23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Miljøstyrelsen

Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder i 2024-2026


Miljøstyrelsen

341903-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse – Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder i 2024-2026
OJ S 111/2024 10/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder i 2024-2026
Beskrivelse : Den af udbuddet omfattede kontrakt vedrører kortlægning af havbunden i 2024-2026 i op til 15 nye beskyttede havstrategiområder, som er vedtaget med aftalen om Danmarks Havplan, og som er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi II. De beskyttede havområder skal kortlægges for udbredelsen af substrattyper, habitatdirektivets naturtyper og de såkaldte overordnede habitattyper, der anvendes under havstrategidirektivet. Desuden kortlægges og beskrives artssammensætningen og diversiteten af flora og fauna på de forskellige havbundstyper. Resultaterne fra kortlægningen skal præsenteres i en samlet rapport.
Identifikator for proceduren : 246bbede-c63f-4c9c-bc12-4333c842e9f0
Tidligere bekendtgørelse : 87023f1b-2edb-4832-9834-34e81bff1d30-01
Intern identifikator : 2023 - 114902
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90721000   Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 71351000   Geologisk, geofysisk og anden videnskabelig efterforskning, 71351200   Geologisk og geofysisk rådgivning, 71351210   Geofysisk rådgivningvirksomhed, 71351910   Geologiske tjenester, 71351913   Geologiske efterforskningstjenester, 71351920   Oceanografiske og hydrologiske tjenester, 71351924   Tjenester i forbindelse med undersøisk efterforskning, 90720000   Miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da det er vigtigt for projektet, at samme leverandør udfører den fulde opgave, for dermed at sikre en ensartethed i kortlægningen af de pågældende beskyttede områder. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel på fremsendelsestidspunktet. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiver skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver er omfattet af en af disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der anses for tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder i 2024-2026
Beskrivelse : Den af udbuddet omfattede kontrakt vedrører kortlægning af havbunden i 2024-2026 i op til 15 nye beskyttede havstrategiområder, som er vedtaget med aftalen om Danmarks Havplan, og som er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi II. De beskyttede havområder skal kortlægges for udbredelsen af substrattyper, habitatdirektivets naturtyper og de såkaldte overordnede habitattyper, der anvendes under havstrategidirektivet. Desuden kortlægges og beskrives artssammensætningen og diversiteten af flora og fauna på de forskellige havbundstyper. Resultaterne fra kortlægningen skal præsenteres i en samlet rapport.
Intern identifikator : 2023 - 114902
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90721000   Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 71351000   Geologisk, geofysisk og anden videnskabelig efterforskning, 71351200   Geologisk og geofysisk rådgivning, 71351210   Geofysisk rådgivningvirksomhed, 71351910   Geologiske tjenester, 71351913   Geologiske efterforskningstjenester, 71351920   Oceanografiske og hydrologiske tjenester, 71351924   Tjenester i forbindelse med undersøisk efterforskning, 90720000   Miljøbeskyttelse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver har mulighed for at udvide projektet med 2,7 mio. kr. (ekskl. moms). Disse midler skal bruges i 2024, hvorfor optionen hovedsageligt kan anvendes på den geofysiske kortlægning i forbindelse med Fase 1. Sammenlagt med resten af projektet skal optionen dog føre til, at der kortlægges flere områder. Såfremt ordregiver træffer beslutning om at udnytte optionen, orienteres leverandøren skriftligt herom. Dette i forbindelse med kontraktindgåelse eller umiddelbart herefter, og senest en måned efter kontraktindgåelse. Datoen for, hvornår udkast til rapporten og den endelige rapport skal foreligge, ligger fast, uanset om optionen udnyttes eller ikke. Der henvises til kontraktens afsnit 3.2 vedrørende optionen.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/06/2024
Varigheds slutdato : 16/07/2026
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da det er vigtigt for projektet, at samme leverandør udfører den fulde opgave, for dermed at sikre en ensartethed i kortlægningen af de pågældende beskyttede områder. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel på fremsendelsestidspunktet. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiver skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver er omfattet af en af disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der anses for tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveløsning
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Planlægning
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Faglige kompetencer
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sejlkilometre og bundfauna
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Miljøstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Miljøstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Miljøstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Miljøstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 12 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Foga Aps Skoven Survey ApS WSP Danmark A/S SensorSurvey A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder 2024-2026
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 12 000 000,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2023-114902
Titel : Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder 2024-2026
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 13/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Oplysninger om EU-midler
Navn på EU-finansieret projekt eller program : Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)
Yderligere oplysninger om EU-midler : Tilskudsordningen ”Maritim viden: Implementering af miljøbeskyttelsestiltag” er en del af Det Danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram 2021-27. Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet danner rammen om de tilskudsordninger målrettet fiskeri, akvakultur og miljø, som er medfinansieret af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF). Tilskudsordningen ”Maritim viden: Implementering af miljøbeskyttelsestiltag” har til formål at bidrage til at løfte Danmarks forpligtelser i henhold til havstrategidirektivet. Projektet skal bidrage til at kortlægge nye beskyttede havstrategiområder. Fiskeristyrelsen administrerer ordningen, træffer afgørelse om tildeling af tilskud og er ansvarlig for udbetaling af tilskud.
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøstyrelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Tolderlundsvej 5    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Almind Skou
E-mail : gials@mst.dk
Telefon : 20324878
Køberprofil : http://www.mst.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 55145016
Postadresse : Øster Voldgade 10    
By : København K
Postnummer : 1350
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
E-mail : geus@geus.dk
Telefon : 38142000
Fax : 38142050
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Foga Aps
Registreringsnummer : 13982597
Postadresse : Trafikhavnskaj 19    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Foga Aps
Telefon : 21252204
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Skoven Survey ApS
Registreringsnummer : 36538791
Postadresse : Kaniavej 25    
By : Hvide Sande
Postnummer : 6960
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Skoven Survey
Telefon : 26112861
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : WSP Danmark A/S
Registreringsnummer : 21265543
Postadresse : Linnés Alle 2    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : WSP Danmark A/S
E-mail : info-dk@wsp.com
Telefon : 87281000
Fax : 43300311
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : SensorSurvey A/S
Registreringsnummer : 38758764
Postadresse : Bülowsvej 18    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : SensorSurvey A/S
Telefon : 26771216
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bdfb0c08-468f-463d-8340-f4644990f0da   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/06/2024   13:48:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/06/2024   13:50:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 341903-2024
EUT-S-nummer : 111/2024
Offentliggørelsesdato : 10/06/2024

Send til en kollega

0.047