23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-282592
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.08.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243267&B=LEJRE

Udbyder

Lejre Kommune

Vindere

Valgt firma

(21.11.2019)
Norva 24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Tømning af nedløbsbrønde mv


Lejre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lejre Kommune
29 18 85 48
Møllebjergvej 4
Hvalsø
4330
Danmark
Kontaktperson: Kresten Gørtz
Telefon: +45 92430408
E-mail: krng@lejre.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243267&B=LEJRE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243267&B=LEJRE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømning af nedløbsbrønde mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90642000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet indbefatter indgåelse af en aftale om udførelse af tømning af nedløbsbrønde mv. Aftalen omfatter følgende ydelser:

Nedløbsbrønde:

- Ordinær tømning af nedløbsbrønde, ca. 6 600 stk.,

- Håndoprensning,

- Ekstra tømning,

- Akut tømning,

- Bortskaffelse af opsuget materiale til bygherredepot,

- Alternativ bortskaffelse af opsuget materiale (option).

Sandfangsbrønde:

- Ordinær tømning af brønde, ca. 150 stk.,

- Ekstra tømning Spuling af underføringer/ledninger, ca. 800 meter.

Regningsarbejder:

- Arbejdsløn,

- Materiel: Slamsuger inkl. fører.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90470000
90513600
90513700
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Region Sjælland, Lejre Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet indbefatter indgåelse af en aftale om udførelse af tømning af nedløbsbrønde mv. Aftalen omfatter følgende ydelser:

Nedløbsbrønde:

- Ordinær tømning af nedløbsbrønde, ca. 6 600 stk.,

- Håndoprensning,

- Ekstra tømning,

- Akut tømning,

- Bortskaffelse af opsuget materiale til bygherredepot,

- Alternativ bortskaffelse af opsuget materiale (option).

Sandfangsbrønde:

- Ordinær tømning af brønde, ca. 150 stk.,

- Ekstra tømning Spuling af underføringer/ledninger, ca. 800 meter.

Regningsarbejder:

- Arbejdsløn,

- Materiel: Slamsuger inkl. fører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse 1+1 år på tilsvarende vilkår og pris.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse 1+1 år på tilsvarende vilkår og pris.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivere skal efter krav fra Ordregiver dokumentere opfyldelsen af udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til økonomisk egnethed ved fremlæggelse af følgende:

- Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring i form af forsikringscertifikat, forsikringspolice eller tilsvarende dokument,

- Tilbudsgivers seneste årsrapport med revisionspåtegning ledsaget af erklæring fra tilbudsgiver om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten,

- Erklæring om økonomiske nøgletal, afgivet af tilbudsgivers ledelse og bekræftet af tilbudsgivers revisor, såfremt tilbudsgiver er underlagt revisionspligt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Årlig omsætning på minimum 500 000 DKK de 3 seneste afsluttede regnskabsår ESPD Del IV B, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

- Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, ESPD Del IV B,

- Forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader på en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK pr. skadebegivenhed ved upload af forsikringspolice og senest fremsendte præmiebetaling

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivere skal efter krav fra Ordregiver dokumentere opfyldelsen af i) udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til teknisk-faglig egnethed ved fremlæggelse af følgende:

- Liste over tilsvarende opgaver med slamsugning med angivelse af en overordnet karakteristik af kontrakten og årlig kontraktsum,

- Bevis for faglige kvalifikationer vedr. udførelse af tjenesteydelser langs og på veje,

- Bevis for opfyldelse af EURO-norm krav for tilbudsgivers vognpark.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Erfaring med tilsvarende opgaver med slamsugning udført inden for de seneste 3 år, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

- Mindst 1 medarbejder skal have bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads”,

- Tilbudsgivers vognpark, slamsuger, har EURO III eller EURO II motor med monteret partikelfilter eller bedre.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en klausul iht. ILO-konvention. Se Bilag 2: Bestemmelser om ILO-Konventioner.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud eller til at få oplysninger om indholdet heraf.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2023

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019

Send til en kollega

0.109