23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordværk I/S

Genudbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem


Nordværk I/S

384818-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Genudbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
OJ S 125/2024 28/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordværk I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
Beskrivelse : Nærværende udbudsprocedure er et genudbud af Kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Nordværk har imidlertid valgt at annullere den oprindelige udbudsprocedure, idet den oprindelige udbudsprocedure tillige indeholdt option om tilkøb af rådgivning i forbindelse med eksempelvis implementering af energiledelses- og informationssikkerhedssystem samt efteruddannelse. Optioner om tilkøb af rådgivning, efteruddannelse og lignende er imidlertid taget ud af kontrakten. Nærværende genudbud omhandler således alene: • Gennemførelse af certificering af Nordværks miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-standarden, samt • Gennemførelse af certificering af Nordværks arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001-standarden. Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem skal certificeres, således Nordværk har gyldige certificeringer fra 2025. Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at Nordværk har – og tidligere har haft – forskellige miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, som tillige har været certificeret. Nordværk ønsker dog at samle alle sine ledelsessystemer i et fælles system, hvorfor Nordværk ønsker at dette ledelsessystem skal certificeres af den samme virksomhed. Kontrakten træder i kraft, når denne er underskrevet af Nordværk og den vindende tilbudsgiver. Kontrakten omfatter herefter gennemførelse af certificeringer, som skal foretages i 2025 samt opfølgningsaudit, der skal foretages i 2026 og 2027. Nordværk har mulighed for at forlænge Kontrakten af to omgange, således Kontrakten – såfremt Nordværk udnytter option om forlængelse – omfatter: • Første forlængelse: (re)certificering i 2028 samt opfølgningsaudit i 2029 og 2030 • Anden forlængelse: (re)certificering i 2031 samt opfølgningsaudit i 2032 og 2033 Ud over certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, indeholder Kontrakten også følgende optioner: • Gennemførelse af certificering af Nordværks eventuelt fremtidige energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden. • Gennemførelse af certificering af Nordværks eventuelt fremtidige informationssikkerhedssystem i henhold til ISO 27001-standarden.
Identifikator for proceduren : 35431140-421a-4533-92b5-b11a927a2535
Tidligere bekendtgørelse : 363434-2024
Intern identifikator : Genudbud af Kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til § 56 i Bekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023 om udbudsloven (herefter benævnt Udbudsloven). Udbudsprocessen består således af en samlet tilbudsfase. Udbudsprocessen er struktureret i følgende, overordnede dele: • Udarbejdelse og indlevering af tilbud: Tilbudsgiver udarbejder sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og afgiver tilbud inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. • Vurdering af tilbuddene: Nordværk påbegynder vurderingen af tilbuddene umiddelbart efter, at disse åbnes. Vurderingen af tilbuddene foretages af Nordværk i overensstemmelse med de angivne tildelingskriterier. • Tildeling af Kontrakten: Før Nordværk træffer endelig beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele Kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det respektive fælles europæiske udbudsdokumenter (ESPD). Når Nordværk har modtaget dokumentation og truffet endelig beslutning om tildeling af Kontrakten, underrettes samtlige tilbudsgivere herom. Kontrakten anses først for indgået, når Kontrakten er underskrevet af begge parter. Kontrakten kan ikke underskrives før udløbet af standstill-perioden på 10 kalenderdage.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79132000   Certificeringsvirksomhed, 90710000   Miljøledelse, 98342000   Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nordværks hovedadresse er Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst. Kontrakten omfatter dog certificering af samtlige af de P-numre, som fremgår af Kontraktbilag 2 - Opgavebeskrivelse
