23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordværk I/S

Neddeling af træ


Nordværk I/S

342506-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Neddeling af træ
OJ S 112/2024 11/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordværk I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Neddeling af træ
Beskrivelse : Nordværk er et affaldsfællesskab, som er ejer af seks nordjyske kommuner: Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagergjord, Rebild og Aalborg. Fra 1. januar 2024 er Nordværk Danmarks 4. største affaldsselskab og vækster fra ca. 250 til ca. 550 medarbejdere. Som led i realisering af ny lovgivning på området, der gør, at Nordværk som kommunal virksomhed på sigt ikke længere må varetage opgaven med at neddele træ, udbyder Nordværk derfor neddeling af træ i et offentligt udbud. Fraktionerne håndteres på Nordværks lokationer hos Rønnovsdal i Hjørring Kommune og Rærup i Aalborg Kommune, hvor entreprenøren, der tildeles den udbudte kontrakt, skal udføre neddelingen af fraktionerne. Den samlede mængde af fraktionerne udgør forventeligt i alt 13.000 tons pr. år, idet fraktionerne dog varierer i løbet af året, da fraktionerne er sæsonbetonet. Kontrakten har en varighed på 12 måneder med mulighed for forlængelse af aftalen med yderligere op til 8 år. Kontrakten forlænges i så fald med 2 år ad gangen.
Identifikator for proceduren : 544728c0-7308-439f-ab3d-b1ede1a17906
Tidligere bekendtgørelse : 45efa789-0be6-4e70-8aee-0437056b1a2d-01
Intern identifikator : Neddeling af træ
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Rønnovsholmvej 154    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Halsvej 74    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 100 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Neddeling af træ
Beskrivelse : Nordværk er et affaldsfællesskab, som er ejer af seks nordjyske kommuner: Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagergjord, Rebild og Aalborg. Fra 1. januar 2024 er Nordværk Danmarks 4. største affaldsselskab og vækster fra ca. 250 til ca. 550 medarbejdere. Som led i realisering af ny lovgivning på området, der gør, at Nordværk som kommunal virksomhed på sigt ikke længere må varetage opgaven med at neddele træ, udbyder Nordværk derfor neddeling af træ i et offentligt udbud. Fraktionerne håndteres på Nordværks lokationer hos Rønnovsdal i Hjørring Kommune og Rærup i Aalborg Kommune, hvor entreprenøren, der tildeles den udbudte kontrakt, skal udføre neddelingen af fraktionerne. Den samlede mængde af fraktionerne udgør forventeligt i alt 13.000 tons pr. år, idet fraktionerne dog varierer i løbet af året, da fraktionerne er sæsonbetonet. Kontrakten har en varighed på 12 måneder med mulighed for forlængelse af aftalen med yderligere op til 8 år. Kontrakten forlænges i så fald med 2 år ad gangen.
Intern identifikator : Neddeling af træ
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Rønnovsholmvej 154    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Halsvej 74    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten har en varighed på 12 måneder med mulighed for forlængelse af aftalen med yderligere op til 8 år. Kontrakten forlænges i så fald med 2 år ad gangen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 100 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er uddybende beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er uddybende beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Nordværk I/S
Organisation, der udfører betalingen : Nordværk I/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 274 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Gemidan A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 102931-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Gemidan A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Nordværk I/S
Registreringsnummer : ORG-46076753
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dan Oxbøl
E-mail : dnob@ramboll.dk
Telefon : 60361355
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Gemidan A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 12143370
Afdeling : Gemidan
Postadresse : Lufthavnsvej 5    
By : Nørresundby
Postnummer : 9400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 98 28 30 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a1120676-ef26-463c-98d1-3b2140ac0576   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/06/2024   11:28:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/06/2024   11:53:30 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 342506-2024
EUT-S-nummer : 112/2024
Offentliggørelsesdato : 11/06/2024

Send til en kollega

0.047