23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vejle Kommune

Offentligt udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger


Vejle Kommune

411004-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Offentligt udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger
OJ S 133/2024 10/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Vejle Kommune
E-mail kontakt@tohv.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Offentligt udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger
Beskrivelse Udbuddet omfatter indsamling ved tømning med kranbil, transport samt aflæsning på RessourceCenter Vejle af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger i Vejle Kommune. De nedgravede affaldsløsninger omfattet i dette udbud er etableret til indsamling af dagrenovation i form af Madaffald og Restaffald og genanvendeligt affald i form af Metal/Plast/Mad- og drikkekartoner samt Papir/Pap. Ordningen for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald er etableret som en rutebaseret indsamlingsordning med fast tømmedag og med mulighed for valg af tømningsfrekvens, der tager hensyn til de nedgravede affaldsløsningers Beholderkapacitet. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til Kontraktbilag 1: Kravspecifikation.
Identifikator for proceduren 621adbf7-1105-4439-b853-94c40b2bd781
Tidligere bekendtgørelse : b6a4630f-c3a3-4ec7-b125-01e4673bf762-01
Intern identifikator Offentligt udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90511000   Indsamling af affald, 90512000   Transport af affald
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Indsamling i Vejle Kommune
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO´s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134 a. - Tilbudsgiver skal indsende udfyldt og underskrevet Udbudsbilag C - Tro og love erklæring vedr. Rusland vedrørende forordning om Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. - Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Aftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. - Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. - Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en Tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at Tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske Tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Såfremt den vindende Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende Tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt Ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det Ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at Tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En Tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor Tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en Tilbudsgiver, hvis Ordregiver har meddelt Tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. - Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.2.3, vedlægges støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. - Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå kontrakter med Ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.2.2. - Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudsloven § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med tilbuddet.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Offentligt udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger
Beskrivelse : Udbuddet omfatter indsamling ved tømning med kranbil, transport samt aflæsning på RessourceCenter Vejle af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger i Vejle Kommune. De nedgravede affaldsløsninger omfattet i dette udbud er etableret til indsamling af dagrenovation i form af Madaffald og Restaffald og genanvendeligt affald i form af Metal/Plast/Mad- og drikkekartoner samt Papir/Pap. Ordningen for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald er etableret som en rutebaseret indsamlingsordning med fast tømmedag og med mulighed for valg af tømningsfrekvens, der tager hensyn til de nedgravede affaldsløsningers Beholderkapacitet. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til Kontraktbilag 1: Kravspecifikation.
Intern identifikator : Offentligt udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90511000   Indsamling af affald, 90512000   Transport af affald
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Indsamling i Vejle Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/10/2024
Varigheds slutdato 30/09/2030
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO´s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134 a. - Tilbudsgiver skal indsende udfyldt og underskrevet Udbudsbilag C - Tro og love erklæring vedr. Rusland vedrørende forordning om Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. - Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Aftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. - Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. - Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en Tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at Tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske Tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Såfremt den vindende Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende Tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt Ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det Ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at Tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En Tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor Tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en Tilbudsgiver, hvis Ordregiver har meddelt Tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. - Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.2.3, vedlægges støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. - Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå kontrakter med Ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.2.2. - Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudsloven § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med tilbuddet.
