23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sorø Kommune

Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre i Sorø Kommune


Sorø Kommune

397158-2024 - Resultater
Danmark – Afhentning af vasketøj – Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre i Sorø Kommune
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Sorø Kommune
E-mail agamj@soroe.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre i Sorø Kommune
Beskrivelse Sorø Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbuddet vedrørende levering af vaskeriydelser af tøj og linned til henholdsvis visiterede borgere i eget hjem (delaftale 1) og borgere på plejecentre (delaftale 2) i Sorø Kommune. Ydelsen omfatter afhentning af snavset vasketøj, vask, tørring, sammenlægning og pakning af rent tøj, samt levering af rent tøj til borgeren. Leverancen udbydes i 2 delaftaler. Det er tilladt at give tilbud på én eller begge delaftaler. Delaftale 1 vedr. levering af vask af tøj og linned til visiterede borgere i eget hjem: Anslået aftaleværdi for delaftale 1: 2.450.000 kr. Max. aftaleværdi for delaftale 1: 2.820.000 kr. Delaftale 2 vedr. levering af vask af tøj og linned til borgere på plejecentre: Anslået aftaleværdi for delaftale 2: 5.150.000 kr. Max. aftaleværdi for delaftale 2: 5.930.000 kr.
Identifikator for proceduren 45bd0401-4bd9-4cc5-92dd-0639165b9003
Tidligere bekendtgørelse : ac5f07e2-d149-4240-b1b4-6e7334429cc1-01
Intern identifikator 24-355692
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   Sorø Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 7 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 8 750 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem
Beskrivelse : Levering af vask af tøj og linned til visiterede borgere i eget hjem. For at sikre borgerens frie valgmulighed på området, ønsker Sorø Kommune at indgå aftale med to leverandører.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Den udbudte aftale har en løbetid på 3 år. Aftalen kan forlænges i 1 x 12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Sorø Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/05/2024
Varigheds slutdato 30/04/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 1 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 450 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 2 820 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Lavest pris
Beskrivelse : Aftalen vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til estimeret forbrug og derved opnår den laveste tilbudssum.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten Sorø Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre
Beskrivelse : Levering af vask af tøj og linned til visiterede borgere på plejecentre. Sorø Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør, da denne aftale ikke er omfattet af fritvalgsområdet.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Den udbudte aftale har en løbetid på 3 år. Aftalen kan forlænges i 1 x 12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Sorø Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/05/2024
Varigheds slutdato 30/04/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 1 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5 150 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 5 930 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Aftalen vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til estimeret forbrug og derved opnår den laveste tilbudssum.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 7 600 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 8 750 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 7 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 2 820 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 450 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Elis Danmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delaftale 1: Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem - Elis Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delaftale 1: Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem - Elis Danmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Sorø Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0002
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen 5 150 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Textilia Group A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delaftale 2: Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre - Textilia Group A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0002
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delaftale 2: Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre - Textilia Group A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Sorø Kommune
Registreringsnummer : 29189994
Postadresse : Rådhusvej 8    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +45 21436136
Internetadresse : http://soroe.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : DK37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Registreringsnummer : 27 33 95 06
Postadresse : Tobaksvejen 22    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70133331
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Textilia Group A/S
Registreringsnummer : 16963038
Postadresse : Kongebakken 1    
By : Smørum
Postnummer : 2765
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Telefon : +45 60981202
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ac6fd007-a194-4b8c-9373-61e40a106015   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   12:38:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   13:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 397158-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.078