23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forlængelse af Forsvarets vask og rens aftale


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

360345-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Forlængelse af Forsvarets vask og rens aftale
OJ S 117/2024 18/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forlængelse af Forsvarets vask og rens aftale
Beskrivelse : FMI forlænget nuværende Rammeaftale vedr. Vask og rens med Textilia A/S i 6 måneder.
Identifikator for proceduren : f6b46ce9-6ee8-465e-a51d-a5bc56bea411
Tidligere bekendtgørelse : e450741e-c791-4ecf-bec2-c19d01f0243f-01
Tidligere bekendtgørelse : 282514-2024
Intern identifikator : 2023/019813
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdien af tillægget til anskaffelsen er 5.700.000 DKK, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi. Den samlede værdi af anskaffelsen, inklusiv værdien af tillægget, udgør 44.500.000 DKK.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Forlængelse af Forsvarets vask og rens aftale
Beskrivelse : FMI forlænget nuværende Rammeaftale vedr. Vask og rens med Textilia A/S i 6 måneder.
Intern identifikator : 2023/019813
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/07/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2024
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Værdien af tillægget til anskaffelsen er 5.700.000 DKK, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi. Den samlede værdi af anskaffelsen, inklusiv værdien af tillægget, udgør 44.500.000 DKK.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Der er ikke anvendt tildelingskriterier ved tildelingen, da der er tale om en forlængelse af nuværende Rammeaftale, angivelsen af tildelingskriteriet skyldes alene, at feltet er obligatorisk at udfylde.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 700 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Procedure i henhold til internationale regler
Anden begrundelse : FMI har behov for at forlænge nuværende Rammeaftale vedr. Vask og rens med Textilia A/S i 6 måneder. FMI udbød i februar måned lignende aftale, men blev nødsaget til at annullere udbuddet, da FMI blev bekendt med at udbudsmaterialet var blevet tilrettelagt på en uhensigtsmæssig måde. FMI er på nuværende tidspunkt i gang med at forberede det nye udbud og har dermed behov for at forlænge nuværende aftale. Den relevante hjemmel vurderes til at være UBL § 178 om ændring af grundlæggende elementer, idet forlængelsen skal rummes i målværdien af Rammeaftalen, hvorfor Dispositionen ikke ændrer den økonomiske værdi af Rammeaftalen. De ændrede vilkår medføre ikke en forskydning af aftalens økonomiske balance til fordel for leverandøren på en måde, som ikke var oprindelig fastsat idet dispositionen kan rummes i den aftalte målværdi. Forlængelsen medføre ikke en betydelig udvidelse af aftalens anvendelsesområde, idet Rammeaftalen forlænges på ændrende og nuværende vilkår. Rammeaftalen forlænges på uændrede vilkår med nuværende leverandør.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Textilia A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024/96
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 700 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600005241
Titel : Vask og rens af Forsvarets beklædning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 28/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sinem Gamze Tecer
E-mail : 00503749@mil.dk
Telefon : 40161336
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Textilia A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 16963038
By : Smørum
Postnummer : 2765
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : hr@textilia.dk
Telefon : 56560636
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 94b888a0-9e83-4d6b-8f64-28c0ab8ea98f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/06/2024   05:43:21 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/06/2024   05:43:21 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 360345-2024
EUT-S-nummer : 117/2024
Offentliggørelsesdato : 18/06/2024

Send til en kollega

0.047