23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sønderborg Kommune

Vejdrift 2025-2028


Sønderborg Kommune

385934-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser – Vejdrift 2025-2028
OJ S 125/2024 28/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Sønderborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vejdrift 2025-2028
Beskrivelse : Denne leverance, benævnt ”Drift af overordnede veje 2025-2028” omfatter følgende hovedopgaver, der skal udføres på de overordnede veje i Sønderborg Kommune: • Græsslåning på veje • Drift af beplantning • Afvanding • Renhold af veje • Drift af vejinventar • Brolægning • Tavler, kant- og baggrundsafmærkning • Autoværn og hegn • Særlige arbejder
Identifikator for proceduren : c63b6454-54e7-476a-b0a8-dd06dedb1440
Intern identifikator : Drift af overordnede veje 2025-2028
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen: Hvis tilbudsgiver i forbindelse med ansøgning og afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal der afleveres særskilte ESPD’er for samtlige enheder. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamets ydelser/roller angives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Baserer tilbudsgiver sig for en del af arbejdet vedrørende teknisk og faglig formåen på en kapacitet fra en anden enhed, skal den anden enhed udføre den pågældende del af arbejdet, jf. udbudslovens § 144, stk. 3. Konsortier: Afgives tilbud af et konsortium/lignende sammenslutning, skal der afleveres særskilte ESPD’er for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Indhentning af dokumentation: Forud for endelig tildelingsbeslutning skal Ordregiver sikre sig, at der foreligger dokumentation for tilbudsgivers egnethed (oplysninger angivet i ESPD), jf. udbudsloven §159, stk. 2 og §151, stk. 2. Bevis for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende: for danske virksomheder er dette som udgangspunkt en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, i forhold til datoen for tilbudsafgivelsen. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende e-Certis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land. Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel. Dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal ansøger fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer tilbudsgivers egenkapital og omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Der forventes ikke at blive efterspurgt dokumentation for oplysning om teknisk og faglig formåen (referencer og antal medarbejdere), da ESPD vil udgøre en referenceliste og information om antal medarbejdere for danske virksomheder kan skaffes gennem adgang til en national database. Ansøger og de firmaer, som ansøger baserer sig på, må ikke være omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a. som omhandler firmaer etableret i skattelylande.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl, 77314000   Vedligeholdelse af arealer, 90470000   Rensning af kloakledninger, 90610000   Gaderengøring og -fejning, 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Overordnede veje i Sønderborg Kommune.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Kontrolbud: Ordregiver afgiver kontrolbud. Kontrolbuddet udarbejdes på samme vilkår som for eksterne virksomheder. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere: Leverandøren overtager pr. 1. januar 2025 (overtagelsesdagen) de medarbejdere, der på tidspunktet for opgavens overtagelse udelukkende eller i væsentlig grad er beskæftiget med udførelsen af opgaver i Vej og Park i Sønderborg Kommune, Drift af overordnede veje 2025-2028. Der forventes overdraget fire medarbejdere. Kontraktudførelsesvilkår: Arbejderne udføres dels til tilstandskrav og dels til udførelseskrav. En væsentlig del af arbejderne udføres efterløbende rekvisitioner. Kontrakten indeholder klausuler vedr. socialt og etisk ansvar samt krav om overholdelse af ILO-konventioner. Kravene er beskrevet i udbudsmaterialets særlige betingelser. Tidsplan for tilbudsprocessen: Frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet d. 17. september 2024, kl. 15.00 Forventet seneste besvarelse af spørgsmål samt udsendelse af rettelsesblade d. 24. september 2024. Tilbudsfrist d. 1. oktober 2024 kl. 10.00. Samlet tidsplan for prækvalifikation og tilbud: Den anførte tidsplan og varighed er forventelig på udbudstidspunktet men kan ændres fx pga. vejrligsforhold. Ordregiver forbeholder sig at foretage ændringer af tidsplanen. Tidsplanen er vejledende, og ordregiver forbeholder sig, inden for rammerne af udbudsloven, retten til at ændre tidsplanen, hvis dette vurderes nødvendigt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vejdrift 2025-2028
Beskrivelse : Denne leverance, benævnt ”Drift af overordnede veje 2025-2028” omfatter følgende hovedopgaver, der skal udføres på de overordnede veje i Sønderborg Kommune: • Græsslåning på veje • Drift af beplantning • Afvanding • Renhold af veje • Drift af vejinventar • Brolægning • Tavler, kant- og baggrundsafmærkning • Autoværn og hegn • Særlige arbejder
Intern identifikator : Drift af overordnede veje 2025-2028
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl, 77314000   Vedligeholdelse af arealer, 90470000   Rensning af kloakledninger, 90610000   Gaderengøring og -fejning, 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Overordnede veje i Sønderborg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/12/2024
Varigheds slutdato : 30/12/2028
