23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 185-418503
Offentliggjort
26.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.10.2018 Kl. 09:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220117&B=RS

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Delaftale B- Indledende pesticidundersøgelser

(06.02.2019)
DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg

Delaftale B- Indledende pesticidundersøgelser

(06.02.2019)
Orbicon
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Delaftale A- indledende undersøgelser

(06.02.2019)
Geo
Maglebjergvej 1
2800 lyngby

Delaftale A- indledende undersøgelser

(06.02.2019)
Dansk Miljørådgivning A/S
Industrivej 10 a
8680 Ry

Rammeaftale vedrørende indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Maybrit Jannerup
Telefon: +45 57875826
E-mail: maj@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220117&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220117&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedrørende indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med indledende forureningsundersøgelser i Region Sjælland. Undersøgelserne falder i 3 kategorier:

- Indledende undersøgelser,

- Små videregående undersøgelser,

- Pesticidundersøgelser Indledende undersøgelser og små videregående undersøgelser udbydes separat fra pesticidundersøgelserne. Udbuddet er dermed opdelt i 2 delaftaler:

- - Teknisk rådgivning og bistand på indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser (Delaftale A);

- Teknisk rådgivning og bistand på pesticidundersøgelser (Delaftale B) Ordregiver har til hensigt at indgå 2 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand på indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser og 2 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand på pesticidundersøgelser. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på en eller begge delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale A- indledende undersøgelser

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med opgaven for delaftale A ”Indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser” er overordnet set:

- Teknisk rådgivning i forbindelse med indledende forureningsundersøgelser på lokaliteter med vigtigt grundvand, overfladevand eller arealanvendelse som indsatsområde. En del af undersøgelserne, hvor der er bolig som indsatsområde skal udføres efter reglerne om 1 års undersøgelse, hvorfor undersøgelserne skal udføres indenfor 1-års fristen jf. jordforureningslovens § 7 stk. 3,

- På en del af lokaliteterne kan der være flere indsatsområder, som alle undersøges samtidig. I forbindelse med undersøgelserne at få afklaret om de kortlagte aktiviteter har medført en forurening, der kan udgøre en risiko i forhold til arealanvendelsen overfladevand og/eller grundvandsressourcen,

- at kunne angive en eventuel forurenings art, kildestyrke og placering på en sådan måde, at der kan foretages en indledende risikovurdering over for grundvand, overfladevand samt nuværende- og fremtidig arealanvendelse (kontakt, indeklima og udeluft),

- at danne grundlag for regionens vurdering af, om en lokalitet skal kortlægges på vidensniveau 2 eller kan udgå af kortlægningen.

Ordregiver forventer, at der skal undersøges 30-50 lokaliteter pr. år for delaftale A.

Ordregiver vil indgå 2 parallelle rammeaftaler, hvor tildeling af konkrete opgaver sker efter en kaskademodel, hvor rammeaftaleholderne tilsigtes tildeles 60 hhv 40% af opgaverne, hvilket er nærmere beskrevet i rammeaftalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Antallet (5) er udtryk for antallet af ansøgere, regionen vil prækvalificere på delaftalen.

Udvælgelse:

For hver delaftale vil Ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der har de for den pågældende delaftale mest relevante erfaring, hvorved forstås:

For Delaftale A:

Flest mulige undersøgelser indenfor jordforureningslovens område af samme slags som de udbudte (eller tilsvarende, såfremt undersøgelserne er udført i andre EU-lande). For hver undersøgelse gælder, at der skal være udtaget af prøver fra minimum 2 af følgende medier:

- Jord,

- Vand,

- Poreluft,

- Indeklimamålinger.

Og i forbindelse med undersøgelsen gennemført risikovurdering indenfor jordforureningslovens område af samme slags som de udbudte (eller tilsvarende, såfremt risikovurderingerne er udført i andre EU-lande). For risikovurderingen gælder, at der skal foretaget vurdering af minimum 1 af følgende indsatsområder:

- Kontaktrisiko,

- Indeklima,

- Grundvand,

- Overfladevand.

For at undersøgelsen indgår i vurderingen.

Ordregiver vægter erfaring med undersøgelser i puljer højere end erfaring med enkeltstående undersøgelser.

De udbudte undersøgelser for delaftale A er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 3.

Undersøgelserne skal være påbegyndt inden for 3 år før ansøgningsfristen, og behøver ikke være afsluttede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale B- Indledende pesticidundersøgelser

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med opgaven for delaftale B "Pesticidundersøgelserne" er overordnet set:

- Opsporing af de ejendomme, hvor der kan have været en væsentlig punktkilde til forurening med pesticider i områder med vigtigt grundvand eller overfladevand,

- Teknisk rådgivning i forbindelse med forureningsundersøgelserne på lokaliteter med vigtigt grundvand eller overfladevand i et dynamisk design, således at udførelsen af undersøgelser planlægges løbende i takt med at datagrundlag udbygges. På nogle lokaliteter kan der være andre kilder til forurening end pesticider, der skal undersøges i forhold til grundvand, overfladevand eller arealanvendelse,

- At kunne angive en eventuel pesticidforurenings art, kildestyrke og placering på en sådan måde, at der kan foretages en risikovurdering over for grundvand eller overfladevand,

- At danne grundlag for regionens vurdering af, om en lokalitet skal kortlægges på vidensniveau 2 eller kan udgå af kortlægningen.

Ordregiver forventer, at der skal undersøges 20-30 lokaliteter pr. år for delaftale B.

Ordregiver vil indgå 2 parallelle rammeaftaler, hvor tildeling af konkrete opgaver sker efter en kaskademodel, hvor rammeaftaleholderne tilsigtes tildeles 60 hhv 40% af opgaverne, hvilket er nærmere beskrevet i rammeaftalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Antallet (5) er udtryk for antallet af ansøgere, regionen vil prækvalificere på delaftalen.

Udvælgelse:

For Delaftale B:

1) Flest mulige lokaliteter gennemgået på historikniveau med henblik på opsporing af ejendomme med potentielle pesticidpunktkilder af samme slags som de udbudte;

2) Flest mulige undersøgelser af grundvandstruende pesticidpunktkilder af samme slags som de udbudte.

Elementerne 1 og 2 vægtes lige for delaftale B.

Ordregiver vægter erfaring med flere pesticidlokaliteter i samme afgrænsede områder højere end erfaring fra områder med kun én pesticidlokalitet.

De udbudte undersøgelser for delaftale B er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 3.

Vurderingerne skal være påbegyndt inden for 3 år før ansøgningsfristen, og behøver ikke være afsluttede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årsomsætning på mindst 3 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab,

- Egenkapital på mindst 1 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindst 5 referencer for udførelse af opgaver (for hver delaftale, såfremt der søges om prækvalifikation på begge delaftaler). Referencerne skal hver især opfylde følgende krav:

1) Angå indledende undersøgelser eller mindre videregående undersøgelser for delaftale A eller angå indledende undersøgelser på pesticidområdet for delaftale B;

2) Være udført i henhold til jordforureningsloven eller tilsvarende for undersøgelser udført i andre lande;

3) Indeholde angivelse af ansøgerens kunde samt perioden for undersøgelsens udførelse;

4) Undersøgelsen skal have været igangværende indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Påbegyndte, men ikke afsluttede undersøgelser kan anvendes til referencebrug.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2018

Send til en kollega

0.107