23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vejdirektoratet

DT-AG.R06 Rammeaftale om støjberegningsydelser


Vejdirektoratet

314481-2024 - Resultater
Danmark – Rådgivning i forbindelse med støjgener – DT-AG.R06 Rammeaftale om støjberegningsydelser
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejdirektoratet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : DT-AG.R06 Rammeaftale om støjberegningsydelser
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter rådgivningsydelser vedrørende støjberegninger, der er nødvendige for at gennemføre vejprojekterne herunder fladestøjberegninger til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, punktberegninger for enkeltejendomme samt støjrapport til støjsager. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse.
Identifikator for proceduren : 3d83483b-6795-4d6f-a9eb-6bd9859c5a32
Tidligere bekendtgørelse : 160040-2024
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsformen er offentligt udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90742400   Rådgivning i forbindelse med støjgener
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90742000   Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 49    
By : København
Postnummer : DK-1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hele Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk. Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført under punkt 5.1.11. Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvertsystem. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Se punkt 2.1
Beskrivelse : Se punkt 2.1
Intern identifikator : DT-AG-R06
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90742400   Rådgivning i forbindelse med støjgener
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90742000   Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 15/05/2024
Varigheds slutdato : 15/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår 1 gang à 24 måneders varighed.
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vurdering af underkriteriet er beskrevet i udbudsmaterialet.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og kompetencer
Beskrivelse : Vurdering af underkriteriet er beskrevet i udbudsmaterialet.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbudssummen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejdirektoratet
6. Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 4 200 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 5 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : 103 Rådgivende Ingeniører ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DT-AG.R06
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 922 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : DT-AG.R06
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejdirektoratet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 3 922 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 5 600 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejdirektoratet
Registreringsnummer : 60729018
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeanette Zinck
E-mail : jrzo@vd.dk
Telefon : +45 7244 3333
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : 103 Rådgivende Ingeniører ApS
Registreringsnummer : 35205276
Postadresse : Østerbro 4    
By : Tommerup
Postnummer : 5690
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Registreringsnummer : PUBL
By : Luxembourg
Land : Luxembourg
Telefon : +352 29291
Internetadresse : https://op.europa.eu
Denne organisations roller
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cb2b6ae0-d6dc-4ec6-967e-df087cca51f3   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   12:07:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 314481-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.049