23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Den selvejende Institution Godsbanen

Konkret indkøb 3 - Delaftale 6 Musikhuset, Delaftale 7 Godsbanen m.fl., Delaftale 8 Badeanstalten Spanien og Filmby Aarhus og Delaftale 9 Aarhus Rådhus


Den selvejende Institution Godsbanen

325710-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Konkret indkøb 3 - Delaftale 6 Musikhuset, Delaftale 7 Godsbanen m.fl., Delaftale 8 Badeanstalten Spanien og Filmby Aarhus og Delaftale 9 Aarhus Rådhus
OJ S 106/2024 03/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Den selvejende Institution Godsbanen
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Fritid, kultur og religion
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Konkret indkøb 3 - Delaftale 6 Musikhuset, Delaftale 7 Godsbanen m.fl., Delaftale 8 Badeanstalten Spanien og Filmby Aarhus og Delaftale 9 Aarhus Rådhus
Beskrivelse : Aarhus Kommune indgik den 27. januar 2023 den eksisterende rengøringskontrakt med Kongsvang Cleaning & Facility A/S om levering af rengøringsydelser for Godsbanen, Brobjergskolen, Officersbygningen og Ridehuset. Kontrakten, der også betegnes ”Delaftale 7: Godsbanen, Brobjergskolen, Officersbygningen og Ridehuset”, er indkøbt ved anvendelse af et af Aarhus Kommune etableret dynamisk indkøbssystem inden for området rengøringsydelser (jf. 2020/S 192-463163). Der er i mellemtiden overdraget funktioner og økonomi mv. fra Godsbanen til Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) for så vidt angår Godsbanen og Ridehuset. DSIG har til hensigt efter udløbet af en tidagesperiode efter offentliggørelsen af denne profylaksebekendtgørelse at indgå kontrakt vedr. disse to lokationer med Aarhus Kommune om levering af rengøringsydelser, som er indkøbt af Aarhus Kommune ved Kongsvang Cleaning & Facility A/S under overholdelse af udbudsreglerne.
Identifikator for proceduren : 66e3e393-11b4-41c5-9e5e-dc45c5dccb41
Intern identifikator : 254105
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Konkret indkøb 3 - Delaftale 6 Musikhuset, Delaftale 7 Godsbanen m.fl., Delaftale 8 Badeanstalten Spanien og Filmby Aarhus og Delaftale 9 Aarhus Rådhus
Beskrivelse : Aarhus Kommune indgik den 27. januar 2023 den eksisterende rengøringskontrakt med Kongsvang Cleaning & Facility A/S om levering af rengøringsydelser for Godsbanen, Brobjergskolen, Officersbygningen og Ridehuset. Kontrakten, der også betegnes ”Delaftale 7: Godsbanen, Brobjergskolen, Officersbygningen og Ridehuset”, er indkøbt ved anvendelse af et af Aarhus Kommune etableret dynamisk indkøbssystem inden for området rengøringsydelser (jf. 2020/S 192-463163). Der er i mellemtiden overdraget funktioner og økonomi mv. fra Godsbanen til Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) for så vidt angår Godsbanen og Ridehuset. DSIG har til hensigt efter udløbet af en tidagesperiode efter offentliggørelsen af denne profylaksebekendtgørelse at indgå kontrakt vedr. disse to lokationer med Aarhus Kommune om levering af rengøringsydelser, som er indkøbt af Aarhus Kommune ved Kongsvang Cleaning & Facility A/S under overholdelse af udbudsreglerne.
Intern identifikator : 254105
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 800 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakter med en anslået værdi under udbudstærsklerne
Anden begrundelse : DSIG skal jf. udbudslovens § 24, nr. 27, opfattes som et 'offentligretligt organ' og følgelig omfattet af lovens ordregiverbegreb, jf. § 24, nr. 28. Ved DSIG’s indkøb af rengøringsydelser fra Aarhus Kommune vil der dermed være tale om en kontrakt mellem to ordregivere. Det følger i den forbindelse af udbudslovens § 13, at udbudsloven ikke finder anvendelse, når en ordregiver tildeler en kontrakt til en juridisk person, som kontrollerer ordregiveren i henhold til § 12 (opad i kontrolkæden). Sammenholdes DSIG’s vedtægter med driftsoverenskomsten mellem Aarhus Kommune og DSIG, må kontrolbetingelsen anses for opfyldt i nærværende situation, hvor der netop er tale om formåls- og vedtægtskontrol, budgetkontrol samt kontrol med enkelte kommercielle dispositioner vedrørende fast ejendom mv. Det er på denne baggrund vurderingen, at DSIG’s indkøb af rengøringsydelser fra Aarhus Kommune vil kunne friholdes fra udbudspligten i medfør af udbudslovens § 13. Aarhus Kommunes udførelse af rengøringsydelser for DSIG kan ske under iagttagelse af kommunalfuldmagtsreglerne, da Aarhus Kommune herved varetager saglige, kommunale interesser i DSIG's bygningsdrift.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Aarhus Kommune
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 8 800 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Den selvejende Institution Godsbanen
Registreringsnummer : 34647690
Postadresse : Skovgaardsgade 3A    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thorkild Andreasen
Telefon : +45 41890996
Internetadresse : https://godsbanen.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Land : Danmark
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 19abcff3-6e52-4a24-a971-ff693d2e6e92   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/05/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 325710-2024
EUT-S-nummer : 106/2024
Offentliggørelsesdato : 03/06/2024

Send til en kollega

0.047