23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordværk I/S

EU-udbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem


Nordværk I/S

386988-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – EU-udbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
OJ S 125/2024 28/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordværk I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
Beskrivelse : Udbuddet omfatter kontrakt med én virksomhed vedrørende primært: • Gennemførelse af certificering af Nordværks miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-standarden, samt • Gennemførelse af certificering af Nordværks arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001-standarden. Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem skal certificeres, således Nordværk har gyldige certificeringer fra 2025. Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at Nordværk har – og tidligere har haft – forskellige miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, som tillige har været certificeret. Nordværk ønsker dog at samle alle sine ledelsessystemer i et fælles system, hvorfor Nordværk ønsker at dette ledelsessystem skal certificeres af den samme virksomhed. Kontrakten træder i kraft, når denne er underskrevet af Nordværk og den vindende tilbudsgiver. Kontrakten omfatter herefter gennemførelse af certificeringer, som skal foretages i 2025 samt opfølgningsaudit, der skal foretages i 2026 og 2027. Nordværk har mulighed for at forlænge Kontrakten af to omgange, således Kontrakten – såfremt Nordværk udnytter option om forlængelse – omfatter: • Første forlængelse: (re)certificering i 2028 samt opfølgningsaudit i 2029 og 2030 • Anden forlængelse: (re)certificering i 2031 samt opfølgningsaudit i 2032 og 2033 Ud over certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, indeholder Kontrakten også følgende optioner: • Rådgivning i forhold til, hvorledes Nordværk kan implementere energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden samt informationssikkerhedssystem i henhold til ISO 27001-standarden • Gennemførelse af certificering af Nordværks energiledelsessystem og/eller informationssikkerhedssystem i henhold til ovenstående standarder. • Tilkøb af rådgivning i form af efteruddannelse af medarbejdere vedrørende certificeringsordninger og lignende.
Identifikator for proceduren : 805a77f5-b01c-45ad-8394-88a64c3ab695
Tidligere bekendtgørelse : 1fa6229a-f6bd-4d02-a1b5-6bb9e35b34a5-01
Intern identifikator : EU-udbud af Kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til § 56 i Bekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023 om udbudsloven (herefter benævnt Udbudsloven). Udbudsprocessen består således af en samlet tilbudsfase. Udbudsprocessen er struktureret i følgende, overordnede dele: • Udarbejdelse og indlevering af tilbud: Tilbudsgiver udarbejder sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og afgiver tilbud inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. • Vurdering af tilbuddene: Nordværk påbegynder vurderingen af tilbuddene umiddelbart efter, at disse åbnes. Vurderingen af tilbuddene foretages af Nordværk i overensstemmelse med de angivne tildelingskriterier. • Tildeling af Kontrakten: Før Nordværk træffer endelig beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele Kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det respektive fælles europæiske udbudsdokumenter (ESPD). Når Nordværk har modtaget dokumentation og truffet endelig beslutning om tildeling af Kontrakten, underrettes samtlige tilbudsgivere herom. Kontrakten anses først for indgået, når Kontrakten er underskrevet af begge parter. Kontrakten kan ikke underskrives før udløbet af standstill-perioden på 10 kalenderdage.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79132000   Certificeringsvirksomhed, 90710000   Miljøledelse, 98342000   Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nordværks hovedadresse er Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst. Kontrakten omfatter dog certificering af samtlige af de P-numre, som fremgår af Kontraktbilag 2 - Opgavebeskrivelse
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på Ethics' kundeserviceportal eller på telefon (+45) 70227007. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Nordværk, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Nordværk betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESPD. 5) Før Nordværks beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomisk og finansiel formåen: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret) • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation. • Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. • Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. 6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, Nordværk påtænker at tildele kontrakten indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-udbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
Beskrivelse : Udbuddet omfatter kontrakt med én virksomhed vedrørende primært: • Gennemførelse af certificering af Nordværks miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-standarden, samt • Gennemførelse af certificering af Nordværks arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001-standarden. Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem skal certificeres, således Nordværk har gyldige certificeringer fra 2025. Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at Nordværk har – og tidligere har haft – forskellige miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, som tillige har været certificeret. Nordværk ønsker dog at samle alle sine ledelsessystemer i et fælles system, hvorfor Nordværk ønsker at dette ledelsessystem skal certificeres af den samme virksomhed. Kontrakten træder i kraft, når denne er underskrevet af Nordværk og den vindende tilbudsgiver. Kontrakten omfatter herefter gennemførelse af certificeringer, som skal foretages i 2025 samt opfølgningsaudit, der skal foretages i 2026 og 2027. Nordværk har mulighed for at forlænge Kontrakten af to omgange, således Kontrakten – såfremt Nordværk udnytter option om forlængelse – omfatter: • Første forlængelse: (re)certificering i 2028 samt opfølgningsaudit i 2029 og 2030 • Anden forlængelse: (re)certificering i 2031 samt opfølgningsaudit i 2032 og 2033 Ud over certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, indeholder Kontrakten også følgende optioner: • Rådgivning i forhold til, hvorledes Nordværk kan implementere energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden samt informationssikkerhedssystem i henhold til ISO 27001-standarden • Gennemførelse af certificering af Nordværks energiledelsessystem og/eller informationssikkerhedssystem i henhold til ovenstående standarder. • Tilkøb af rådgivning i form af efteruddannelse af medarbejdere vedrørende certificeringsordninger og lignende.
