23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Indkøb af tankanlæg og fuel


Region Midtjylland

312121-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark, Norge – Brændselsstoffer – Indkøb af tankanlæg og fuel
OJ S 101/2024 27/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Norsk Luftambulanse AS
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af tankanlæg og fuel
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af fuel og tankanlæg (inkl. løbende vedligehold) til fire baser beliggende i: • Billund lufthavn • Skive • Ringsted • Saltum/Vester Hjermitslev. Der ønskes fire identiske tankanlæg, der hver har en kapacitet på 25.000 liter. Det forventede årlige forbrug af fuel til de fire tankanlæg er ca. 680.000 liter. Udover levering af levering og installering af tankanlæg, og løbende levering af fuel, skal leverandøren stå for den løbende vedligeholdelse af tankanlæg og oplæring af basepersonale i daglig service. Udbuddet gennemføres for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden og Norsk Luftambulanse AS af Region Midtjylland, hvor Sekretariatet for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er placeret. Bemærk at man skal tilmelde sig til besigtigelse. Bemærk endvidere, at Norsk Luftambulanse AS (NLA), ikke er en offentlig myndighed. NLA er virksomhed, som står for driften af regionernes akutlægehelikoptere. Tankanlæg og servicering af disse leveres til regionerne, og fuel leveres til NLA jf. udbudsbetingelserne og kontrakten.
Identifikator for proceduren : 6386f902-3c6b-4054-9763-c4cffca074e0
Intern identifikator : 1-23-4-72-33-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 09100000   Brændselsstoffer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42122120   Helikoptertankningsanlæg
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Gældende lovgivning på tværs af grænserne :
Beskrivelse : Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Kontrakt, herunder enhver tvist vedrørende Kontraktens eksistens, fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved de danske domstole.
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af tankanlæg og fuel
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af fuel og tankanlæg (inkl. løbende vedligehold) til fire baser beliggende i: • Billund lufthavn • Skive • Ringsted • Saltum/Vester Hjermitslev. Der ønskes fire identiske tankanlæg, der hver har en kapacitet på 25.000 liter. Det forventede årlige forbrug af fuel til de fire tankanlæg er ca. 680.000 liter. Udover levering af levering og installering af tankanlæg, og løbende levering af fuel, skal leverandøren stå for den løbende vedligeholdelse af tankanlæg og oplæring af basepersonale i daglig service. Udbuddet gennemføres for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden og Norsk Luftambulanse AS af Region Midtjylland, hvor Sekretariatet for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er placeret. Bemærk at man skal tilmelde sig til besigtigelse. Bemærk endvidere, at Norsk Luftambulanse AS (NLA), ikke er en offentlig myndighed. NLA er virksomhed, som står for driften af regionernes akutlægehelikoptere. Tankanlæg og servicering af disse leveres til regionerne, og fuel leveres til NLA jf. udbudsbetingelserne og kontrakten.
Intern identifikator : 1-23-4-72-33-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 09100000   Brændselsstoffer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42122120   Helikoptertankningsanlæg
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet omfatter optioner på 2 ekstra tankanlæg jf Kontrakten pkt. 5.5., og der kan således købes 6 stk. af det tilbudte tankanlæg, såfremt optionerne benyttes. Kravspecifikation for tankanlæg af Kontraktbilag 2. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den udbudte option. Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt indenfor de første 4 år af kontraktperioden, herunder i forbindelse med kontraktunderskrift. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option. Priser på de udbudte optioner afgives i Kontraktbilag 6.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed : Ubegrænset
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 34154-2024
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for det seneste disponible regnskabsår er minimum 20.000.000 danske kroner. Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører: • Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: o Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapport: Godkendt årsrapport med revisionserklæring. o Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapport: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse. • Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: o Enten godkendt årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring, o eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Egenkapital Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 10.000.000 danske kroner Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører: • Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: o Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring. • Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: o Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring, o eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference vedrørende tankanlæg inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af et tankanlæg til jet-fuel samt den efterfølgende servicering af tankanlægget. Både tankanlæg og service skal være godkendt af Trafikstyrelsen eller tilsvarende myndighed i henhold til BL-3-6 og JIG4. Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : jf. pkt. 11 i udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 03/06/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 43   Uger
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 04/06/2024   00:05:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Offentlig åbning står til 01/06/2024, men skal være 31/05/2024 kl. 12. Kan ikke ændres grundet generel teknisk fejl.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Midtjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Midtjylland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emil Wægter
E-mail : Emijen@rm.dk
Telefon : +45 61629390
Internetadresse : http://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : 78414806
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : 78414806
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 78414806
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : +45 78414806
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Norsk Luftambulanse AS
Registreringsnummer : 930 329 797
Postadresse : Postboks 6770, St. Olavs plass    
By : Oslo
Postnummer : 0130
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Telefon : 78414806
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : bdbb2d96-773b-4a23-946f-684d8eb327f1-01
Hovedårsagen til ændringen : Der foreligger nu oplysninger
Beskrivelse : På baggrund af det samlede omfang af spørgsmål og svar, samt ændringen af krav nr. 47 i kravspecifikationen (se spørgsmål/svar nr. 309038 og 309042) forlænges tilbudsfristen fra d. 31. maj kl. 12.00 til d. 3. juni kl. 12.00. Tilsvarende forlænges Ordregivers frist for offentliggørelse af eventuelle supplerende oplysninger (6-dages-fristen) fra d. 24. maj til d. 27. maj. Der uploades en ny version af udbudsbetingelserne, hvor ovenstående er tilrettet i afsnit 4, Tidsplan.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0001
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0002
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0003
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0004
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0005
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0006
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0007
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0008
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
Beskrivelse af ændringer : På baggrund af det samlede omfang af spørgsmål og svar, samt ændringen af krav nr. 47 i kravspecifikationen (se spørgsmål/svar nr. 309038 og 309042) forlænges tilbudsfristen fra d. 31. maj kl. 12.00 til d. 3. juni kl. 12.00. Tilsvarende forlænges Ordregivers frist for offentliggørelse af eventuelle supplerende oplysninger (6-dages-fristen) fra d. 24. maj til d. 27. maj. Der uploades en ny version af udbudsbetingelserne, hvor ovenstående er tilrettet i afsnit 4, Tidsplan.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 24/05/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
Beskrivelse af ændringer : På baggrund af det samlede omfang af spørgsmål og svar, samt ændringen af krav nr. 47 i kravspecifikationen (se spørgsmål/svar nr. 309038 og 309042) forlænges tilbudsfristen fra d. 31. maj kl. 12.00 til d. 3. juni kl. 12.00. Tilsvarende forlænges Ordregivers frist for offentliggørelse af eventuelle supplerende oplysninger (6-dages-fristen) fra d. 24. maj til d. 27. maj. Der uploades en ny version af udbudsbetingelserne, hvor ovenstående er tilrettet i afsnit 4, Tidsplan.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 24/05/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3b83ff38-6c8a-41ae-b6ad-7439a6eab90a   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/05/2024   11:29:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/05/2024   11:30:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 312121-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.125