23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
31.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vinduespolering i Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune

321653-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Vinduespolering i Frederiksberg Kommune
OJ S 105/2024 31/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vinduespolering i Frederiksberg Kommune
Beskrivelse : Dette udbud vedrører udførelse af vinduespolering for Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter kommunens rådhus, kontorer, skoler, SFO’er, klubber, daginstitutioner, dagpleje, tandpleje, kulturinstitutioner, biblioteker, svømmehaller og øvrige institutioner. Vinduespoleringen omfatter udvendig og indvendig polering af vinduer, mellem vinduer (det vil sige mellem koblede vinduer og forsatsruder), polering af internt glas samt polering af ovenlys-vinduer (ved hjælp af lift eller lignende) på kontorer og institutioner i Frederiksberg kommune .
Identifikator for proceduren : 73d15e30-45f9-4539-9b51-0efb394dbe51
Tidligere bekendtgørelse : 3453e461-0a90-444b-b279-13bb08b4c776-01
Intern identifikator : 88.12.00-G01-14-22
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren er et begrænset EU-udbud, som forløber i to faser: 1. Prækvalifikationsfasen (14. december 2023 - 8. marts 2024) 2. Tilbudsfasen (8. marts 2024 - 4. juni 2024)
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
By : Frederiksberg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelsen skal gennemføres på mange institutioner (dagsinstitutioner, skoler, fritidsklubber, plejecentre, administrationsbygninger m.m.) i Frederiksberg Kommune. Ydelsen skal foregå i institutionernes normale åbningstid.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udover de udelukkelsesgrunde, der står under deltagelse, har kommunen valgt følgende ekstra udelukkelsesgrunde: - Ordregiver udelukker ansøgere, som har ubetalt, forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøger er etableret, jf. udbudslovens §137, stk. 1) - Ordregiver skal udelukke ansøgere, såfremt ansøgeren har den i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordning 2022/576") nævnte tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Derudover skal følgende obligatoriske udelukkelsesgrund fra udbudslovens § 134 a beskrives her, da der ikke kan vælges en passende værdi andetsteds i bekendtgørelsen: - En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vinduespolering i Frederiksberg Kommune
Beskrivelse : Dette udbud vedrører udførelse af vinduespolering for Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter kommunens rådhus, kontorer, skoler, SFO’er, klubber, daginstitutioner, dagpleje, tandpleje, kulturinstitutioner, biblioteker, svømmehaller og øvrige institutioner. Vinduespoleringen omfatter udvendig og indvendig polering af vinduer, mellem vinduer (det vil sige mellem koblede vinduer og forsatsruder), polering af internt glas samt polering af ovenlys-vinduer (ved hjælp af lift eller lignende) på kontorer og institutioner i Frederiksberg kommune .
Intern identifikator : 88.12.00-G01-14-22
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder to optioner: Option 1: Forlængelse på uændrede vilkår i op til 2 gange 12 måneder Option 2: Svanemærkecertificering af vinduespolering som samlet serviceydelse, eller serviceydelse, der lever op til de samme krav Option 2 er et mindstekrav.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Frederiksberg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelsen skal gennemføres på mange institutioner (dagsinstitutioner, skoler, fritidsklubber, plejecentre, administrationsbygninger m.m.) i Frederiksberg Kommune. Ydelsen skal foregå i institutionernes normale åbningstid.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til to gange af 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udover de udelukkelsesgrunde, der står under deltagelse, har kommunen valgt følgende ekstra udelukkelsesgrunde: - Ordregiver udelukker ansøgere, som har ubetalt, forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøger er etableret, jf. udbudslovens §137, stk. 1) - Ordregiver skal udelukke ansøgere, såfremt ansøgeren har den i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordning 2022/576") nævnte tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Derudover skal følgende obligatoriske udelukkelsesgrund fra udbudslovens § 134 a beskrives her, da der ikke kan vælges en passende værdi andetsteds i bekendtgørelsen: - En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud : Nationale kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Retfærdige arbejdsforhold
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Vindende tilbud har laveste evalueringstekniske pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Miljøstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Arbejdstilsynet
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Frederiksberg Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Frederiksberg Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 200 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Anders Andersens Rengøring A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/17
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 7 041 984,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : FRB100379
Titel : Kontrakt om udførelse af vinduespolering for Frederiksberg Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 01/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Ottzen & co
Tilbud :
Officielt navn : Profilservice A/S
Tilbud :
Officielt navn : QWC ApS
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 5 166 312,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 8 381 039,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : ORG-11259979
Postadresse : Frederiksberg Rådhus    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lotte Faurbæk
Telefon : 28982046
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Tolderlundsvej 5    
By : Odense
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : mst@mst.dk
Telefon : 72 54 40 00
Internetadresse : https://mst.dk/erhverv
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Arbejdstilsynet
Registreringsnummer : 21 48 18 15
Postadresse : Landskronagade 33    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : at@at.dk
Telefon : 70121288
Internetadresse : https://at.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Anders Andersens Rengøring A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 41 46 59 72
Postadresse : Rugvænget 40    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Diana Nordly
E-mail : dnn@aaren.dk
Telefon : 43999999
Internetadresse : https://www.aaren.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.aaren.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Ottzen & co
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 25 47 99 39
Postadresse : Virumgade 11A    
By : Virum
Postnummer : 2830
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jan Ottzen
E-mail : jan@ottzen.dk
Telefon : 39 64 04 84
Internetadresse : http://ottzen.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : http://ottzen.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Profilservice A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 30828240
Postadresse : Vallensbækvej 10, st.    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Holst Dam-Jensen
Telefon : 88 27 17 66
Internetadresse : https://profilservice.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://profilservice.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : QWC ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 40265872
Postadresse : Vasekær 10    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jack Kimbork
E-mail : Jack@qwc.dk
Telefon : 62 62 59 59
Internetadresse : https://qwc.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://qwc.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 25afd299-c165-4ac4-ba0d-83d565d9a849   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 30/05/2024   08:23:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 30/05/2024   08:26:59 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 321653-2024
EUT-S-nummer : 105/2024
Offentliggørelsesdato : 31/05/2024

Send til en kollega

0.062