23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af offentlig kontrakt vedr. levering af renovationsydelser til Region Sjælland


Region Sjælland

390715-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med affald – Udbud af offentlig kontrakt vedr. levering af renovationsydelser til Region Sjælland
OJ S 127/2024 02/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af offentlig kontrakt vedr. levering af renovationsydelser til Region Sjælland
Beskrivelse Kontrakten vedrører overordnet levering af renovationsydelser til Region Sjælland, herunder: • Levering og udlejning af indsamlingsmateriel til indsamling af affaldsfraktioner • Tømning og transport af regionens affaldsfraktioner fra Kunden til affaldsbehandlingsanlæg samt evt. returtransport af indsamlingsmateriel til Kunden. • Behandling af affald, herunder nyttiggørelse (genbrug/genanvendelse) og bortskaffelse hos behandlingsfirmaer. • Salg af materiel til opbevaring og transport af klinisk risikoaffald/farligt affald
Identifikator for proceduren c61019bb-1e0e-4589-b624-c38c86168426
Tidligere bekendtgørelse : cc79a850-704d-40b5-970b-641fd43051f3-01
Intern identifikator EMN-2022-07302
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald, 90511000   Indsamling af affald, 90512000   Transport af affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald, 90520000   Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald, 90524000   Tjenesteydelser i forbindelse med medicinsk affald, 90524100   Indsamling af hospitalsaffald, 90524200   Bortskaffelse af hospitalsaffald, 90524400   Indsamling, transport og bortskaffelse af hospitalsaffald
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger   Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og institutioner
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 112 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger For at modtage yderligere information om dette udbud samt afgive tilbud skal du registrere din interesse på følgende side: https://www.eu-supply.com/rs.asp samt afgive evt. tilbud, stille spørgsmål m.m. Al henvendelse skal således ske gennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover hvad der evt. måtte fremgå eksplicit af udbudsmaterialet. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet. Tilbudsgiver skal jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6 indgive et ESPD sammen med sit tilbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 134 a, 135 og 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 151-152 jf. § 153 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 137. For danske virksomheder skal ovenstående dokumentation forelægges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. For udenlandske virksomheder skal dokumentationen i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 135, stk. 1 forelægges i form af et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. I forhold til § § 135, stk. 3 og 137, stk. 1, nr. 2 og 7 skal dokumentationen forelægges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at få udstedt ovennævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3,og § 137, stk. 1 nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land hvor Tilbudsgiveren er etableret. Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder inden anmodningsdatoen. Vi opfordrer tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres senest på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.6, kan fremsendes på dansk. Vedr. Kontraktens værdi: Kontraktens værdi er et estimat baseret på historiske affaldsmængder og antal tømninger og historiske udgifter samt forventninger til prisudviklingen i markedet baseret på markedsdialog.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af offentlig kontrakt vedr. levering af renovationsydelser til Region Sjælland
Beskrivelse : Kontrakten vedrører overordnet levering af renovationsydelser til Region Sjælland, herunder: • Levering og udlejning af indsamlingsmateriel til indsamling af affaldsfraktioner • Tømning og transport af regionens affaldsfraktioner fra Kunden til affaldsbehandlingsanlæg samt evt. returtransport af indsamlingsmateriel til Kunden. • Behandling af affald, herunder nyttiggørelse (genbrug/genanvendelse) og bortskaffelse hos behandlingsfirmaer. • Salg af materiel til opbevaring og transport af klinisk risikoaffald/farligt affald
Intern identifikator : EMN-2022-07302
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald, 90511000   Indsamling af affald, 90512000   Transport af affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald, 90520000   Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald, 90524000   Tjenesteydelser i forbindelse med medicinsk affald, 90524100   Indsamling af hospitalsaffald, 90524200   Bortskaffelse af hospitalsaffald, 90524400   Indsamling, transport og bortskaffelse af hospitalsaffald
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Leje af minicontainere med træktøj til ikke-klinisk risikoaffald iht. Kontraktbilag 3 Leje af minicontainere med træktøj til klinisk risikoaffald iht. Kontraktbilag 3 Leje af ballepressere iht. Kontraktbilag 3 Almindelig tømning af biomasse med slamsuger iht. Kontraktbilag 3 Tømning af biomasse med slamsuger med påfyldning af teknisk vand, iht. Kontraktbilag 3 Slamsugning af farligt affald/opløsningsmidler iht. Kontraktbilag 3 Deltagelse i udviklingsprojekter inden for cirkulær økonomi iht. Kontraktbilag 3
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og institutioner
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 5   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2x12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 112 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : For at modtage yderligere information om dette udbud samt afgive tilbud skal du registrere din interesse på følgende side: https://www.eu-supply.com/rs.asp samt afgive evt. tilbud, stille spørgsmål m.m. Al henvendelse skal således ske gennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover hvad der evt. måtte fremgå eksplicit af udbudsmaterialet. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet. Tilbudsgiver skal jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6 indgive et ESPD sammen med sit tilbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 134 a, 135 og 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 151-152 jf. § 153 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 137. For danske virksomheder skal ovenstående dokumentation forelægges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. For udenlandske virksomheder skal dokumentationen i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 135, stk. 1 forelægges i form af et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. I forhold til § § 135, stk. 3 og 137, stk. 1, nr. 2 og 7 skal dokumentationen forelægges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at få udstedt ovennævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3,og § 137, stk. 1 nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land hvor Tilbudsgiveren er etableret. Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder inden anmodningsdatoen. Vi opfordrer tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres senest på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.6, kan fremsendes på dansk. Vedr. Kontraktens værdi: Kontraktens værdi er et estimat baseret på historiske affaldsmængder og antal tømninger og historiske udgifter samt forventninger til prisudviklingen i markedet baseret på markedsdialog.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vejer 70%
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Konkurrence om hvem forpligter sig til tiltag, der reducerer udledning af CO2 mest muligt ved levering af ydelser på kontrakten. Konkurrence om hvem forpligter sig til tiltag, der øger genanvendelsesprocent på affaldsfraktioner mest muligt
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 112 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Stena Recycling A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Udbud af offentlig kontrakt vedr. levering af renovationsydelser til Region Sjælland - Stena Recycling A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Udbud af offentlig kontrakt vedr. levering af renovationsydelser til Region Sjælland - Stena Recycling A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 26/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 18 519 643,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 23 120 874,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Thorsøe
Telefon : +45 40493156
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Stena Recycling A/S
Registreringsnummer : 24208362
Postadresse : Banemarksvej 40    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +45 56679240
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c03eae12-72c8-4db5-8d10-9eb58b5c1f87   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   07:30:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/07/2024   08:00:54 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 390715-2024
EUT-S-nummer : 127/2024
Offentliggørelsesdato : 02/07/2024

Send til en kollega

0.046