23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414242
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Opdateringer

Annullering
(17.10.2018)

I forbindelse med udbuddet vedrørende leje og vask af arbejdstøj mm til I/S Amager Ressourcecenter, bekendtgørelse nr. 2018/S 183-414242, har ARC ved en nærmere gennemgang af udbudsmaterialet konstateret en uhensigtsmæssighed i materialet, der desværre har resulteret i, at ARC ser sig nødsaget til at annullere udbuddet.
ARC kan imidlertid oplyse, at kontrakten om leje og vask af arbejdstøj mm til I/S Amager Ressource-center vil blive udbudt på ny.
Link til udbudsmaterialet til genudbuddet vil kunne findes på hjemmesiden, når udbuddet er annonceret.

Leje og vask af arbejdstøj mm til I/S Amager Ressourcecenter


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
København S.
2300
Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
Telefon: +45 32689300
E-mail: stm@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.a-r-c.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/aktuelle-udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1405-ARC_-_Udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælleskommunalt interessentselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leje og vask af arbejdstøj mm til I/S Amager Ressourcecenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
76211100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter leje, administration, vask, vedligehold, kontrol, levering og afhentning mm af arbejdstøj til ca. 100 medarbejdere på I/S Amager Ressourcecenter, fordelt på 18-19 adresser i henholdsvis Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommune. Herudover indgår også viskestykker og håndklæder i opgaven.

ARC har desuden indkøbt arbejdstøj til ca. 25 medarbejdere (skraldemænd) i ARC Indsamling, dette arbejdstøj skal indgå i en vaskeordning hos leverandøren.

Antallet af beklædningsdele og beklædningstyper er angivet i kravspecifikation og er ARCs bedste skøn på nuværende tidspunkt. Der gives ingen garanti for minimumslevering og Leverandøren skal kunne tåle, at der indkøbes både flere og færre end det angivne antal.

Krav til arbejdstøjet mm samt ydelser forbundet hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og tilbudslisten.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
98311000
98311200
18110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter leje, administration, vask, vedligehold, kontrol, levering og afhentning mm af arbejdstøj til ca. 100 medarbejdere på I/S Amager Ressourcecenter, fordelt på 18-19 adresser i henholdsvis Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommune. Herudover indgår også viskestykker og håndklæder i opgaven.

ARC har desuden indkøbt arbejdstøj til ca. 25 medarbejdere (skraldemænd) i ARC Indsamling, dette arbejdstøj skal indgå i en vaskeordning hos leverandøren.

Antallet af beklædningsdele og beklædningstyper er angivet i kravspecifikation og er ARCs bedste skøn på nuværende tidspunkt. Der gives ingen garanti for minimumslevering og Leverandøren skal kunne tåle, at der indkøbes både flere og færre end det angivne antal.

Krav til arbejdstøjet mm samt ydelser forbundet hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og tilbudslisten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid på primær levering / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

ARC har valgt ikke at opdele opgaven, jf. Udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven, og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Oplysning om Tilbudsgivers egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår,

- Oplysning om Tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

- Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital 2 ud af de seneste 3 reviderede regnskabsår,

- Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 000 000 DKK for tingskade og 10 000 000 DKK for personskade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den Tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart.

Tilbudsgiver skal derfor oplyse om relevante referencer inden for de seneste 3 år. Ved en relevant reference forstås en opgave, der relaterer sig til levering af tøj til samme type industri i tilsvarende eller større mængder. 3 år regnes fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver,

- Leveringsperiode,

- Opgavens omfang (antal medarbejdere og leveringssteder).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

- Tilbudsgiver har mindst 2 relevante referencer inden for de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/10/2018
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse.

Som endelig dokumentation skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumentation inden for den af ARC nærmere angivne frist:

Dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde:

Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke Tilbudsgiver, gør ARC opmærksom på, at ARC er forpligtet til at acceptere en af de former for dokumentation, der fremgår af udbudsloven § 153.

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

ARC gør opmærksom på, at Serviceattesten også skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, idet oplysningerne skal anvendes som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde, jf Udbudsloven § 135.

Serviceattesten skal omfatte Tilbudsgivers virksomhed og medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, samt personer, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

Dokumentation i forhold til egnethed:

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge følgende, hvis dokumentationen ikke er offentlig tilgængelig:

- Seneste 3 års reviderede årsregnskaber eller uddrag heraf,

- Kopi af gyldigt forsikringscertifikat.

Tilbudsgiver kan dog også dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ARC vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Der kræves ikke yderligere dokumentation i relation til mindstekravet referencer.

Erklæringer:

Som dokumentation for, at den, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, stiller den fornødne kapacitet til rådighed, skal tilbudsgiver fremlægge en rådighedserklæring. Tilbudsgiver skal i den forbindelse anvende ARCs standardformular for støtteerklæring om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Som dokumentation for, at medlemmerne af et konsortium hæfter solidarisk mv., skal tilbudsgiver fremlægge en konsortieerklæring. Tilbudsgiver skal i den forbindelse anvende ARCs standardformular for konsortieerklæring.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2018

Send til en kollega

0.063