23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 103-249130
Offentliggjort
29.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Norddjurs Kommune

Vindere

Udbud af flaske- og tankgas til JYFI

(05.09.2019)
Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21
8260 Viby J

Udbud af flaske- og tankgas til Jysk Fællesindkøb


Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
Telefon: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
Telefon: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skive.dk

I.1) Navn og adresser
Rebild Kommune
29189463
Hobrovej 110
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
Telefon: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Allé 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
Telefon: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
Telefon: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240909&B=NORDDJURS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240909&B=NORDDJURS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flaske- og tankgas til Jysk Fællesindkøb

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09120000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09122000
09122100
09122200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. Se ESPD-dokumentets afsnit ”Udelukkelse”.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Se ESPD-dokumentets afsnit ”Udelukkelse”.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver vedlægge nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede soliditetsgrad i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers soliditetsgrad er på minimum 15%. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver via tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne soliditetsgrad. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på 500 000 DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital på 500 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver vedlægge en liste over de 2 betydeligste leveringer af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum anføre 2 sammenlignelige referencer, der er udført indenfor de seneste 3 år. Med reference menes levering af flaske- og tankgas til private eller offentlige organisationer for minimum 100 000 DKK.

Referencen skal indeholde:

- Kundens navn,

- Kontaktperson med anførelse af telefonnummer,

- Kontraktperiode,

- Kontraktens omsætning.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Denne kontrakt er en kontrakt i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Kontrakten medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen.

Ordregiver er dog forpligtet til at anvende den/de indgåede kontrakt(er) til at dække sit forbrug. Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe op til 20% af sit samlede forbrug ved andre leverandører.

Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, fx som følge af beslutning om udlicitering, omstruktureringer og kapacitetstilpasninger.

Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et/en af kontrakten omfattet produkt/ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbning af tilbud sker af den i udbudsbekendtgørelsen nævnte kontaktperson. Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende kommuner har til hensigt at indgå rammeaftaler per aftalens ikrafttræden d. 1.9.2019:

— Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring

— Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderbirg

— Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

— Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattes

Særligt udenlandske tilbudsgivere:

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.1.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen oplyst
Ingen oplyst
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019

Send til en kollega

0.094