23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af Rammeaftale for rådgivning vedrørende forureningssager 2024


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

324776-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Undersøgelse af forurening – Udbud af Rammeaftale for rådgivning vedrørende forureningssager 2024
OJ S 106/2024 03/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Køberens retlige status : Entreprenør på forsvarsområdet
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Rammeaftale for rådgivning vedrørende forureningssager 2024
Beskrivelse : Ejendomsstyrelsen varetager projekter vedrørende jord- og grundvandsforurening på Forsvarsministeriets ansvarsområder. Ejendomsstyrelsen har derfor behov for ekstern rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af forureningsundersøgelser i Danmark. Nærværende udbud vedrører derfor en rammeaftale for rådgivning vedrørende forureningssager 2024, der skal håndtere rådgivning i forbindelse med forureningsundersøgelser, afværgesager, udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser, hjælp til besvarelse af § 20 spørgsmål, jordhåndteringssager mv. (herefter ”Rammeaftalen”). Rammeaftalen udbydes således, at Danmark opdeles i to delaftaler (herefter ”Delaftaler”), og der vil på baggrund heraf indgås aftale med to rådgivere, hvor hver rådgiver får tildelt én Delaftale med ét geografisk område (herefter ”Rådgiver”). Hver Rådgiver kan, udover at være ansvarlig for sit eget geografiske område, bruges til sparring eller i tilfælde af inhabilitet på den anden Delaftale. Kravene til tilbudsgiverne og ydelserne fremgår af Rammeaftalen med tilhørende Aftalebilag og underbilag. Tildeling af opgaver foregår ved direkte tildeling baseret på en honoraraftale, jf. Aftalebilag 8, (herefter ”Honoraraftale”).
Identifikator for proceduren : a60ae5d2-e9aa-4af9-9a57-f394f59c786a
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90715000   Undersøgelse af forurening
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90713000   Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål, 90715200   Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser, 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening, 90732400   Rådgivning i forbindelse med jordforurening, 90732600   Måling eller monitering af jordforurening, 90733700   Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftale 1 Region Nordjylland og Region Midtjylland Delaftale 2 Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden inkl. Bornholms Regionskommune og Christiansø
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 68 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 136 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ejendomsstyrelsen har vurderet, at Rammeaftalen har en årlig estimeret værdi på DKK 17 000 000, hvilket opgøres til DKK 68 000 000 fordelt på de 4 år. Den estimerede værdi af Rammeaftalen er baseret på Ejendomsstyrelsens historiske indkøb af rådgivningsydelser inden for forureningssager. Det kan imidlertid være vanskeligt at vurdere og forudsige behovet for indkøb af rådgivning særligt henset til, at Rammeaftalen anvendes bredt af flere afdelinger, ekstra opgaver som følge af Forsvarsforliget, samt mulige påbud. Alle disse faktorer, som ikke præcist kan estimeres på nuværende tidspunkt, medfører, at Rammeaftalens maksimale værdi ydermere vil blive tillagt en sikkerhedsmargin på DKK 17 000 000 pr. år. Rammeaftalens årlige maksimale værdi er derfor vurderet til at være DKK 34 000 000, opgjort til samlet DKK 136 000 000 for de 4 år.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 1
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Region Nordjylland og Region Midtjylland
Beskrivelse : Rammeaftalen udbydes således, at Danmark opdeles i to Delaftaler, og der vil på baggrund heraf indgås aftale med to Rådgivere, hvor hver Rådgiver får tildelt én Delaftale med ét geografisk område. Baseret på tidligere indkøb i 2023 har fordelingen mellem Delaftalerne været 55 % (Delaftale 1) og 45 % (Delaftale 2) i Ejendomsstyrelsen. Den estimerede værdi af Rammeaftalen forventes derfor at blive cirka ligeligt fordelt på de 2 Delaftaler, da der på nuværende tidspunkt ikke kan entydigt fastlægges, om den geografiske fordeling for alle afdelinger vil være præcist den samme i de kommende 4 år. En ligelig fordeling af den estimerede værdi vil således være bedste bud på nuværende tidspunkt. Sikkerhedsmarginen på samlet DKK 68 000 000 i den maksimale værdi kan ikke nødvendigvis sikres fordelt ligeligt mellem Delaftalerne. De samlede DKK 68 000 000 kan således anvendes til fulde på én af Delaftalerne. Denne fleksibilitet er Ejendomsstyrelsen nødt til at have, da det på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægges, hvordan de uforudsete opgaver vil blive fordelt geografisk. Maksimal værdi for hver Delaftale er således DKK 34 000 000 + DKK 68 000 000 = DKK 102 000 000.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90715000   Undersøgelse af forurening
