23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet Gastransmission A/S

Rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogasprojektet


Energinet Gastransmission A/S

368211-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien – Rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogasprojektet
OJ S 120/2024 21/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet Gastransmission A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogasprojektet
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at indgå kontrakt på rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogas-projektet. Ordregiver skal indenfor en kort årrække etablere 6 tilbageførelsesanlæg, som skal flytte gas fra Evidas distributionsnet til Ordregivers transmissionsnet. Anlæggenes forventede beliggenhed og rækkefølge er: - Bellinge - Køge - Frøslev - Nørskov - Herning - Ll. Selskær Hertil har Ordregiver option på projektering af 2 yderligere tilbageførelsesanlæg. Ordregiver kan anvende én eller begge optioner. Opgaven for Rådgiveren omfatter projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for de 6 tilbageførelsesanlæg. Rådgiverens ydelser skal bl.a. omfatte bygbar projektering, udbudsmateriale og tegninger til etablering af; stationsområdet, afvanding, rør, kabler, kabelføringsveje, belysning, fundamenter m.m. under rådgiveransvar. Derudover skal rådgiverens ydelser også omfatte koordinering af grænseflader til leverandører af kompressor, målestreng, deodorisering, rør og ventiler, samt udarbejdelse af plan for tilsyn og idriftsættelse (commissionering). Kontrakten forventes at have en varighed på 52 mdr. med en forventet afslutning ved udgangen af 2028 afhængig af projektets fremdrift. Den forventede kontraktværdi inkl. optioner, ekskl. moms for rådgivningsopgaven: 33.050.000 DKK For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen (dok. 24/07023-1, Fast Track Biogas - Ydelsesbeskrivelse Projektering) og tilhørende bilag.
Identifikator for proceduren : 48d6a40e-e13f-41da-9602-3166a7c718e3
Intern identifikator : 24/07022
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 76000000   Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
Yderligere klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 2765 Ballerup, Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 050 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen. Det bemærkes, at Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten allerede efter det indledende tilbud, hvilket betyder, at tilbudsgiverne ikke kan påregne, at der nødvendigvis bliver anledning til at forhandle om det afgivne tilbud. Ordregiver ønsker at modtage tilbud på dansk, men godt kan acceptere tilladelser, produktbeskrivelser eller andre generelle dokumenter på engelsk. Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal ansøger skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Ordregiver anbefaler ansøger at anvende det vedlagte referenceskema (dok. 24/07022-12) ved fremsendelse af ESPD, for så vidt angår referencer (teknisk og faglig formåen), men dette er ikke obligatorisk. Såfremt ansøger anvender dokumentet ”referenceskema”, kan ansøger blot vælge at henvise til ”referenceskemaet” under ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”. Hvis referenceskemaet benyttes, da skal skemaet fremsendes både som pdf og Excel. Hver reference angivet i referenceskemaet (dok. 24/07022-12) bør indeholde følgende oplysninger: 01 - Reference titel 02 - Kunde 03 - Projekttype 04 - Projektet 05 - Rådgiverrolle 06 - Rådgiveropgave 07 - Startdato 08 - Slutdato 09 - Kontrakt værdi 10 - Udførselssted 11 – Projektstatus Der stilles ikke krav til ansøgerens/tilbudsgiverens retlige form. Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 10 af 6/1/2023 (udbudsloven) §134a, §135, stk. 1-3 og §136. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Afgivne tilbud skal være gyldige i minimum 6 måneder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som define-ret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod an-vendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som define-ret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde § 134 a. En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelses-grund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogasprojektet
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at indgå kontrakt på rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogas-projektet. Ordregiver skal indenfor en kort årrække etablere 6 tilbageførelsesanlæg, som skal flytte gas fra Evidas distributionsnet til Ordregivers transmissionsnet. Anlæggenes forventede beliggenhed og rækkefølge er: - Bellinge - Køge - Frøslev - Nørskov - Herning - Ll. Selskær Hertil har Ordregiver option på projektering af 2 yderligere tilbageførelsesanlæg. Ordregiver kan anvende én eller begge optioner. Opgaven for Rådgiveren omfatter projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for de 6 tilbageførelsesanlæg. Rådgiverens ydelser skal bl.a. omfatte bygbar projektering, udbudsmateriale og tegninger til etablering af; stationsområdet, afvanding, rør, kabler, kabelføringsveje, belysning, fundamenter m.m. under rådgiveransvar. Derudover skal rådgiverens ydelser også omfatte koordinering af grænseflader til leverandører af kompressor, målestreng, deodorisering, rør og ventiler, samt udarbejdelse af plan for tilsyn og idriftsættelse (commissionering). Kontrakten forventes at have en varighed på 52 mdr. med en forventet afslutning ved udgangen af 2028 afhængig af projektets fremdrift. Den forventede kontraktværdi inkl. optioner, ekskl. moms for rådgivningsopgaven: 33.050.000 DKK For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen (dok. 24/07023-1, Fast Track Biogas - Ydelsesbeskrivelse Projektering) og tilhørende bilag.
Intern identifikator : 24/07022
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 76000000   Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
Yderligere klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på 2 x yderligere tilbageførelsesanlæg. Udnyttes 1 option ad gangen.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 2765 Ballerup, Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 52   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 050 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 352072-2024
