23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 178-402767
Offentliggjort
15.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredensborg Kommune

Opdateringer

Annullering
(14.11.2018)

Levering af træpiller


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Danmark
Kontaktperson: Kristian Eistorp
Telefon: +45 72562427
E-mail: krei@fredensborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91072586.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91072586.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91072586.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af træpiller

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09111400
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredensborg kommune udbyder træpiller med en diameter på 6 mm i kvalitetsklasse A, på en 4-årig rammeaftale med kontinuerlige miniudbud af en årlig leveringsaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
03413000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredensborg Kommune udbyder træpiller på en 4-årig rammeaftale fra 15.11.2018 til 14.11.2022, med kontinuerlige miniudbud af en årlig leveringsaftale. Tildelingen af rammeaftalen sker på baggrund af tilbud på levering af træpiller i perioden 01.12.2018 til 30.04.2019 ud fra tildelingskriteriet laveste pris. De 3 konditionsmæssige tilbud med den laveste pris får hver især tildelt enslydende rammeaftaler.

Tilbuddet med laveste pris for perioden 1.12.2018-30.04.2019 danner ligeledes grundlag for tildeling af leveringsaftalen i den pågældende periode. Tildeling af de næstkommende leveringsaftaler sker ved miniudbud, der som det oprindelige udbud tildeles på baggrund af kriteriet laveste pris.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/11/2018
Slut: 14/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kommunen har option på forlængelse i op til yderligere 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Mindstekrav til egnethed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgivers årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

- Overskudsgrad, forholdet mellem driftsresultat (resultat før finansielle poster) og omsætning, opgjort på følgende måde:

- - Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster/omsætning.

Under øvrige økonomiske og finansielle krav bedes Tilbudsgiver oplyse, om der i de seneste to års aflagte årsregnskaber har været revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers forsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Mindstekrav til tilbudsgivers samlede årsomsætning: Minimum 10 000 000 DKK pr. år i de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig minimum 10 000 000 DKK pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse.

Mindstekrav til overskudsgrad: Tilbudsgivers gennemsnitlige overskudsgrad skal i de seneste 3 regnskabsår være positiv. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig en positiv overskudsgrad pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse.

De seneste 2 års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers forsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabskik i øvrigt, ikke er overholdt.

Dokumentation af mindstekrav:

Som dokumentation for opfyldelse af ovenstående mindstekrav, skal den vindende tilbudsgiver fremsende årsregnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller en af revisor underskrevet erklæring om tilbudsgivers årsomsætning, resultat før finansielle poster og evt. revisionspåtegning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Endvidere skal de vindende tilbudsgivere fremsende serviceattest (eller tilsvarende relevant dokumentation for udenlandske tilbudsgivere).

Dokumentationen skal ikke fremlægges i forbindelse med afgivelse af tilbud, men først når Ordregiver efterspørger den samlede dokumentation fra de vindende tilbudsgivere.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver oplyse følgende vedrørende tekniske og faglige formåen.

Reference liste over tilsvarende leverancer med anførte omfang udført i de seneste 3 år.

Angivelse af rådighed over blæsebiler til Ordregivers leverancer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Mindstekrav: Referenceliste med 2 referencer for tilsvarende leverancer som den udbudte volumen på træpiller (volumen træpiller: ca. 575 tons pr. år)

Mindstekrav: Tilbudsgivers blæsebiler skal have en rækkevidde på mindst 20 meter fra blæsebil til indblæsningsstuds til silo hos ordregiver.

Dokumentation af mindstekrav:

De vindende tilbudsgivere skal for de 2 referencer dokumentere kontakt oplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer hos modtageren, som kan bekræfte Tilbudsgivers udførelse af arbejdet/ydelsen, jf. nærmere Udbudslovens § 155, nr.1 og nr. 2.

De vindende tilbudsgivere skal i øvrigt dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig formåen ved at:

Fremsende erklæring om, hvilket materiel (blæsebiler) Tilbudsgiver disponerer over til opfyldelse af Kontrakten, jf. Udbudslovens § 155, nr. 10.

Dokumentationen skal ikke fremlægges i forbindelse med afgivelse af tilbud, men først når Ordregiver efterspørger den samlede dokumentation fra de vindende tilbudsgivere.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/01/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2018

Send til en kollega

0.063