23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang


I/S Amager Ressourcecenter

324664-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med affald – Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang
OJ S 106/2024 03/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang
Beskrivelse : Indsamling og Behandling ad Olie og Benzinudskillere Opgaven omfatter indsamling og behandling af affald fra olie- og benzinudskillere samt sandfang, samt koordinering, registrering og udførelse af alle de praktiske opgaver, som er forbundet med en tømningsordning for olie- og benzinudskillere samt sandfang. Opgaven omfatter både indsamling og behandling af affaldet. Der er oprettet særskilt tilbudslister til begge opgaver. Bemærk, at leverandøren er ansvarlig for behandlingen af affaldet efter indsamlingen og skal kunne dokumentere, hvor meget affald der er hentet på de enkelte adresser samt hvordan affaldet er behandlet, herunder genanvendelsesprocenten. Det forudsættes at leverandøren selv har en aftale med et godkendt modtageranlæg. Dette modtageranlæg kan være SMOKA, men alternative modtagere af affaldet er muligt. Dette skal gøre det muligt for leverandøren at minimere transportbehovet, og derved også miljøbelastningen i forbindelse med udførelse af opgaven. Specifikke krav til olie- og benzinudskillere, er reguleret af kommunerne via virksomhedens tilslutningstilladelse, afledningstilladelse eller lignende for spildevand. De generelle krav til ordningen er beskrevet i de kommunale regulativer for erhvervsaffald. Gennem ordningen er det ønsket at sikre et volumen, som muliggør en logistikoptimering, hvorved der kan tilrettelægges en ruteindsamling for affald, som fremkommer i forbindelse med tømningerne De samlede mængder fremgår af udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : dea824f5-2f59-4817-b531-18f771816e02
Tidligere bekendtgørelse : a30aa339-4c07-4263-be8f-ecc6a8e83fe3-01
Intern identifikator : 23/499
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Der er udbud med forhandling udbudsloven. Metoden giver os mulighed for at præcisere, spørge ind til, og afklarer udestående af kommerciel teknisk art.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Yderligere information; Udførelsessted er Sjælland
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 848 431,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. Udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør. De i Udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv. • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt • Forsøg på at påvirke ordregivers beslutningsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang
Beskrivelse : Indsamling og Behandling ad Olie og Benzinudskillere Opgaven omfatter indsamling og behandling af affald fra olie- og benzinudskillere samt sandfang, samt koordinering, registrering og udførelse af alle de praktiske opgaver, som er forbundet med en tømningsordning for olie- og benzinudskillere samt sandfang. Opgaven omfatter både indsamling og behandling af affaldet. Der er oprettet særskilt tilbudslister til begge opgaver. Bemærk, at leverandøren er ansvarlig for behandlingen af affaldet efter indsamlingen og skal kunne dokumentere, hvor meget affald der er hentet på de enkelte adresser samt hvordan affaldet er behandlet, herunder genanvendelsesprocenten. Det forudsættes at leverandøren selv har en aftale med et godkendt modtageranlæg. Dette modtageranlæg kan være SMOKA, men alternative modtagere af affaldet er muligt. Dette skal gøre det muligt for leverandøren at minimere transportbehovet, og derved også miljøbelastningen i forbindelse med udførelse af opgaven. Specifikke krav til olie- og benzinudskillere, er reguleret af kommunerne via virksomhedens tilslutningstilladelse, afledningstilladelse eller lignende for spildevand. De generelle krav til ordningen er beskrevet i de kommunale regulativer for erhvervsaffald. Gennem ordningen er det ønsket at sikre et volumen, som muliggør en logistikoptimering, hvorved der kan tilrettelægges en ruteindsamling for affald, som fremkommer i forbindelse med tømningerne De samlede mængder fremgår af udbudsmaterialet.
Intern identifikator : 23/499
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen
Mængde : 1 000   ton
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er ikke tiltænkt nogle optioner
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Yderligere information; Udførelsessted er Sjælland
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der er mulighed for at SMOKA kan forlænge med 2 gange 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 848 431,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. Udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør. De i Udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv. • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt • Forsøg på at påvirke ordregivers beslutningsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Se udbudsbetingelserne
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Erfaring med lignede opgaver
Beskrivelse : Ved evaluering af underkriteriet ” Erfaring med lignede opgaver” vil der blive lagt vægt på Erfaring med de i tilbudslistens angivne arbejdsopgaver inden for indsamling og behandling af affald fra olie- og benzinudskillere samt sandfang i kontraktens omfang og størrelsesorden.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Dokumenteret Miljøprofil
Beskrivelse : Ved evaluering af underkriteriet ” Dokumenteret Miljøprofil” vil der blive lagt vægt på at virksomheden kan dokumentere en miljøprofil der dækker medarbejdere, materiel, og innovation vedr affaldets livscyklus
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud: Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der udfører betalingen : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 002 749,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GN Højtryk A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang
Titel : Indsamling af affald fra olie og benzinudskillere samt sandfang
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Norva24 Danmark A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 3 002 749,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 387 494,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Registreringsnummer : ORG-34 20 81 15
Afdeling : Udbud og Indkøb
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Henrik Boje Madsen
E-mail : lmad@a-r-c.dk
Telefon : 23499266
Internetadresse : https://www.a-r-c.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GN Højtryk A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 36432756
Postadresse : Ventrupparken 10    
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Magnus Ditlevsen, Jan Nandfred, Renè Hansen
Telefon : 70 89 67 80
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Norva24 Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 10206987
Postadresse : Ringager 2B    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 5138 7430
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c59fdb39-4de1-4a0c-b8db-1bd4b93ccc99   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/05/2024   11:12:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/05/2024   11:16:50 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 324664-2024
EUT-S-nummer : 106/2024
Offentliggørelsesdato : 03/06/2024

Send til en kollega

0.048