23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kontrakt vedrørende komponentrensemaskiner, servicering og levering af rensemidler samt affaldshåndtering


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

310450-2024 - Resultater
Danmark – Diverse rengøringsmaskiner – Kontrakt vedrørende komponentrensemaskiner, servicering og levering af rensemidler samt affaldshåndtering
OJ S 101/2024 27/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt vedrørende komponentrensemaskiner, servicering og levering af rensemidler samt affaldshåndtering
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) har udbudt en offentlig kontrakt bestående af tre delaftaler. Delaftale 1 er en 4-årig rammeaftale, der skal anvendes til indgåelse af kontrakter om anskaffelse af komponentrensemaskiner til Forsvarets værksteder med option på, at der for hver anskaffelse kan indgås tilknyttet aftale om service- og vedligeholdelsesydelser samt levering af rensemidler. Delaftale 2 er en 10-årig kontrakt om service- og vedligeholdelsesydelser samt levering af rensemidler, som skal dække Forsvarets eksisterende beholdning af komponentrensemaskiner. Delaftale 3 er en 4-årig rammeaftale om affaldshåndtering og bortskaffelse af brugt vaskevand, inkl. rensemidler.
Identifikator for proceduren : ecb2a8d5-bf98-4208-a5c3-3b969088f396
Tidligere bekendtgørelse : e93e9d06-68b1-4b40-b90a-be832df0362a-01
Intern identifikator : 4028576
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42900000   Diverse maskiner til generelle og specielle formål, 42990000   Diverse specialmaskiner, 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering og servicering samt affaldshåndtering kan ske på Forsvarets værksteder i hele Danmark.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer)   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rammeaftale om komponentrensemaskiner, servicering og levering af rensemidler
Beskrivelse : Delaftale 1 er en 4-årig rammeaftale, der skal anvendes til indgåelse af kontrakter om anskaffelse af komponentrensemaskiner til Forsvarets værksteder med option på, at der for hver anskaffelse kan indgås tilknyttet aftale om service- og vedligeholdelsesydelser samt levering af rensemidler.
Intern identifikator : 4028576-1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42900000   Diverse maskiner til generelle og specielle formål, 42990000   Diverse specialmaskiner, 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : FMI har option på at tilkøbe ekstraudstyr til maskinerne, service- og vedligeholdelsesydelser samt levering af rensemidler.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Komponentrensemaskinerne vil blive leveret og installeret på Forsvarets værksteder på forskellige lokationer i hele Danmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftalens anslåede og maksimale værdi er beregnet på baggrund af det vindende tilbuds evalueringstekniske pris. Som anført i udbudsbekendtgørelsen, er delaftalen dog baseret på mængder og ikke værdi, og det anslås at FMI vil indkøbe 42 komponentrensemaskiner på rammeaftalen, men den maksimale mængde, der kan indkøbes på rammeaftalen, er 60 maskiner.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet evalueringstekniske pris
Beskrivelse : Samlet evalueringstekniske pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortimentsbredde
Beskrivelse : Sortimentsbredde
Vægtning (procentdel, præcis) : 6

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Maskinernes kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende delkriterier: Indhold af SVHC-stoffer Garanti Energiforbrug
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Indhold af diverse stoffer i rensemidler
Beskrivelse : Indhold af diverse stoffer i rensemidler
Vægtning (procentdel, præcis) : 6

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Effekten af rensemidler
Beskrivelse : Effekten af rensemidler
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ergonomi ved brug af maskinerne
Beskrivelse : Ergonomi ved brug af maskinerne
Vægtning (procentdel, præcis) : 12

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ergonomi ved affaldshåndtering
Beskrivelse : Ergonomi ved affaldshåndtering
Vægtning (procentdel, præcis) : 6
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Kontrakt om servicering og levering af rensemidler
Beskrivelse : Delaftale 2 er en 10-årig kontrakt om service- og vedligeholdelsesydelser samt levering af rensemidler, som skal dække Forsvarets eksisterende beholdning af komponentrensemaskiner.
Intern identifikator : 4028576-2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Serviceydelserne skal leveres til Forsvarets værksteder på forskellige lokationer i hele Danmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontraktens anslåede værdi er beregnet på baggrund af det vindende tilbuds evalueringstekniske pris.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet evalueringstekniske pris
Beskrivelse : Samlet evalueringstekniske pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Indhold af diverse stoffer i rensemidler
Beskrivelse : Indhold af diverse stoffer i rensemidler
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Rammeaftale om affaldshåndtering
Beskrivelse : Delaftale 3 er en 4-årig rammeaftale om affaldshåndtering og bortskaffelse af brugt vaskevand, inkl. rensemidler.
Intern identifikator : 4028576-3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Affaldshåndtering vil ske på Forsvarets værksteder på forskellige lokationer i hele Danmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftalens anslåede værdi er beregnet på baggrund af den evalueringstekniske pris i det vindende tilbud. Det bemærkes, at der for delaftale 1 og 3 er afkrydet "ja" i feltet "Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale." Dette er alene af systemtekniske årsager, idet det understreges, at både delaftale 1 og 3 er rammeaftaler, og ikke kontrakter tildelt som led i rammeaftaler.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet evalueringstekniske pris
Beskrivelse : Samlet evalueringstekniske pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 14 012 155,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 11 156 635,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 7 987 392,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 10 156 636,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 7 102 543,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Anmasi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anmasi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 7 102 543,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600007234
Titel : Rammeaftale vedrørende levering og vedligeholdelse af komponentrensemaskiner til Forsvaret
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 6 893 183,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 7 102 543,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bio-Circle Surface Technology ApS
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Bio-Circle Surface Technology ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 024 764,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 5300000843
Titel : Serviceaftale vedrørende vedligeholdelse af komponentrensemaskiner til Forsvaret
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 6 024 764,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 15 323 071,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 884 849,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bio-Circle Surface Technology ApS
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Bio-Circle Surface Technology ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 884 849,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Beskrivelse : Størstedelen af affaldshåndteringen forventes at blive håndteret af Marius Pedersen A/S
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600007236
Titel : Rammeaftale vedrørende afhentning af kemikalier til afrensning og afrustning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 884 849,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 862 205,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Doris Hoffmeyer
Telefon : +45 72815308
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Anmasi A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 34720231
Postadresse : Thorsvej 240    
By : Grindsted
Postnummer : 7200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : info@anmasi.dk
Telefon : 76500232
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Bio-Circle Surface Technology ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 35664270
Postadresse : Stegshavevej 7    
By : Ringe
Postnummer : 5750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 63233030
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Registreringsnummer : 49979517
By : Ferritslev
Postnummer : 5863
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 70134040
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0a1af27a-c923-48ae-a09f-26d66d324656   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/05/2024   11:43:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/05/2024   12:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 310450-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.047