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på Ethics' kundeserviceportal eller på telefon (+45) 70227007. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Nordværk, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Nordværk betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESPD. 5) Før Nordværks beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomisk og finansiel formåen: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret) • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation. • Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. • Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. 6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, Nordværk påtænker at tildele kontrakten indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud af kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
Beskrivelse : Nærværende udbudsprocedure er et genudbud af Kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Nordværk har imidlertid valgt at annullere den oprindelige udbudsprocedure, idet den oprindelige udbudsprocedure tillige indeholdt option om tilkøb af rådgivning i forbindelse med eksempelvis implementering af energiledelses- og informationssikkerhedssystem samt efteruddannelse. Optioner om tilkøb af rådgivning, efteruddannelse og lignende er imidlertid taget ud af kontrakten. Nærværende genudbud omhandler således alene: • Gennemførelse af certificering af Nordværks miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-standarden, samt • Gennemførelse af certificering af Nordværks arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001-standarden. Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem skal certificeres, således Nordværk har gyldige certificeringer fra 2025. Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at Nordværk har – og tidligere har haft – forskellige miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, som tillige har været certificeret. Nordværk ønsker dog at samle alle sine ledelsessystemer i et fælles system, hvorfor Nordværk ønsker at dette ledelsessystem skal certificeres af den samme virksomhed. Kontrakten træder i kraft, når denne er underskrevet af Nordværk og den vindende tilbudsgiver. Kontrakten omfatter herefter gennemførelse af certificeringer, som skal foretages i 2025 samt opfølgningsaudit, der skal foretages i 2026 og 2027. Nordværk har mulighed for at forlænge Kontrakten af to omgange, således Kontrakten – såfremt Nordværk udnytter option om forlængelse – omfatter: • Første forlængelse: (re)certificering i 2028 samt opfølgningsaudit i 2029 og 2030 • Anden forlængelse: (re)certificering i 2031 samt opfølgningsaudit i 2032 og 2033 Ud over certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, indeholder Kontrakten også følgende optioner: • Gennemførelse af certificering af Nordværks eventuelt fremtidige energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden. • Gennemførelse af certificering af Nordværks eventuelt fremtidige informationssikkerhedssystem i henhold til ISO 27001-standarden.
Intern identifikator : Genudbud af Kontrakt om certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79132000   Certificeringsvirksomhed, 90710000   Miljøledelse, 98342000   Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Som en option kan Nordværk tilkøbe certificering af eventuelt kommende energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden samt eventuelt kommende informationssikkerhedssystem i henhold til ISO 27001-standarden.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nordværks hovedadresse er Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst. Kontrakten omfatter dog certificering af samtlige af de P-numre, som fremgår af Kontraktbilag 2 - Opgavebeskrivelse
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/12/2024
Varigheds slutdato : 30/12/2033
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten træder i kraft, når denne er underskrevet af begge parter og omfatter herefter gennemførelse af certificering af Nordværks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem i 2025 samt gennemførelse af opfølgningsaudit i 2026 og 2027. Kontrakten kan forlænges af to omgange. Første forlængelse omfatter herefter gennemførelse af (re)certificering i 2028 samt opfølgningsaudit i 2029 og 2030. Anden forlængelse omfatter gennemførelse af (re)certificering i 2031 samt opfølgningsaudit i 2032 og 2033.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på Ethics' kundeserviceportal eller på telefon (+45) 70227007. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Nordværk, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Nordværk betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESPD. 5) Før Nordværks beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomisk og finansiel formåen: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret) • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation. • Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. • Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. 