Yderligere oplysninger : Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen. Det bemærkes, at Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten allerede efter det indledende tilbud, hvilket betyder, at tilbudsgiverne ikke kan påregne, at der nødvendigvis bliver anledning til at forhandle om det afgivne tilbud. Ordregiver ønsker at modtage tilbud på dansk, men godt kan acceptere tilladelser, produktbeskrivelser eller andre generelle dokumenter på engelsk. Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal ansøger skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Ordregiver anbefaler ansøger at anvende det vedlagte referenceskema (dok. 24/07022-12) ved fremsendelse af ESPD, for så vidt angår referencer (teknisk og faglig formåen), men dette er ikke obligatorisk. Såfremt ansøger anvender dokumentet ”referenceskema”, kan ansøger blot vælge at henvise til ”referenceskemaet” under ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”. Hvis referenceskemaet benyttes, da skal skemaet fremsendes både som pdf og Excel. Hver reference angivet i referenceskemaet (dok. 24/07022-12) bør indeholde følgende oplysninger: 01 - Reference titel 02 - Kunde 03 - Projekttype 04 - Projektet 05 - Rådgiverrolle 06 - Rådgiveropgave 07 - Startdato 08 - Slutdato 09 - Kontrakt værdi 10 - Udførselssted 11 – Projektstatus Der stilles ikke krav til ansøgerens/tilbudsgiverens retlige form. Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 10 af 6/1/2023 (udbudsloven) §134a, §135, stk. 1-3 og §136. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Afgivne tilbud skal være gyldige i minimum 6 måneder.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD’ets del IV.B »Finansielle nøgletal« bekræfte sin økonomiske formåen fra det seneste årsregnskab vedrørende følgende økonomiske nøgletal: 1. Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv. 2. Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum). Nøgletallet skal angives med 2 decimaler. Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et koncernforbundet selskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B også angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen samlet er opfyldt ud fra regnskabsmæssig konsolidering, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Mindstekrav
Beskrivelse : Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad 1) Egenkapitalen fra seneste årsregnskab skal på ansøgningstidspunktet være minimum 8 mio. DKK. Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste årsregnskab skal på ansøgningstidspunktet være minimum 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknisk og faglig kapacitet
Beskrivelse : I ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig kapacitet” oplyser ansøger følgende: De op til tre (3) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de seneste tre (3) år. Med udført inden for de seneste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes tre (3) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit 2.3. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos kunden for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen. Hver reference bør indeholde: o En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende: Eksempler på ansøgers erfaring med rør på procesanlæg. o Den samlede kontraktsum (hvis muligt) o Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger. o Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år) Ordregiver anbefaler ansøger at anvende det vedlagte referenceskema (dok. 24/07022-12) ved fremsendelse af ESPD, men dette er ikke obligatorisk. Såfremt ansøger anvender dokumentet ”referenceskema”, kan ansøger blot vælge at henvise til ”referenceskemaet” under ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”. Hvis referenceskemaet benyttes, da skal skemaet fremsendes både som pdf og Excel. Hver reference angivet i referenceskemaet (dok. 24/07022-12) bør indeholde følgende oplysninger: • 01 - Reference titel • 02 - Kunde • 03 - Projekttype • 04 - Projektet • 05 - Rådgiverrolle • 06 - Rådgiveropgave • 07 - Startdato • 08 - Slutdato • 09 - Kontrakt værdi • 10 - Udførelsessted • 11 - Projektstatus Mangler eller uklarheder i beskrivelsen kan have negativ betydning for udvælgelsen jf. afsnit 2.3. Tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt og det er muligt kopiere tekst ind i boksen. Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige fem (3), når de lægges sammen. Hvis ansøger har afleveret flere referencer end tilladt, vil Ordregiver inddrage de fem (3) seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet). Tillige gøres der opmærksom på, at såfremt ansøger baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et koncernforbundet selskab eller en underleverandør) eller er en sammen-slutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C også angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er ansøgers ansvar at sikre, at eventuelle mindstekrav nedenfor til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Objektive regler og kriterier for deltagelse
Beskrivelse : Hvis mere end tre [3] ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. afsnit 2.2.3, vil Ordregiver prækvalificere de tre [3] bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af ansøgers referencer. Referencerne vil blive evalueret på i hvilket omfang de vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit 1.4. Der vil i evalueringen blive lagt vægt på i hvilket omfang referencerne demonstrerer indgående erfaring med opgaver af tilsvarende indhold, kompleksitet, omfang og formål, særligt vedrørende: • Erfaring med projektering af rør på procesanlæg, gerne indenfor gas.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 0
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : .
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitetssikring
Beskrivelse : .
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og nøglemedarbejdere
Beskrivelse : .
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontraktvilkår
Beskrivelse : .
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/07/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se kontraktudkast
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Se udbudsmaterialet. Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form. Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordre-giveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der behandler tilbud : Energinet Gastransmission A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet Gastransmission A/S
Registreringsnummer : 39315084
Postadresse : Tonne Kjærsvej 65    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøb - S
Telefon : +45 70102244
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 04fecf9e-3edc-4f53-bcdf-b01e5378afab   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   12:36:54 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   15:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 368211-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.063