23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Brønderslev Spildevand A/S

Brønderslev Spildevand A/S' Tømningsordning


Brønderslev Spildevand A/S

363141-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tømning af sivebrønde eller septiktanke – Brønderslev Spildevand A/S' Tømningsordning
OJ S 118/2024 19/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Brønderslev Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Brønderslev Spildevand A/S' Tømningsordning
Beskrivelse : Brønderslev Spildevand A/S udbyder tømningsordning for bundfældningstanke omfattet af Brønderslev Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke.
Identifikator for proceduren : 29a46bdc-b37f-4366-af6d-d9b676b5fe9a
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hele Brønderslev Kommune
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
LBK nr 10 af 06/01/2023   - Udbuddet afvikles som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II.
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1).
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Korruption Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens/tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er etableret.
Aktiver, der administreres af en kurator Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemhørende.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren/tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentligkontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.
Betaling af socialsikringsbidrag Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er etableret.
Betaling af skatter og afgifter Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er etableret.
Deltagelse i en kriminel organisation Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)
Svig Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Brønderslev Spildevand A/S' Tømningsordning
Beskrivelse : Tømningsordning for Brønderslev Spildevand A/S.
Intern identifikator : 1244474
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hele Brønderslev kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge nøgletal for omsætning som bilag. I nøgletallene anføres oplysninger om tilbudsgiverens årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Dokumentationen, der ligger til grund for tilbudsgiverens erklæring herom, behøver ikke at fremsendes sammen med tilbuddet, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom. Den dokumentation, der skal fremsendes, når ordregiver anmoder om den, kan være tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtige i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger. Mindstekrav: Positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Referencer: En liste med maksimalt 5 lignende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Listen bør indeholde oplysninger om ordregiver, kontraktsum og udførelsestidspunkt (må gerne vedlægges som bilag) Mindstekrav: mindst 1 reference på en lignende opgave skal vedlægges.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet for entreprisen er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og personale
Beskrivelse : Tildelingskriteriet for entreprisen er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og kvalitet ved ydelsens udførelse
Beskrivelse : Tildelingskriteriet for entreprisen er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Arbejdsmiljø, sikkerhed og miljøhensyn ved ydelsens udførelse
Beskrivelse : Tildelingskriteriet for entreprisen er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 02/09/2024   13:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : nej
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Brønderslev Spildevand A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Brønderslev Spildevand A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Brønderslev Spildevand A/S
Registreringsnummer : 31159431
Postadresse : Virksomhedsvej 20    
By : Brønderslev
Postnummer : 9700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Brønderslev Spildevand A/S
Telefon : +4598801589
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 24139b28-25a5-40fd-938c-b7c65170f1a9   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/06/2024   16:13:29 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 363141-2024
EUT-S-nummer : 118/2024
Offentliggørelsesdato : 19/06/2024

Send til en kollega

0.047