6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, Nordværk påtænker at tildele kontrakten indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste to disponible regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en årlig soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste to disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive to til tre referencer vedrørende udførelse af sammenlignelige ydelser, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år inden tilbudsfristens udløb. Som sammenlignelig ydelse forstås gennemførelse af certificering af miljø- og/eller arbejdsmiljø-ledelsessystem i henhold til ISO 14001- og 45001-standarden eller tilsvarende standarder. Det er et mindstekrav, at: • Af de to til tre referencer skal mindst én reference vedrøre gennemførelse af certificering af miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-standarden eller tilsvarende standard af industrivirksomhed eller transport- og logistikvirksomhed. • Af de to til tre referencer skal mindst én reference vedrøre gennemførelse af certificering af arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001-standarden eller tilsvarende standard af industrivirksomhed eller transport- og logistikvirksomhed. Den samme reference må gerne opfylde flere af ovenstående mindstekrav. For at Nordværk kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: • Kort beskrivelse af det arbejde, som tilbudsgiver har udført, og som referencen vedrører • Angivelse af perioden hvori arbejdet er pågået. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Nordværk alene må lægge vægt på referencer, som er udført senest tre år inden tilbudsfristen. • Navn og kontaktoplysninger for kunden samt kontaktperson hos denne Nordværk forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen. Hvis tilbud indleveres af et konsortium eller en tilbudsgiver benytter sig af støttende virksomheder skal konsortiet eller tilbudsgiverteamet angive referencer som én enhed, hvorefter alene den befuldmægtigede virksomhed i konsortiet eller tilbudsgiveren, der benytter sig af støttende virksomheder, skal angive referencer i ESPD’et. Det skal fremgå, hvilken af de økonomiske aktører, den enkelte reference vedrører. Hvis øvrige konsortiedeltagere end den befuldmægtigede virksomhed eller støttende virksomheder indleverer referencer, vil disse alene blive tillagt vægt, hvis den befuldmægtigede virksomheds eller tilbudsgiverens referencer ikke overstiger det maksimale antal referencer. Referencer angivet af de øvrige konsortiedeltagere eller støttende virksomheder vil blive prioriteret i alfabetisk rækkefølge efter virksomhedsnavn og derefter i numerisk rækkefølge.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Til brug for evaluering af underkriteriet ”Pris” skal tilbudsgiver udfylde Udbudsbilag 1 - Tilbudsliste. Nordværk har i Udbudsbilag 1 – Tilbudsliste angivet de enkelte tilbudslisteposer samt volumener af de enkelte ydelser til brug for den indbyrdes vægtning heraf. De angivne volumener for de enkelte ydelser er alene fastsat med henblik på at identificere den evalueringstekniske pris, og det angivne er således alene et udtryk for Nordværks forventede forbrug af de enkelte ydelser. De angivne volumener er derfor heller ikke bindende for Nordværk. Den evalueringstekniske pris identificeres ved, at de af tilbudsgiverne angivne priser multipliceres med de angivne volumener, hvorefter de multiplicerede priser lægges sammen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Styring, planlægning og samarbejde
Beskrivelse : Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Styring, planlægning og samarbejde”, skal tilbudsgiver vedlægge en beskrivelse vedrørende tilbudsgivers styring, planlægning og samarbejde, som er forpligtende for tilbudsgiver i forbindelse med gennemførelse af Kontrakten. Tilbudsgivers beskrivelse må ikke overstige 3 A4-sider inklusiv en eventuel forside. Sider herudover vil ikke blive inddraget i Nordværks evaluering. Nordværk vil i forbindelse med evaluering af underkriteriet ”Styring, planlægning og samarbejde” tillægge følgende forhold særlig positiv vægt: • At tilbudsgiver udviser en høj grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen og eventuelle behov for ændringer i program, aftaler, auditorkorts og gennemførelse af audits. • At tilbudsgiver demonstrerer forståelse for opgavens omfang og kompleksitet, således at fremdrift og kvalitet sikres. • At tilbudsgiver sikrer koordinering mellem sine auditorer før, under og efter foretagelse af ekstern audits, • At tilbudsgiver sikrer en effektiv kommunikation med Nordværk under hele processen, heriblandt at der er så korte responstider som muligt. • At tilbudsgiver sikrer en tilstrækkelig bemanding, således arbejdet kan gennemføres inden for fornøden tid.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Nøglemedarbejdere
