23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 053-098034
Offentliggjort
16.03.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredericia Kommune

Vindere

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Plejen i Fredericia Kommune

(21.09.2017)
DFD
Dyregårdsvej 1
2740 Skovlunde

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Plejen i Fredericia Kommune


Fredericia Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Jesper Kristian Bonde
Telefon: +45 72107385
E-mail: jesper.bonde@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/66662034.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredericia.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/66662034.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/66662034.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/66662034.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Plejen i Fredericia Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
76211100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning som puljetøj med ud- og indscanning inkl. alarm og ressourcestyringssystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18200000
18300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Fredericia.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredericia Kommune udbyder den komplette opgave med leje og vask af plejens arbejdsbeklædning som puljetøj, samt logistikken mellem vaskeri og kommunens pt. 11 udleveringssteder.

Aftalen omfatter pt. ca. 800 fuldtidsansatte + afløsere. Herudover ønskes et elektronisk system, der gør det nemmere at styre, kontrollere og eventuelt løbende tilpasse puljen.

Målet er at opnå en høj kvalitetsmæssig løsning, der effektiviserer og forenkler hele processen i og omkring arbejdsbeklædning og at personalet fremstår ensartet i en funktionel arbejdsbekældning.

Fredericia Kommune har i dag med et relativt bredt sortiment af arbejdsbeklædning. Hver medarbejder har individuelt tøj. Dette ønskes ændret, så der med den nye løsningsmodel indføres et smalt sortiment af puljetøj, der udelukkende sorterer på model og størrelse jf. kravspecifikationen i bilag 1. Der ønskes en markant indsnævring og løbende »trimning« af sortimentet, så dette altid er tilpasset, og dermed så tæt på optimalt som muligt. Fredericia Kommune ønsker derfor at indgå i et tæt samarbejde med leverandøren, hvor leverandøren sikrer at der er tilstrækkelige mængder beklædning, men samtidig sikrer, at der ikke opstår unødvendigt lager.

Den ønskede løsningsmodel adskiller sig på mange områder væsentligt fra kommunens eksisterende løsning, og der må forventes en implementeringsfase som Fredericia Kommune og vindende leverandør i fællesskab endeligt tilrettelægger og gennemfører, dog med det mindstekrav at fuld implementering af system skal være gennemført pr. 30.10.2017 hvor alle enheder er færdigopsat og klar til test ligesom evt. nødvendig uddannelse af tøjansvarlige er afviklet af Leverandøren. Leveringen af tøj påbegyndes pr. 1.12.2017.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 13/06/2017
Slut: 30/11/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen indeholder 1 option af 12 måneders varighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder 1 option af 12 måneders varighed.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/04/2017
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbuds reglerne

m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af

udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2017

Send til en kollega

0.063