vedrørende varmepumper til kraftvarmeværker i Vig og Højby

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232142
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af to (2) komplette VP-anlæg opsat i henholdsvis Højby og Vig. VP-anlæggene skal udvinde energi fra udeluften og frembringe en resulterende varmeeffekt på minimum 1,6 MW i Højby og minimum 1,5 MW i Vig, når udetemperaturen er -1oC.

Entreprisen omfatter detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af de to (2) komplette nøglefærdige VP-anlæg, som baseres på naturlige kølemidler. VP-anlæggene monteres som udgangspunkt i nye, medfølgende bygninger.

Udbudsformen er et "Udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud". Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 33 126 159.50 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Totalentreprisen vedrørende varmepumpeanlæg til kraftvarmeværker i Vig

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
09330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Vig

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbud for etablering luft-til-vand varmepumpeanlæg ved Kraftvarmeværk i Vig jf. ABT18.

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af et VP-anlæg opsat i Vig. VP-anlægget skal udvinde energi fra udeluften og frembringe en resulterende varmeeffekt på minimum 1,5 MW i Vig, når udetemperaturen er -1oC.

Entreprisen omfatter detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af det komplette nøglefærdige VP-anlæg, som baseres på naturlige kølemidler. VP-anlægget monteres som udgangspunkt i ny, medfølgende bygning(er).

Udbudsformen er et "Udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud". Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilpasning til forholdene / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Alternative energiteknologier har interesse for bygherre under alternative tilbud, som eksempler herpå kan nævnes elektrokedler og solvarmeanlæg. Det er et krav, at der afleveres et ordinært tilbud jf. udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Totalentreprisen vedrørende varmepumpeanlæg til kraftvarmeværker i Højby

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511100
09330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Højby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbud for etablering luft-til-vand varmepumpeanlæg ved Kraftvarmeværk i Højby jf. ABT18.

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af et komplet VP-anlæg opsat i Højby. VP-anlægget skal udvinde energi fra udeluften og frembringe en resulterende varmeeffekt på minimum 1,6 MW i Højby når udetemperaturen er -1oC.

Entreprisen omfatter detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af det komplette nøglefærdige VP-anlæg, som baseres på naturlige kølemidler. VP-anlægget monteres som udgangspunkt i ny, medfølgende bygning(er).

Udbudsformen er et "Udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud". Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilpasning til forholdene / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Alternative energiteknologier har interesse for bygherre under alternative tilbud, som eksempler herpå kan nævnes elektrokedler og solvarmeanlæg.

Det er et krav, at der afleveres et ordinært tilbud jf. udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 246-566037
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalentreprisen vedrørende varmepumpeanlæg til kraftvarmeværker i Vig

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Aktive Energi Anlæg A/S
Herning
7400
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 059 685.25 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Totalentreprisen vedrørende varmepumpeanlæg til kraftvarmeværker i Højby

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Aktive Energi Anlæg A/S
Herning
7400
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 066 474.25 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019

Send til en kollega

0.116