23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredensborg Kommune

Etablering af forsyninger og byrumsgade i Nivå bymidte


Fredensborg Kommune

402355-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Etablering af forsyninger og byrumsgade i Nivå bymidte
OJ S 130/2024 05/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Fredensborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn Fredensborg Vand A/S
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn Fredensborg Spildevand A/S
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn I/S Norfors
Køberens retlige status : Gruppe af offentlige myndigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Etablering af forsyninger og byrumsgade i Nivå bymidte
Beskrivelse Nivå Bymidte står overfor en total forandring og skal genopstå som et helt nyt bycentrum. Det er besluttet at rive samtlige eksisterende bygninger ned i den nuværende bymidte og opbygge en helt ny, som kommer til at bestå af en ny skole, nye forretninger, boligbebyggelser samt rekreative byrums områder. Nedrivningen er igangsat, og det er nu besluttet, at anlægge den nye forsyningsvej (Byrumsgade), som skal betjene hele området samt føre alle forsyninger. Den samlede længde for den nye Byrumsgade er ca. 1.600 m, og der skal anlægges forsyninger for tre (3) forskellige bygherrer. Arbejderne for hver bygherre er fordelt således: Bygherre 1 - Norfors forsyning: Fjernvarme. Projekteret af Sweco. Bygherre 2 - Hillerød Forsyning: Spilde- og regnvand samt vandforsyning projekteret af Niras. Bygherre 3 - Fredensborg Kommune: Udførelse af vejkasse (råvej afsluttende med GAB). Projekteret af Niras. Opgaven udbydes i hovedentreprise som én samlet opgave - men er kontraktmæssigt opdelt i 3 forskellige aftaler ud fra ovennævnte arbejdsfordeling mellem de tre bygherrer. Projektmaterialet er udført i samarbejde med de 2 forsyninger og Fredensborg Kommune. De 3 bygherrer har besluttet at tilknytte en fælles byggeledelse til entreprisen. Opgaven ønskes påbegyndt hurtigst muligt efter licitationen. Under entreprisen angående Byrumsgaden vil der være andre entrepriser i gang i området. Derfor er der udarbejdet etapeplaner for Byrumsgadens fremdrift og for koordinering mellem byggefelter af behov og aktivitet. Tidsplanen vil forventeligt være udfordrende ift. koordinering og fremdrift, hvilket sætter krav til Entreprenøren. Området er opdelt i forskellige matrikler fordelt mellem følgende ejere: - KFI (KFI Erhvervsdrivende Fond, oprindeligt Købmændenes Finansieringsinstitut) - Core Invest - Fredensborg Kommune
Identifikator for proceduren 6fd69931-eabd-4c1c-9357-ca8c32050b9a
Intern identifikator NORKR.0011
Udbudsprocedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med Udbudslovens §§ 58-60 (lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud). I tilfælde af, at der modtages konditionsmæssige ansøgninger, der opfylder mindstekravene til egnethed, fra mere end 5 entreprenører, vil Ordregiver udvælge de 5 bedst egnede. Udvælgelsen af egnede ansøgere, som vil blive prækvalificeret og opfordret til at afgive tilbud, vil ske ud fra ansøgernes tekniske kapacitet. Der vil ved ved udvælgelsen blive taget udgangspunkt i ansøgers 3 mest sammenlignelige referencer fra tidligere opgaver. Blandt egnede ansøgere vil de ansøgere med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter udført indenfor de seneste 5 år, blive udvalgt. Ved udført forstås, at den del af projektet, som referencen vedrører, er afleveret inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen. Ved sammenlignelige projekter forstås anlægsprojekter udført i hovedentreprise, der indeholder følgende elementer: - koordinering med flere grundejere, - koordinering med flere ordregivere, - udførelse af kloakforsyning, - udførelse af fjernevarmeforsyning, - udførelse af vandforsyning og - udførelse af råvej. Ved vurderingen af referencer for sammenlignelige entreprisearbejder vil der blive lagt vægt på at følgende dokumenteres i prioriteret rækkefølge: 1. Referencerne vedrører en hovedentreprise for et anlægsarbejde med alle de i nærværende udbud involverede fagentrepriser. 2. Referencerne vedrører en hovedentreprise for et anlægsarbejde med så mange af de i projektet involverede fagentrepriser. Jo flere fagentrepriser, des bedre, jo højere prioriterede fagentrepriser, des bedre. Fagenterpriserne prioriteres i følgende rækkefølge: a) udførelse af fjernevarmeforsyning, b) udførelse af kloak- og regnvandsforsyning, c) udførelse af vandforsyning, d) koordinering med flere samtidige andre entrepriser, e) koordinering med flere grundejere, e) koordinering med flere ordregivere, f) udførelse af råvej. På baggrund af udbudsmaterialet vil der blive indgået tre entreprisekontrakter med en (1) entreprenør til at varetage de heraf omfattede ydelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 44163120   Fjernvarmerørledninger, 45232100   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger, 45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme, 45232411   Anlægsarbejde: spildevandsledninger, 45233140   Vejarbejder, 90430000   Spildevandsafledning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte delkontrakter, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed. Ansøger skal som ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B, IV.C og V: - Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. - Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 og 6. