23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

343309-2024 - Resultater
Danmark – Bortskaffelse og behandling af affald – Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding
OJ S 112/2024 11/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S ARGO
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding
Beskrivelse : Dette udbud vedrører kontrakt om afhentning, transport, behandling og afsætning af blandet husstandsindsamlet plast og mad- og drikkekartoner (herefter PMDK) for Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Udbuddet er et fælles udbud mellem de tre Ordregivere: Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Københavns Kommune repræsenterer i dette udbud hele I/S ARC’s opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby). I/S ARGO repræsenterer i dette udbud hele ARGO’s opland (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns Kommuner). I/S Vestforbrænding repræsenterer i dette udbud hele Vestforbrændings opland (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner). Det er et krav, at PMDK behandles på Certificerede Forbehandlings- og Sorteringsanlæg inden for EU/EØS/EFTA, ligesom de udsorterede fraktioner skal afsættes til Genanvendelse på Certificerede Genanvendelsesanlæg inden for EU/EØS/EFTA. Tilbudsgiver er berettiget til at lade opgaven omkring håndtering af Ordregivers PMDK og deraf følgende fraktioner varetage af et eller flere behandlingsanlæg (jf. definitionerne i Bilag 1 af hhv. Forbehandlingsanlæg, Sorteringsanlæg og Genanvendelsesanlæg). Det står Tilbudsgiver frit for at planlægge, hvor mange anlæg, der skal anvendes. Når der derfor i udbudsmaterialet refereres til ”behandlingsanlæg” (omtales i ental i udbudsmaterialet) skal denne reference forstås som en henvisning til det eller de behandlingsanlæg, som Tilbudsgiver vælger at benytte. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre 130.000.000 DKK over en periode på 1½ år (inkl. optioner på forlængelse).
Identifikator for proceduren : 4300171d-9b69-4a60-881c-8b65e889ff85
Tidligere bekendtgørelse : 78ab3303-db28-44c5-aef0-736b6ca8157b-01
Intern identifikator : 23-05483
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 130 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding
Beskrivelse : Dette udbud vedrører kontrakt om afhentning, transport, behandling og afsætning af blandet husstandsindsamlet plast og mad- og drikkekartoner (herefter PMDK) for Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Udbuddet er et fælles udbud mellem de tre Ordregivere: Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Københavns Kommune repræsenterer i dette udbud hele I/S ARC’s opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby). I/S ARGO repræsenterer i dette udbud hele ARGO’s opland (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns Kommuner). I/S Vestforbrænding repræsenterer i dette udbud hele Vestforbrændings opland (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner). Det er et krav, at PMDK behandles på Certificerede Forbehandlings- og Sorteringsanlæg inden for EU/EØS/EFTA, ligesom de udsorterede fraktioner skal afsættes til Genanvendelse på Certificerede Genanvendelsesanlæg inden for EU/EØS/EFTA. Tilbudsgiver er berettiget til at lade opgaven omkring håndtering af Ordregivers PMDK og deraf følgende fraktioner varetage af et eller flere behandlingsanlæg (jf. definitionerne i Bilag 1 af hhv. Forbehandlingsanlæg, Sorteringsanlæg og Genanvendelsesanlæg). Det står Tilbudsgiver frit for at planlægge, hvor mange anlæg, der skal anvendes. Når der derfor i udbudsmaterialet refereres til ”behandlingsanlæg” (omtales i ental i udbudsmaterialet) skal denne reference forstås som en henvisning til det eller de behandlingsanlæg, som Tilbudsgiver vælger at benytte. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre 130.000.000 DKK over en periode på 1½ år (inkl. optioner på forlængelse).
Intern identifikator : 23-05483
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 18   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 130 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortering og Genanvendelse
Beskrivelse : Underkriteriet evalueres på baggrund af Tilbudsgivers beskrivelse, som anført i Bilag 6.2. I evalueringen indgår alene konkrete tiltag, herunder både tiltag i drift og på forsøgsbasis, se herunder. I evalueringen vægtes løsninger, som er fuldt implementeret fra start højere end tiltag, som først forventes implementeret i kontraktperioden. Ved evalueringen af ”Sortering og Genanvendelse” lægges der vægt på, at Tilbudsgiver, inden for nedenstående tre fokusområder, tilbyder løsninger, som øger den samlede udsortering til Genanvendelse, øger den reelle Genanvendelse og øger andelen af plast, der genanvendes til det oprindelige formål. Der lægges endvidere vægt på, at Tilbudsgiver beskriver, hvordan man via konkrete tiltag (eksempelvis sortering og afsætning af PET-bakker) arbejder med udviklingspotentialer inden for nedenstående tre fokusområder: Sort plast: Ordregiver lægger i vurderingen vægt på, at: - mest muligt af den sorte plast udsorteres - der er sikret fast afsætning af udsorteret sort plast til Genanvendelse - den udsorterede sorte plast anvendes til formål, som erstatter anvendelse af virgint plast. PET-bakker: Ordregiver lægger vægt på, at Leverandøren kan sortere PET-bakker ud i en separat fraktion og afsætte denne efter Der Grüne Punkt standard nr. 328-5 eller tilsvarende standard. Det er ikke et krav, at bakkerne har en speciel farve. Der lægges i vurderingen vægt på, at: - en væsentlig del af PET-bakkerne udsorteres - der er sikret fast afsætning af udsorterede PET-bakker til Genanvendelse - de udsorterede PET-bakker genanvendes som fødevareemballage. PE/Aluminium fra Mad- og drikkekartoner: Ordregiver lægger vægt på, at Leverandøren afsætter udsorterede mad- og drikkekartoner til Genanvendelsesanlæg, der, ud over papirfibre, også er i stand til at sikre PE-plast og/eller aluminium til Genanvendelse. Der lægges i vurderingen vægt på, at: - der er sikret fast afsætning af PE-plast og aluminium fra mad- og drikkekartoner til Genanvendelse - de udsorterede mad- og drikkevarekartoner anvendes til formål, som erstatter anvendelse af virgin plast og aluminium.