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90713000   Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål, 90715200   Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser, 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening, 90732400   Rådgivning i forbindelse med jordforurening, 90732600   Måling eller monitering af jordforurening, 90733700   Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Rådgiveren vil være ansvarlig for alle opgaver til udførelse i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Hver Rådgiver kan, udover at være ansvarlig for sit eget geografiske område, bruges til sparring eller i tilfælde af inhabilitet på den anden Delaftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 34 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 102 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, Ethics, jf. ovenfor, hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes via følgende link: https://mercell.atlassian. net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit 2.1.6 og 5.1.9 samt udbudsbetingelsernes afsnit 2. ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics. Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som konsortium (ESPD del II.A). Tilbudsgiver skal i ESPD’ets sidste afsnit i del II.A. desuden angive, hvorvidt denne afgiver tilbud på Delaftale 1, Delaftale 2 eller begge Delaftaler, ligesom tilbudsgiver skal angive hvilken Delaftale tilbudsgiveren ønsker tildelt, såfremt tilbudsgiveren skulle blive vurderet økonomisk mest fordelagtig på begge Delaftaler. Endvidere skal tilbudsgiver oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). 5) Før Ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de ovennævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: - serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. - Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. - Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2. 6) Med henvisning til Rammeaftalens afsnit 20.3 fremhæves Rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af Rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele Rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i Rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 5 er dokumentation på overholdelse af Rammeaftalens afsnit 20.3. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. Udbudsbilag 5, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 5, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Tilbudsgiver skal angive tilbudsgivers samlede åromsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort DKK 20 000 000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Tilbudsgiver skal angive tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste tre disponible regnskabsår. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit C i ESPD’et vedrørende teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal oplyse 10 referencer vedrørende teknisk og faglig formåen. Referencer skal omfatte de betydeligste, sammenlignelige arbejder, som tilbudsgiver har afleveret i løbet af de seneste 5 år inden tilbudsfristen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver fremviser sammenlagt 10 relevante referencer, som hver især vedrører en eller flere af de 9 ydelsesområder. Tilbudsgiver skal dertil som minimum fremvise to referencer for hvert af de 9 ydelsesområderne. Ydelsesområderne er: 1) Miljøhistorisk redegørelse 2) Orienterende undersøgelse 3) Afgrænsende/supplerende undersøgelse 4) Afværge 5) Monitering af grundvandsforurening 6) Bygningsforurening 7) Undersøgelsesformål: Grundvand 8) Undersøgelsesformål: Overfladevand 9) Undersøgelsesformål: Arealanvendelse Mindst én af referencerne skal have en økonomisk værdi på minimum DKK 500 000. Ved oplysninger af referencer anmodes om enkelte projekter samt evt. puljer af sammenhængende projekter, dog ikke overordnede rammeaftaler. Den økonomiske værdi kan således ikke opfyldes ved henvisning til en overordnet rammeaftale, såfremt denne værdi vedrører andet end et enkelt projekt eller en pulje af sammenhængende projekter. Kun den del af referencen, der er udført i perioden fra tilbudsfristen og 5 år tilbage, vil blive tillagt vægt ved vurderingen af, hvorvidt minimumskravene er opfyldt. Ejendomsstyrelsen har vurderet, at en 3-årig periode ikke er tilstrækkelig til at sikre den fornødne konkurrence om Rammeaftalen i forhold til kravet om sammenlignelige arbejder med en flerhed af de i ydelsesbeskrivelsen anførte ydelser samt Rammeaftalens tidsmæssige udstrækning. Ydermere skal tilbudsgiverne fremvise en reference til en ikke ubetydelig økonomisk værdi, som der kun sjældent udføres. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den i referencen angivne kunde/ordregiver med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen. Angiver tilbudsgiver mere end 10 referencer, vil udelukkende de første 10 referencer i numerisk rækkefølge blive inddraget i vurderingen af opfyldelse af egnethed. Se uddybende vejledning i udbudsbetingelsernes afsnit 2.3 vedr. beskrivelse af referencerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen, der evalueres, er den samlede sum, som fremkommer ved et angivet skønnet forbrug. Tilbudslisten er forhåndsudfyldt med et skønnet forbrug for de forskellige ydelser, hvortil den samlede sum bliver sammensat ud fra de enhedspriser, som tilbudsgiver angiver i Aftalebilag 7.1 - tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet "Bemanding" foretages på baggrund af Aftalebilag 5.1 - CV og bemandingsplan, samt individuelle CV’er for de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Case