Intern identifikator : EU-udbud af Kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79132000   Certificeringsvirksomhed, 90710000   Miljøledelse, 98342000   Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Som en option kan Nordværk i henhold til Kontrakten tilkøbe rådgivning i forbindelse med implementering af eventuel energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden samt informationssikkerhedssystem i henhold til ISO 27001-standaden samt gennemførelse af certificering i henhold til disse standarder. Derudover indeholder Kontrakten også option om tilkøb af rådgivning i form af efteruddannelse af medarbejdere vedrørende de certificeringsordninger, der er omfattet af Kontrakten.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nordværks hovedadresse er Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst. Kontrakten omfatter dog certificering af samtlige af de P-numre, som fremgår af Kontraktbilag 2 - Opgavebeskrivelse
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/12/2024
Varigheds slutdato : 30/12/2033
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten træder i kraft, når denne er underskrevet af begge parter og omfatter herefter gennemførelse af certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem i 2025 samt gennemførelse af opfølgningsaudit i 2026 og 2027. Kontrakten kan forlænges af to omgange. Første forlængelse omfatter herefter gennemførelse af (re)certificering i 2028 samt opfølgningsaudit i 2029 og 2030. Anden forlængelse omfatter gennemførelse af (re)certificering i 2031 samt opfølgningsaudit i 2032 og 2033.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på Ethics' kundeserviceportal eller på telefon (+45) 70227007. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Nordværk, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Nordværk betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESPD. 5) Før Nordværks beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomisk og finansiel formåen: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret) • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation. • Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. • Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. 6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, Nordværk påtænker at tildele kontrakten indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Til brug for evaluering af underkriteriet ”Pris” skal tilbudsgiver udfylde Udbudsbilag 1 - Tilbudsliste. Nordværk har i Udbudsbilag 1 – Tilbudsliste angivet de enkelte tilbudslisteposer samt volumener af de enkelte ydelser til brug for den indbyrdes vægtning heraf. De angivne volumener for de enkelte ydelser er alene fastsat med henblik på at identificere den evalueringstekniske pris, og det angivne er således alene et udtryk for Nordværks forventede forbrug af de enkelte ydelser. De angivne volumener er derfor heller ikke bindende for Nordværk. Den evalueringstekniske pris identificeres ved, at de af tilbudsgiverne angivne priser multipliceres med de angivne volumener, hvorefter de multiplicerede priser lægges sammen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Styring, planlægning og samarbejde
Beskrivelse : Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Styring, planlægning og samarbejde”, skal tilbudsgiver vedlægge en beskrivelse vedrørende tilbudsgivers styring, planlægning og samarbejde, som er forpligtende for tilbudsgiver i forbindelse med gennemførelse af Kontrakten. Tilbudsgivers beskrivelse må ikke overstige 3 A4-sider inklusiv en eventuel forside. Sider herudover vil ikke blive inddraget i Nordværks evaluering. Nordværk vil i forbindelse med evaluering af underkriteriet ”Styring, planlægning og samarbejde” tillægge følgende forhold særlig positiv vægt: • At tilbudsgiver udviser en høj grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen og eventuelle behov for ændringer i program, aftaler, auditorkorts og gennemførelse af audits. • At tilbudsgiver demonstrerer forståelse for opgavens omfang og kompleksitet, således at fremdrift og kvalitet sikres. • At tilbudsgiver sikrer koordinering mellem sine auditorer før, under og efter foretagelse af ekstern audits, • At tilbudsgiver sikrer en effektiv kommunikation med Nordværk under hele processen, heriblandt at der er så korte responstider som muligt. • At tilbudsgiver sikrer en tilstrækkelig bemanding, således arbejdet kan gennemføres inden for fornøden tid.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Nøglemedarbejdere
Beskrivelse : Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Nøglemedarbejdere”, skal tilbudsgiver vedlægge CV’er for fire medarbejdere, som tilbudsgiver allokerer til opgaveløsningen. Det bemærkes, at det er disse nøglemedarbejdere, der, som udgangspunkt, skal bistå med at gennemføre Kontrakten, idet tilbudsgiver under alle omstændigheder skal stille et tilstrækkeligt antal uddannede og kvalificerede medarbejdere til rådighed, således tilbudsgiver kan gennemføre Kontrakten til rette tid og i rette kvalitet. CV’erne bør indeholde: • Navn • Uddannelse samt årstal for dette • Relevant efter- og videreuddannelse samt årstal for dette • Faglige kompetencer • Relevante referencer CV’erne for de tilbudte nøglemedarbejdere må maksimalt fylde tre A4-sider pr. CV inklusiv en eventuel forside. Sider herudover vil ikke blive inddraget i evalueringen. Såfremt tilbudsgiver indleverer CV’er for flere nøglemedarbejdere, end antallet angivet ovenfor, vil Nordværk alene lægge vægt på de første CV’er i alfabetisk rækkefølge baseret på efternavn. Nordværk vil i forbindelse med evaluering af underkriteriet ”Nøglemedarbejdere” tillægge følgende forhold særlig positiv vægt: • At de tilbudte nøglemedarbejdere har kompetencer og erfaringer, der enkeltvis og tilsammen sikrer, at tilbudsgiver kan gennemføre kontrakten i høj kvalitet. • At de tilbudte nøglemedarbejdere har erfaring med certificering af miljø- og arbejdsmiljøledelse af lokaliteter, der i sin form minder om de lokaliteter, omfattet af Kontrakten, forstået som industrivirksomheder og transport- og logistikvirksomheder.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Nordværk I/S
Registreringsnummer : ORG-46076753
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffen Meldgaard Nielsen
E-mail : smn@nordvaerk.dk
Telefon : 20773662
Internetadresse : https://www.nordvaerk.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7ae09402-0445-4b1c-82ac-9a4d616a5da6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   07:13:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/06/2024   07:30:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 386988-2024
EUT-S-nummer : 125/2024
Offentliggørelsesdato : 28/06/2024

Send til en kollega

0.063