23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Herning Kommune

Ladeinfrastruktur til egen flåde


Herning Kommune

401316-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Installation af elektrisk udstyr – Ladeinfrastruktur til egen flåde
OJ S 130/2024 05/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge og anlæg - Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Herning Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Ladeinfrastruktur til egen flåde
Beskrivelse Den udbudte rammeaftale omfatter levering, installation og drift af op til 300 ladepunkter til Ordregivers egen flåde af el-køretøjer. Rammeaftalen indgås med en leverandør, der skal kunne varetage hele processen med opsætning, installation og drift af ladepunkterne. På baggrund af rammeaftalen vil der blive indgået separate Leverings- og driftskontrakter (Leveringskontrakt) alt efter ordregivers behov. Den første Leveringskontrakt, som også danner grundlag for tildeling af rammeaftalen, vedrører opsætning, installation og drift af op til 125 ladepunkter til Ordregivers Hjemme- og Sygepleje biler, med idriftsættelse senest 31. januar 2025. Det anslåede kWh-forbrug i den sammenhæng, er pr. år ca. 500.000.
Identifikator for proceduren 782cbc19-21fb-4737-8e16-887d83a8f9b2
Intern identifikator 88.12.00-Ø54-33-24
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Bygge og anlæg Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet, 31682000   Strømforsyninger, 45230000   Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde, 45310000   Udførelse af elektriske installationer
2.1.2.
Udførelsessted
By   Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Lokationer i hele Herning Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 25 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens §§ 134a, og § 137 stk. 1, nr. 1,3,4, 5 og 6
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Ladeinfrastruktur til egen flåde
Beskrivelse : Den udbudte rammeaftale omfatter levering, installation og drift af op til 300 ladepunkter til Ordregivers egen flåde af el-køretøjer. Rammeaftalen indgås med en leverandør, der skal kunne varetage hele processen med opsætning, installation og drift af ladepunkterne. På baggrund af rammeaftalen vil der blive indgået separate Leverings- og driftskontrakter (Leveringskontrakt) alt efter ordregivers behov. Den første Leveringskontrakt, som også danner grundlag for tildeling af rammeaftalen, vedrører opsætning, installation og drift af op til 125 ladepunkter til Ordregivers Hjemme- og Sygepleje biler, med idriftsættelse senest 31. januar 2025. Det anslåede kWh-forbrug i den sammenhæng, er pr. år ca. 500.000.
Intern identifikator : 88.12.00-Ø54-33-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet, 31682000   Strømforsyninger, 45230000   Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde, 45310000   Udførelse af elektriske installationer
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Lokationer i hele Herning Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 25 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Soliditetsgrad. Denne skal minimum være 25% for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver. Egenkapital på mindst 5 mio. kr. for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Beskrivelse af og erfaringer med de tre betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af indholdet af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Summen af de samlede ydelser/leverancer, på nær Nettilslutning, udgør evalueringssummen, der bruges til at beregnes tilbuddets score. Den opnåede score indgår i den samlede evaluering med den angivne vægtning. Tilbud tildeles point ud fra en lineær model, hvor laveste evalueringssum gives en score på 100 point, og laveste evalueringssum + 30% tildeles 0 point. Der anvendes ikke decimaler i pointskalaen. Alle tilbud der falder uden for spændet ovenfor, erklæres for ukonditionsmæssige.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Hardware og data
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal lave en besvarelse, der beskriver den tilbudte hardware og de data der generes i forbindelse med opladning, og ordregivers muligheder for at tilgå dem.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontraktsvilkår
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal lave en besvarelse, der beskriver kundesupporten til ordregiver, når denne har behov for hjælp i forbindelse med fejl eller nedbrud på hardware der er i drift. I sammenhæng med ovenstående besvarelse omkring kundesupporten, skal tilbudsgiver redegøre for, hvordan denne sikrer driftsstabiliteten af de etablerede ladestandere. Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes prisen på hardware og serviceaftaler reguleres i aftaleperioden.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejds- og etableringsplan
Beskrivelse : Med udgangspunkt i etableringen af ladestandere til Hjemme- og sygeplejen på de, i Tilbudslisten og Kortlokationer, angivne lokationer, skal tilbudsgiver lave en besvarelse der beskriver den organisation og de ressourcepersoner, som tilbudsgiver byder ind med til løsningen af opgaven.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 12/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 19/08/2024   21:55:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Herning Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Herning Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Herning Kommune
Organisation, der behandler tilbud Herning Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Herning Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 99 19
Postadresse : Torvet 5    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Raun
Telefon : 96282341
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9efef992-ffb2-4f51-8185-ee2f3a9c6b23   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   09:28:59 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   09:43:24 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 401316-2024
EUT-S-nummer : 130/2024
Offentliggørelsesdato : 05/07/2024

Send til en kollega

0.047