Beskrivelse : Til brug for vurderingen af underkriteriet ”Nøglemedarbejdere”, skal tilbudsgiver vedlægge CV’er for fire medarbejdere, som tilbudsgiver allokerer til opgaveløsningen. Det bemærkes, at det er disse nøglemedarbejdere, der, som udgangspunkt, skal bistå med at gennemføre Kontrakten, idet tilbudsgiver under alle omstændigheder skal stille et tilstrækkeligt antal uddannede og kvalificerede medarbejdere til rådighed, således tilbudsgiver kan gennemføre Kontrakten til rette tid og i rette kvalitet. CV’erne bør indeholde: • Navn • Uddannelse samt årstal for dette • Relevant efter- og videreuddannelse samt årstal for dette • Faglige kompetencer • Relevante referencer CV’erne for de tilbudte nøglemedarbejdere må maksimalt fylde tre A4-sider pr. CV inklusiv en eventuel forside. Sider herudover vil ikke blive inddraget i evalueringen. Såfremt tilbudsgiver indleverer CV’er for flere nøglemedarbejdere, end antallet angivet ovenfor, vil Nordværk alene lægge vægt på de første CV’er i alfabetisk rækkefølge baseret på efternavn. Nordværk vil i forbindelse med evaluering af underkriteriet ”Nøglemedarbejdere” tillægge følgende forhold særlig positiv vægt: • At de tilbudte nøglemedarbejdere har kompetencer og erfaringer, der enkeltvis og tilsammen sikrer, at tilbudsgiver kan gennemføre kontrakten i høj kvalitet. • At de tilbudte nøglemedarbejdere har erfaring med certificering af miljø- og arbejdsmiljøledelse af lokaliteter, der i sin form minder om de lokaliteter, omfattet af Kontrakten, forstået som industrivirksomheder og transport- og logistikvirksomheder.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 16/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/08/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Nordværk kan anmode tilbudsgiver om at fremsende oplysninger efter tilbudsfristens udløb i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5 og 6.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT). 2) Kontrakten indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises i den forbindelse til Kontraktbilag 3 - Corporate Social Responsibility (CSR). 3) Kontrakten indeholder klausul om change of control, jf. Kontraktens pkt. 12.2.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelse om, at rådgiveren er underlagt tavshedspligt om alle forhold vedrørende Nordværks virksomhed, som rådgiveren måtte få kendskab til. Tavshedspligten gælder også rådgiverens medarbejdere, tilknyttede underrådgiver, mv. Nordværk kan i Kontraktens løbetid kræve, at Rådgiveren underskriver tavshedsklausul vedrørende de oplysninger, Rådgiveren får kendskab til i forbindelse med udførelse af Ydelser i henhold til Kontrakten.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Hvis rådgiver er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal de deltagende virksomheder hæfte solidarisk for ydelserne. Rådgiveren skal udpege en fælles befuldmægtiget for de i sammenslutningen deltagende virksomheder. Denne skal være bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af deltagende virksomheder om ethvert forhold i relation til Kontrakten. Den fælles befuldmægtigede er tillige kontaktperson for rådgiveren. Såfremt rådgiveren i forbindelse med tilbudsafgivelse baserer sig på en støttende virksomheds økonomiske og finansielle formåen, skal den/de støttende virksomheder påtage sig en solidarisk hæftelse med rådgiveren i forbindelse med Kontraktens gennemførelse. Hvis rådgiveren, i forbindelse med tilbudsafgivelse, baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal den støttende virksomhed udføre de konkrete dele af Kontrakten, som støtten vedrører.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Nordværk I/S
Organisation, der behandler tilbud : Nordværk I/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Nordværk I/S
Registreringsnummer : ORG-46076753
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffen Meldgaard Nielsen
E-mail : smn@nordvaerk.dk
Telefon : 20773662
Internetadresse : https://www.nordvaerk.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6148e877-5345-428b-9e63-e05118e8efa7   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   08:29:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/06/2024   08:43:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 384818-2024
EUT-S-nummer : 125/2024
Offentliggørelsesdato : 28/06/2024

Send til en kollega

0.047