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 og 6, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. - Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen. - Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen. - Del V: Ansøger skal oplyse, om ansøger opfylder de objektive- og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelse. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgninger. Det samme gælder, hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud. Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Ordregiver dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Ordregiver vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt. Der henvises desuden til udbudsbetingelsernes punkt 14. Al kommunikation med Ordregiver om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Etablering af forsyninger og byrumsgade i Nivå bymidte
Beskrivelse : Nivå Bymidte står overfor en total forandring og skal genopstå som et helt nyt bycentrum. Det er besluttet at rive samtlige eksisterende bygninger ned i den nuværende bymidte og opbygge en helt ny, som kommer til at bestå af en ny skole, nye forretninger, boligbebyggelser samt rekreative byrums områder. Nedrivningen er igangsat, og det er nu besluttet, at anlægge den nye forsyningsvej (Byrumsgade), som skal betjene hele området samt føre alle forsyninger. Den samlede længde for den nye Byrumsgade er ca. 1.600 m, og der skal anlægges forsyninger for tre (3) forskellige bygherrer. Arbejderne for hver bygherre er fordelt således: Bygherre 1 - Norfors forsyning: Fjernvarme. Projekteret af Sweco. Bygherre 2 - Hillerød Forsyning: Spilde- og regnvand samt vandforsyning projekteret af Niras. Bygherre 3 - Fredensborg Kommune: Udførelse af vejkasse (råvej afsluttende med GAB). Projekteret af Niras. Opgaven udbydes i hovedentreprise som én samlet opgave - men er kontraktmæssigt opdelt i 3 forskellige aftaler ud fra ovennævnte arbejdsfordeling mellem de tre bygherrer. Projektmaterialet er udført i samarbejde med de 2 forsyninger og Fredensborg Kommune. De 3 bygherrer har besluttet at tilknytte en fælles byggeledelse til entreprisen. Opgaven ønskes påbegyndt hurtigst muligt efter licitationen. Under entreprisen angående Byrumsgaden vil der være andre entrepriser i gang i området. Derfor er der udarbejdet etapeplaner for Byrumsgadens fremdrift og for koordinering mellem byggefelter af behov og aktivitet. Tidsplanen vil forventeligt være udfordrende ift. koordinering og fremdrift, hvilket sætter krav til Entreprenøren. Området er opdelt i forskellige matrikler fordelt mellem følgende ejere: - KFI (KFI Erhvervsdrivende Fond, oprindeligt Købmændenes Finansieringsinstitut) - Core Invest - Fredensborg Kommune
Intern identifikator : NORKR.0011
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 44163120   Fjernvarmerørledninger, 45232100   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger, 45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme, 45232411   Anlægsarbejde: spildevandsledninger, 45233140   Vejarbejder, 90430000   Spildevandsafledning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 27   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte delkontrakter, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed. Ansøger skal som ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B, IV.C og V: - Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. - Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 og 6. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 og 6, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. - Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen. - Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen. - Del V: Ansøger skal oplyse, om ansøger opfylder de objektive- og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelse. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgninger. Det samme gælder, hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud. Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Ordregiver dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Ordregiver vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt. Der henvises desuden til udbudsbetingelsernes punkt 14. Al kommunikation med Ordregiver om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse ansøgers årsomsætning for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at ansøgers årsomsætning i de hvert af de 2 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår udgør mindst DKK 40.000.000,00. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes omsætningen som virksomhederne i sammenslutningens samlede omsætning. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøger og de støttende enheders samlede omsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse ansøgers egenkapital for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at ansøgers egenkapital skal i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår være positiv. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes omsætningen som virksomhederne i sammenslutningens samlede omsætning. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og de støttende enheders samlede omsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD’ets Del IV.C oplyse ansøgers tre betydeligste referencer udført inden for de seneste 5 år. Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst én sammenlignelig reference. Med sammenlignelig reference menes der referencer, der dækker over samme typer af opgaver, som udbuddet. De op til 3 referencer skal dække over samtlige arbejder indeholdt i projektet, så ansøger behøver ikke have udført alle typer af opgaver i det samme projekt, men skal kunne vise sine evner på baggrund af tre referencer. Følgende oplysninger bør angives for hver reference: 1) Bygherrens navn og kontaktperson samt kontaktoplysninger 2) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet 3) Entrepriseform 4) Projekt-/entreprisesum ekskl. moms 5) Kort beskrivelse af projektet og sammenlignelighed med det udbudte projekt 6) Kort beskrivelse af hvilke roller og opgaver ansøgeren har varetaget i projektet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet ”Pris” foretages på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af tilbudslisten, Bilag [X]. Den samlede tilbudssum opgøres som beskrevet i tilbudslisten, Bilag [X].
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsning af opgaven
Beskrivelse : Underkriteriet ”Løsning af opgaven” vurderes på baggrund af tilbudsgivers: 1) beskrivelse af den organisation, der tilbydes under kontrakten – ”Organisation”, 2) udkast til tidsplan, som tilbudsgiver tilbyder – ”Tidsplan”, 3) den af tilbudsgiver udarbejdede byggepladsbeskrivelse for den fælles byggeplads – ”Byggeplads beskrivelse”. En detaljeret beskrivelse af delkriterierne og underkriteriet generelt fremgår af udbudsbetingelsernes punkt [x].
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding
Beskrivelse : Underkriteriet "Bemanding" vurderes ud fra tilbudsgivers tilbudte nøglemedarbejdere. Der skal vedlægges CV'er for alle nøglemedarbejdere, og eksempler herpå af bl.a. projektcjef, entrepriseleder samt nærmeste formænd på pladsen. En detaljeret beskrivelse af underkriteriet fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 9.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 13/08/2024   21:59:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der henvises til entreprisekontrakterne, arbejdsbeskrivelser samt øvrigt relevant udbudsmateriale.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage. Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Der skal indbetales et gebyr på 20.000 kr. ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnetfor-udbud/klagevejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fredensborg Kommune
Registreringsnummer : 29128335
Postadresse : Egevangen 3B    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Taanum
Telefon : +45 72 24 12 12
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Fredensborg Vand A/S
Registreringsnummer : 32668879
By : Fredensborg
Postnummer : 3480
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Taanum
Telefon : +45 72 24 12 12
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Fredensborg Spildevand A/S
Registreringsnummer : 32668887
By : Fredensborg
Postnummer : 3480
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Taanum
Telefon : +45 72 24 12 12
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : I/S Norfors
Registreringsnummer : 14748539
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Taanum
Telefon : +45 72 24 12 12
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a2bb5a37-e9ef-4c11-b13d-eb2d5eb9852a   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   19:07:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   19:07:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 402355-2024
EUT-S-nummer : 130/2024
Offentliggørelsesdato : 05/07/2024

Send til en kollega

0.062