5.1.7.
Strategiske udbud
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Anden tjenesteydelseskontrakt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 3 – Tilbudsliste. Således vil Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger, blive lagt til grund. I Kontraktbilag 3 – Tilbudsliste summeres samlede evalueringspris automatisk. Nedenfor fremgår den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet ”Pris”. Primær evalueringsmodel De samlede evalueringspriser evalueres relativt og ud fra en lineær pointmodel fra 0 – 8 point. ”Laveste samlede evalueringspris” blandt de konditionsmæssige tilbud, jf. punkt 3.1, tildeles 8 point. En samlet evalueringspris der svarer til ”laveste samlede evalueringspris” plus 25 % eller derover tildeles 0 point, dog med forbehold for anvendelse af nedenstående sekundære og tertiære evalueringsmodel, såfremt betingelser herfor er opfyldt. Øvrige samlede evalueringspriser tildeles points ud fra følgende formel: Z = (Tilbuddets samlede evalueringpris-laveste samlede evalueringspris)/(Laveste samlede evalueringspris) Tilbuddets point = Maksimumpoint-maksimumpoint * Z/(X) hvor X således fastsættes til 25%. Hvis nedenstående sekundære eller tertiære evalueringsmodel anvendes, tilpasses ovenstående formel i overensstemmelse hermed. De tildelte point vil i den samlede evaluering blive ganget med vægtningen af underkriteriet pris. Sekundær evalueringsmodel Hvis Ordregiver konstaterer, at den samlede evalueringspris i flere end halvdelen af de konditionsmæssige tilbud er højere end ”laveste samlede evalueringspris” plus 25 %, fastsættes X til 50 %. Således tildeles en samlet evalueringspris, der svarer til ”laveste samlede evalueringspris” plus 50 % eller derover tildeles 0 point. Tertiær evalueringsmodel Hvis Ordregiver konstaterer, at den samlede evalueringspris i flere end halvdelen af de konditionsmæssige tilbud er højere end ”laveste samlede evalueringspris” plus 50 %, fastsættes X til 100 %. Således tildeles en samlet evalueringspris, der svarer til ”laveste samlede evalueringspris” plus 100 % eller derover 0 point.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Håndtering af driftsforstyrrelser og klager
Beskrivelse : Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 2 – Tilbudsbesvarelse, hvoraf det fremgår, hvad Ordregiver lægger vægt på i sin evaluering af Tilbudsgivers besvarelse af nærværende underkriterium. Evalueringsmetode: • Tilbuddene evalueres efter en absolut model jf. pointskalaen i udbudsbetingelsernes punkt 3.3.1. • Ordregiver foretager en samlet vurdering af det tilbudte for underkriteriet. • Ordregiver vurderer, hvorvidt besvarelsen fremstår veldokumenteret. • Ordregiver vurderer, i hvilken grad Tilbudsgiver kan sandsynliggøre opfyldelsen af de opstillede punkter, fx underbygget af erfaringer og dokumentation.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø-, arbejdsmiljø- og driftshensyn ved anvendelse af renovationsbil(er) på aftalen
Beskrivelse : Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 2 – Tilbudsbesvarelse, hvoraf det fremgår, hvad Ordregiver lægger vægt på i sin evaluering af Tilbudsgivers besvarelse af nærværende underkriterium. Evalueringsmetode: • Tilbuddene evalueres efter en absolut model jf. pointskalaen i udbudsbetingelsernes punkt 3.3.1. • Ordregiver foretager en samlet vurdering af det tilbudte for underkriteriet. • Ordregiver vurderer, hvorvidt besvarelsen fremstår veldokumenteret. • Ordregiver vurderer, i hvilken grad Tilbudsgiver kan sandsynliggøre opfyldelsen af de opstillede punkter, fx underbygget af erfaringer og dokumentation.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Vejle Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Vejle Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten Vejle Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 20 419 908,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Meldgaard Miljø A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Meldgaard Miljø A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Meldgaard Miljø A/S
Titel Udbud på indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 21/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 05/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Vejle Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 20 419 908,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 31 932 505,00   DKK
Statistik om strategiske udbud
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Anden tjenesteydelseskontrakt
Kategori af køretøj Lastbil (N2-N3)
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 5
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejle Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 99 00
Afdeling : Ressourcer & Genbrug - Teknik & Miljø
Postadresse : Voervej 12    
By : Vejle Øst
Postnummer : 7120
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Cathrine Brinch Jakobsen
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : 53360036
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Meldgaard Miljø A/S
Registreringsnummer : 12994907
Postadresse : Askelund 10    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Allan Jacobsen
E-mail : aj@meldgaard.com
Telefon : 20337375
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 905fc128-f8ca-43ae-b8e8-52683399bd08   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/07/2024   13:47:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/07/2024   13:55:08 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 411004-2024
EUT-S-nummer : 133/2024
Offentliggørelsesdato : 10/07/2024

Send til en kollega

0.062