Beskrivelse : Ordregiver vurderer underkriteriet ”Case” på baggrund af tilbudsgivers casebesvarelse. Casebeskrivelsen findes i Udbudsbilag 7. Tilbudsgiver skal i Aftalebilag 6 aflevere sin casebesvarelse, herunder undersøgelsesoplæg samt metodebeskrivelser til brug for Ordregivers evaluering af underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Det præciseres, at sikkerhedsgodkendelse er en betingelse for udførelsen af Rammeaftalen. Det er ikke nødvendigt at være sikkerhedsgodkendt for at få adgang til udbudsmaterialet.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 17/06/2024   07:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 17/06/2024   07:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 1. Leverandøren skal overholde Ejendomsstyrelsens krav til CSR, jf. Aftalebilag 11 – Corporate Social Responsibility (CSR). 2. I Rammeaftalen stilles krav om, at relevante medarbejdere, herunder eventuelle underrådgiveres medarbejdere, skal være sikkerhedsgodkendt til niveauet ”FORTROLIGT” af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Se nærmere om sikkerhedsgodkendelse i Rammeaftalen samt Aftalebilag 1 og 2 med tilhørende underbilag.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Yderligere omfattede købere : Der vil være 2 Rådgivere på Rammeaftalen. Hver tildeles én Delaftale.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden inkl. Bornholms Regionskommune og Christiansø
Beskrivelse : Rammeaftalen udbydes således, at Danmark opdeles i to Delaftaler, og der vil på baggrund heraf indgås aftale med to Rådgivere, hvor hver Rådgiver får tildelt én Delaftale med ét geografisk område. Baseret på tidligere indkøb i 2023 har fordelingen mellem Delaftalerne været 55 % (Delaftale 1) og 45 % (Delaftale 2) i Ejendomsstyrelsen. Den estimerede værdi af Rammeaftalen forventes derfor at blive cirka ligeligt fordelt på de 2 Delaftaler, da der på nuværende tidspunkt ikke kan entydigt fastlægges, om den geografiske fordeling for alle afdelinger vil være præcist den samme i de kommende 4 år. En ligelig fordeling af den estimerede værdi vil således være bedste bud på nuværende tidspunkt. Sikkerhedsmarginen på samlet DKK 68 000 000 i den maksimale værdi kan ikke nødvendigvis sikres fordelt ligeligt mellem Delaftalerne. De samlede DKK 68 000 000 kan således anvendes til fulde på én af Delaftalerne. Denne fleksibilitet er Ejendomsstyrelsen nødt til at have, da det på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægges, hvordan de uforudsete opgaver vil blive fordelt geografisk. Maksimal værdi for hver Delaftale er således DKK 34 000 000 + DKK 68 000 000 = DKK 102 000 000.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90715000   Undersøgelse af forurening
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90713000   Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål, 90715200   Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser, 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening, 90732400   Rådgivning i forbindelse med jordforurening, 90732600   Måling eller monitering af jordforurening, 90733700   Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Rådgiveren vil være ansvarlig for alle opgaver til udførelse i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden inkl. Bornholms Regionskommune og Christiansø. Hver Rådgiver kan, udover at være ansvarlig for sit eget geografiske område, bruges til sparring eller i tilfælde af inhabilitet på den anden Delaftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 34 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 102 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, Ethics, jf. ovenfor hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes via følgende link: https://mercell.atlassian. net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit 2.1.6 og 5.1.9 samt udbudsbetingelsernes afsnit 2. ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics. Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som konsortium (ESPD del II.A). Tilbudsgiver skal i ESPD’ets sidste afsnit i del II.A. desuden angive, hvorvidt denne afgiver tilbud på Delaftale 1, Delaftale 2 eller begge Delaftaler, ligesom tilbudsgiver skal angive hvilken Delaftale tilbudsgiveren ønsker tildelt, såfremt tilbudsgiveren skulle blive vurderet økonomisk mest fordelagtig på begge Delaftaler. Endvidere skal tilbudsgiver oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). 5) Før Ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de ovennævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: - serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. - Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. - Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2. 6) Med henvisning til Rammeaftalens afsnit 20.3 fremhæves Rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833 /2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af Rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele Rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i Rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 5 er dokumentation på overholdelse af Rammeaftalens afsnit 20.3. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. Udbudsbilag 5, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 5, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Tilbudsgiver skal angive tilbudsgivers samlede årsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort DKK 20 000 000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Tilbudsgiver skal angive tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste tre disponible regnskabsår. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit C i ESPD’et vedrørende teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal oplyse 10 referencer vedrørende teknisk og faglig formåen. Referencer skal omfatte de betydeligste, sammenlignelige arbejder, som tilbudsgiver har afleveret i løbet af de seneste 5 år inden tilbudsfristen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver fremviser sammenlagt 10 relevante referencer, som hver især vedrører en eller flere af de 9 ydelsesområder. Tilbudsgiver skal dertil som minimum fremvise to referencer for hvert af de 9 ydelsesområderne. Ydelsesområderne er: 1) Miljøhistorisk redegørelse 2) Orienterende undersøgelse 3) Afgrænsende/supplerende undersøgelse 4) Afværge 5) Monitering af grundvandsforurening 6) Bygningsforurening 7) Undersøgelsesformål: Grundvand 8) Undersøgelsesformål: Overfladevand 9) Undersøgelsesformål: Arealanvendelse Mindst én af referencerne skal have en økonomisk værdi på minimum DKK 500 000. Ved oplysninger af referencer anmodes om enkelte projekter samt evt. puljer af sammenhængende projekter, dog ikke overordnede rammeaftaler. Den økonomiske værdi kan således ikke opfyldes ved henvisning til en overordnet rammeaftale, såfremt denne værdi vedrører andet end et enkelt projekt eller en pulje af sammenhængende projekter. Kun den del af referencen, der er udført i perioden fra tilbudsfristen og 5 år tilbage, vil blive tillagt vægt ved vurderingen af, hvorvidt minimumskravene er opfyldt. Ejendomsstyrelsen har vurderet, at en 3-årig periode ikke er tilstrækkelig til at sikre den fornødne konkurrence om Rammeaftalen i forhold til kravet om sammenlignelige arbejder med en flerhed af de i ydelsesbeskrivelsen anførte ydelser samt Rammeaftalens tidsmæssige udstrækning. Ydermere skal tilbudsgiverne fremvise en reference til en ikke ubetydelig økonomisk værdi, som der kun sjældent udføres. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den i referencen angivne kunde/ordregiver med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen. Angiver tilbudsgiver mere end 10 referencer, vil udelukkende de første 10 referencer i numerisk rækkefølge blive inddraget i vurderingen af opfyldelse af egnethed. Se uddybende vejledning i udbudsbetingelsernes afsnit 2. vedr. beskrivelse af referencerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen, der evalueres, er den samlede sum, som fremkommer ved et angivet skønnet forbrug. Tilbudslisten er forhåndsudfyldt med et skønnet forbrug for de forskellige ydelser, hvortil den samlede sum bliver sammensat ud fra de enhedspriser, som tilbudsgiver angiver i Aftalebilag 7.2 - tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet "Bemanding" foretages på baggrund af Aftalebilag 5.2 - CV og bemandingsplan, samt individuelle CV’er for de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Case
Beskrivelse : Ordregiver vurderer underkriteriet ”Case” på baggrund af tilbudsgivers casebesvarelse. Casebeskrivelsen findes i Udbudsbilag 7. Tilbudsgiver skal i Aftalebilag 6 aflevere sin casebesvarelse, herunder undersøgelsesoplæg samt metodebeskrivelser til brug for Ordregivers evaluering af underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Det præciseres, at sikkerhedsgodkendelse er en betingelse for udførelsen af Rammeaftalen. Det er ikke nødvendigt at være sikkerhedsgodkendt for at få adgang til udbudsmaterialet.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 17/06/2024   07:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 17/06/2024   07:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 1. Leverandøren skal overholde Ejendomsstyrelsens krav til CSR, jf. Aftalebilag 11 – Corporate Social Responsibility (CSR). 2. I Rammeaftalen stilles krav om, at relevante medarbejdere, herunder eventuelle underrådgiveres medarbejdere, skal være sikkerhedsgodkendt til niveauet ”FORTROLIGT” af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Se nærmere om sikkerhedsgodkendelse i Rammeaftalen samt Aftalebilag 1 og 2 med tilhørende underbilag.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Yderligere omfattede købere : Der vil være 2 Rådgivere på Rammeaftalen. Hver tildeles én Delaftale.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Møllebjerg Matzen
Telefon : +4530777972
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : a2a2b446-7bef-47b4-851c-81e25077f09b-01
Hovedårsagen til ændringen : Der foreligger nu oplysninger
Beskrivelse : Henset til mængden af spørgsmål har Ejendomsstyrelsen besluttet, at tilbudsfristen fastsættes til mandag d. 17. juni 2024, kl. 9.00 gældende for begge Delaftaler.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 75fe84ca-fefe-4ffb-934b-a5b71fc0b47b   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/05/2024   08:08:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/05/2024   08:18:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 324776-2024
EUT-S-nummer : 106/2024
Offentliggørelsesdato : 03/06/2024

Send til en kollega

0.078