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” indgår i den samlede tilbudssum for alle tre delaftaler, som angivet i den første fane i Bilag 6.1 Tilbudsliste, ”Samlet tilbud”. Priserne beregnes som angivet i tilbudslisten. Evalueringen af ”pris” sker ud fra en pointskala fra 0-10. Den laveste tilbudte pris tildeles 10 point. De øvrige tilbudte priser tildeles point ud fra en lineær interpolation: Point=10 x ( ((Tilbudt pris-(BD x Laveste tilbudte pris)))/((Laveste tilbudte pris-(BD x Laveste tilbudte pris))) ) Der tildeles ikke negative point. Vil en beregning efter ovenstående formel give et negativt tal, vil det pågældende tilbud blive tildelt 0 point. BD står for bedømmelsesinterval. Hvis den højeste tilbudte pris er lig eller mindre end ”1,25 x laveste pris”, anvendes 1,25 som bedømmelsesinterval. Er prisspændet større end 1,25, vælges det nærmeste mulige bedømmelsesinterval (1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75, osv.).
Vægtning (procentdel, præcis) : 75
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til Kapitel 3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016 (tilgængeligt ved www.retsinformation.dk), gælder følgende tidsfrister for udfyldelse af klage: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. jf. § 7(1) Bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud, forudsat at meddelelsen inkluderer en kort beskrivelse af de relevante årsager for beslutningen. Andre klager skal i overensstemmelse med § 7(2) Bekendtgørelsen for Klagenævnet for Udbud udfyldes af Klagenævnet for Udbud indenfor: 1) Inden 45 kalenderdage fra datoen efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om kontraktindgåelse Den Europæiske Unions Tidende (med effekt fra dagen efter offentliggørelsesdatoen): 2) Inden 30 kalenderdage fra dagen efter at Ordregiver underrettet de berørte Tilbudsgivere, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller såfremt at notifikationen inkluderer en kort redegørelse af de relevante årsager for beslutningen: 3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. såfremt at meddelelsen inkluderer en kort redegørelse for de relevante årsager for beslutningen: 4) Inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregiver har offentliggjort en meddelelse vedrørende deres beslutning for at opretholde kontrakten, jf. § 185(2) af Udbudsloven. Klager skal, senest samtidig med indleveringen af klagen til Klagenævnet for Udbud, skriftligt informere Ordregiver om klagen, herunder oplyse om klagen er blevet indleveret i standstillperioden, jf. Bekendtgørelsens § 6(4). Hvis klagen er indleveret i standstillperioden, skal klageren dertil oplyse om der er anmodet om at klagen tillægges opsættende virkning, jf. Bekendtgørelsens § 12(1). E-mailen til Klagenævnet for Udbud er oplyst i sektion VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds retningslinjer vedrørende klager er ligeledes tilgængelige på internetadressen oplyst i sektion VI.4.1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S ARGO I/S Vestforbrænding og datterselskaber Københavns Kommune
Organisation, der udfører betalingen : I/S ARGO I/S Vestforbrænding og datterselskaber Københavns Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S ARGO I/S Vestforbrænding og datterselskaber Københavns Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 82 043 500,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : DKK Plastics ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding - DKK Plastics ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 82 043 500,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding - DKK Plastics ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 04/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S ARGO I/S Vestforbrænding og datterselskaber Københavns Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Vibe Blum
E-mail : vdb@vestfor.dk
Telefon : +45 20461918
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Københavns Kommune
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Teknik og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling, Affaldsplanlægningen
Postadresse : Njalsgade 13    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Oskar Johan Jakobsen
E-mail : AW6E@kk.dk
Telefon : 24759217
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : I/S ARGO
Registreringsnummer : 13507406
Postadresse : Håndværkervej 70    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Skovrider-Ruminski
E-mail : lsr@argo.dk
Telefon : 23836668
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : DKK Plastics ApS
Registreringsnummer : 36030763
Postadresse : Måløv Byvej 229G    
By : Måløv
Postnummer : 2760
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 40157157
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 561096cd-cde3-42b4-889d-f82ec32ae050   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/06/2024   11:35:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/06/2024   12:00:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 343309-2024
EUT-S-nummer : 112/2024
Offentliggørelsesdato : 11/06/2024

Send til en kollega

0.062