23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-128228
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

www.udbud.info

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Vindere

Vognmandskørsel Gladsaxe Kommune

(21.07.2018)
Gladsaxe Vognmandsforretning Aps
Ravnshøjvej 21
4000 Roskilde

Vognmandskørsel Gladsaxe Kommune


Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
Driftafdelingen, Turbinevej 12
Søborg
2860
Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.gladsaxe.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Bent Raben
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vognmandskørsel Gladsaxe Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kørsel af fejeaffald og affald fra rendestensbrønde til behandlingsanlæg samt almindelig vognmandskørsel og entreprenørkørsel i forbindelse med anlæg og drift af veje, stier og grønne opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90610000
90640000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende årlige hovedmængder:

Transport af fejeaffald m.m. 350 ton.

Almindelig entreprenørkørsel, 4 akslet lastbil 1 000 timer.

Almindelig entreprenørkørsel, 4 akslet lastbil + anhænger 500 timer.

Almindelig entreprenørkørsel, 2 akslet lastbil 1 500 timer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af kontraktens varighed med op til 2 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem principielt kvalificerede firmaer anmoder om deltagelse, udvælges de 5 firmaer, der har fremlagt de mest relevante referencer.

I så fald vil der særligt blive lagt vægt på at der er udført tilsvarende eller sammenlignelige løbende serviceopgaver i tæt samarbejde med en ordregivers egen organisation.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens varighed som angivet i del II.2.7).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vognmænd mv., der er interesserede i at deltage i udbudsprocessen, anmoder om dette ved at udfylde og aflevere en ESPD, et fælles europæisk udbudsdokument, hvori der afgives erklæring om egnetheden til at deltage i denne konkrete udbudsprocedure.

Sammen med udbudsmaterialet er der stillet en ESPD-formular til rådighed, både som pdf-fil (beregnet til orientering) og som xml-fil. Der skal udfyldes del II, del III A, B og C, del IV A, B og C, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf.

Det samlede udbudsmateriale downloades fra www.udbud.info og gemmes lokalt på computeren hos tilbudsgiver. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Når tilbudsgiver har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Upload dokument« browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil (ESPD som PDF-fil er medtaget til orientering). Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil.

Anmodningen sendes i form af en e-mail til bent.raben@sweco.dk, hvor den udfyldte ESPD vedhæftes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.087