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Kontrolbud: Ordregiver afgiver kontrolbud. Kontrolbuddet udarbejdes på samme vilkår som for eksterne virksomheder. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere: Leverandøren overtager pr. 1. januar 2025 (overtagelsesdagen) de medarbejdere, der på tidspunktet for opgavens overtagelse udelukkende eller i væsentlig grad er beskæftiget med udførelsen af opgaver i Vej og Park i Sønderborg Kommune, Drift af overordnede veje 2025-2028. Der forventes overdraget fire medarbejdere. Kontraktudførelsesvilkår: Arbejderne udføres dels til tilstandskrav og dels til udførelseskrav. En væsentlig del af arbejderne udføres efterløbende rekvisitioner. Kontrakten indeholder klausuler vedr. socialt og etisk ansvar samt krav om overholdelse af ILO-konventioner. Kravene er beskrevet i udbudsmaterialets særlige betingelser. Tidsplan for tilbudsprocessen: Frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet d. 17. september 2024, kl. 15.00 Forventet seneste besvarelse af spørgsmål samt udsendelse af rettelsesblade d. 24. september 2024. Tilbudsfrist d. 1. oktober 2024 kl. 10.00. Samlet tidsplan for prækvalifikation og tilbud: Den anførte tidsplan og varighed er forventelig på udbudstidspunktet men kan ændres fx pga. vejrligsforhold. Ordregiver forbeholder sig at foretage ændringer af tidsplanen. Tidsplanen er vejledende, og ordregiver forbeholder sig, inden for rammerne af udbudsloven, retten til at ændre tidsplanen, hvis dette vurderes nødvendigt.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Oplysningerne anføres i ESPD'ets afsnit IV.B. Oplysninger om virksomhedens omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Seneste årsrapport eller erklæring om nettosammensætning skal være ledsaget af en erklæring fra ansøgeren om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af seneste årsrapport. Mindstekrav: • Årlig omsætning på minimum 8.000.000 kr. de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen beregnes den årlige omsætning som ansøgerens og disse enheders samlede omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes den årlige omsætning som ansøgerens og disse enheders samlede omsætning. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Egenkapital: Oplysningerne anføres i ESPD'ets afsnit IV.B i feltet finansielle nøgletal. Oplysninger om virksomhedens egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Seneste årsrapport eller erklæring om egenkapital skal være ledsaget af en erklæring fra ansøgeren om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af seneste årsrapport. Mindstekrav: • Positiv egenkapital, årligt de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse enheders samlede egenkapital ved regnskabsårets afslutning. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse enheders samlede egenkapital ved regnskabsårets afslutning. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring i form af forsikringscertifikat, forsikringspolice eller tilsvarende dokument samt bevis for senest fremsendte præmiebetaling. Mindstekrav: • Forsikringsmæssig dækning af produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader på en forsikringssum på minimum kr. 10 mio. pr. skadebegivenhed. Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse : Dokumentation for implementeret kvalitetsstyringsssystem, enten ved kopi af DS/EN ISO9001-certifikater eller erklæring om, at ansøger følger et tilsvarende system.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse : Dokumentation for implementeret miljøledelsessystem, enten ved kopi af DS/EN ISO 14001-certifikater eller erklæring om, at ansøger følger et tilsvarende system.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Underskrevet egen-erklæring vedr. russisk ejerskab
Beskrivelse : I medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Ansøger skal aflevere Tro og Loveerklæring sammen med ansøgning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Referencer: Oplysningerne anføres i ESPD'ets afsnit IV.C. Referenceliste der dokumenterer liste over tilsvarende opgaver som de udbudte, opdelt i almen vejdrift inkl. drift af afvanding og beplantningspleje inkl. græsklipning. For hver kontrakt skal oplyses kunde, opgavenavn, overordnet karakteristik af kontrakten, opgavestørrelse i kr. ekskl. moms og årstal for opgavens gennemførelse. Listen kan udfyldes i ESPD eller medsendes ansøgningen på en separat liste. Listen ønskes begrænset til 3 A4-sider inkl. eventuelle bilag. Væsentlige underentreprenørers referencer for relevante arbejder udført inden for de seneste 3 år, dog for underentreprenører, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt. Ved væsentlige underentreprenører forstås underentreprenører, hvis ydelser i henhold til fagområdet forventes at udgøre over 25 % af de samlede årlige arbejder. Mindstekrav: • Minimum 2 tilsvarende opgaver vedrørende almen vejdrift og drift af afvanding, udført indenfor de seneste 3 år, dog for ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt. • Minimum 2 tilsvarende opgaver vedrørende beplantningspleje og græsslåning på veje, udført inden for de seneste 3 år, dog for ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 7
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 31/07/2024   13:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 01/09/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 15/08/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Tilbud afgivet af et konsortium skal udfylde og underskrive en konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til Ordregiver. Samtidig skal det fremgå af konsortieerklæringen, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning for konsortiet kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med Ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: — En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, — Øvrige klager over udbud skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om kontraktens indgåelse jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden jf. lovens § 3, stk. 1. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt 8. Organisationer.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Sønderborg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Sønderborg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Sønderborg Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 97 73
Postadresse : Rådhustorvet 10    
By : Sønderborg
Postnummer : 6400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Juhler
Telefon : 27905749
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c8150d1e-4d8c-4fee-a614-55b93e6dbc35   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   10:34:58 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/06/2024   10:37:02 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 385934-2024
EUT-S-nummer : 125/2024
Offentliggørelsesdato : 28/06/2024

Send til en kollega

0.047