23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser


Statens Serum Institut

304905-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger – Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Statens Serum Institut
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser til Statens Serum Institut (SSI). Arbejdet indeholder forebyggende, udbedrende og opretholdende vedligehold af Ordregivers bygningsmasse både indvendigt og udvendigt. Arbejdet omfatter almindeligt forekommende elektrikerarbejde, så som ny installationer, reparationer og ombygninger af eksisterende installationer. Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de omfattede bygninger, omfatter Rammeaftalen endvidere entrepriser/projekter i forbindelse med løbende fornyelse i- og udvidelse af SSIs bygningsmasse. Rammeaftalen inkl. de almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i bilag 6 anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om udførelse af ydelser omfattet af Rammeaftalen. Nærværende aftale omfatter ydelser udendørs samt i bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis i laboratorier, laboratorielignede lokaler og kontorer eller faciliteter, der understøtter laboratorier fx kælder-/loftrum, lager/pakkeri og køle-/frostrum samt GDP lager/pakkeri og køle-/frostrum. Det betyder at der er særlige karantænekrav ifm. kontakt med gnavere og at Leverandørens udførende medarbejdere er forpligtet til at gennemgå SSI's vaccinationsprogram samt medhørende helbredsundersøgelser. Bygninger, der udelukkende indeholder almindelige faciliteter såsom kontorer, gangarealer, fitnessrum og kantine, omfattes ikke af nærværende aftale, men henhører under Staten Facility Management aftale, der varetages af Bygningsstyrelsen.
Identifikator for proceduren : 7f188369-a2c5-43a8-9aa2-bf25e47701fa
Tidligere bekendtgørelse : db5f9e53-f1a6-4dfd-9a15-497d0c4b8cd4-01
Intern identifikator : 23/05284
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50411300   Reparation og vedligeholdelse af elmålere, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 39 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. ESPD kræves ikke underskrevet. Rammeaftalen opdeles ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter og rammeaftaler. Den anslåede værdi på DKK 33.000.000 er inklusive optionen på forlængelse af løbetid, jf. Rammeaftalens pkt. 4. Værdien bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed. Rammeaftalens maksimale samlede værdi på DKK 39.600.000 er inkl. brug af Rammeaftalens option på udvidelse på 20%, jf. punkt 3.1 i Rammeaftalen. Udbudssystemet: For at benytte udbudssystemet skal ansøger oprette en bruger. Ansøger kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudssystemet, kan ansøger rette henvendelse til dettes tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +4570276170. Udelukkelse: Udover det ovenfor anførte, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af den i udbudslovens § 134a nævnte obligatoriske udelukkelsesgrund, hvorefter Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et fremlægges, jf. udbudslovens §§151 og 152. En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens §138, stk. 3. Den ansøger, som ordregiver vælger at tildele Rammeaftalen til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af Rammeaftalen. Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser til Statens Serum Institut (SSI). Arbejdet indeholder forebyggende, udbedrende og opretholdende vedligehold af Ordregivers bygningsmasse både indvendigt og udvendigt. Arbejdet omfatter almindeligt forekommende elektrikerarbejde, så som ny installationer, reparationer og ombygninger af eksisterende installationer. Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de omfattede bygninger, omfatter Rammeaftalen endvidere entrepriser/projekter i forbindelse med løbende fornyelse i- og udvidelse af SSIs bygningsmasse. Rammeaftalen inkl. de almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i bilag 6 anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om udførelse af ydelser omfattet af Rammeaftalen. Nærværende aftale omfatter ydelser udendørs samt i bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis i laboratorier, laboratorielignede lokaler og kontorer eller faciliteter, der understøtter laboratorier fx kælder-/loftrum, lager/pakkeri og køle-/frostrum samt GDP lager/pakkeri og køle-/frostrum. Det betyder at der er særlige karantænekrav ifm. kontakt med gnavere og at Leverandørens udførende medarbejdere er forpligtet til at gennemgå SSI's vaccinationsprogram samt medhørende helbredsundersøgelser. Bygninger, der udelukkende indeholder almindelige faciliteter såsom kontorer, gangarealer, fitnessrum og kantine, omfattes ikke af nærværende aftale, men henhører under Staten Facility Management aftale, der varetages af Bygningsstyrelsen.
Intern identifikator : 23/05284
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50411300   Reparation og vedligeholdelse af elmålere, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : SSIs forventede forbrug på Rammeaftalen er DKK 33.000.000. Såfremt SSI ikke senere end 6 måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85% eller mere af Rammeaftalens forventede forbrug, har SSI ret til at udvide Rammeaftalens samlede omfang med 20%. Rammeaftalens maksimale værdi er dermed DKK 39.600.000.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 39 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. ESPD kræves ikke underskrevet. Rammeaftalen opdeles ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter og rammeaftaler. Den anslåede værdi på DKK 33.000.000 er inklusive optionen på forlængelse af løbetid, jf. Rammeaftalens pkt. 4. Værdien bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed. Rammeaftalens maksimale samlede værdi på DKK 39.600.000 er inkl. brug af Rammeaftalens option på udvidelse på 20%, jf. punkt 3.1 i Rammeaftalen. Udbudssystemet: For at benytte udbudssystemet skal ansøger oprette en bruger. Ansøger kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudssystemet, kan ansøger rette henvendelse til dettes tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +4570276170. Udelukkelse: Udover det ovenfor anførte, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af den i udbudslovens § 134a nævnte obligatoriske udelukkelsesgrund, hvorefter Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et fremlægges, jf. udbudslovens §§151 og 152. En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens §138, stk. 3. Den ansøger, som ordregiver vælger at tildele Rammeaftalen til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af Rammeaftalen. Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og bemanding
Beskrivelse : Tilbudsgiver vedlagde en beskrivelse af Tilbudsgivers organisering af drift og administration i relation til samarbejdet. Tilbudsgiver har endvidere vedlagt CV'er på nøglemedarbejdere og en formand.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Procesbeskrivelse
Beskrivelse : Tilbudsgiver har udarbejdet procesbeskrivelser af cases.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der blev anvendt en lineær pointmodel, hvor tilbud med den laveste pris, fik tildelt 10 point, og hvor der blev givet 0 point ved laveste pris + 100 %.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen." I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Statens Serum Institut
Organisation, der udfører betalingen : Statens Serum Institut
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 39 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 33 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 39 600 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 33 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Høyrup & Clemmensen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 73589-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 17 992 510,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale om elektrikerydelser
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Andersen & Heegaard EL A/S
Tilbud :
Officielt navn : Poul Sejr Nielsen - EL ApS
Tilbud :
Officielt navn : SIF Gruppen A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 17 992 510,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 22 066 635,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Statens Serum Institut
Registreringsnummer : 46837428
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mie Møldrup Lorentzen
E-mail : MIML@ssi.dk
Telefon : +45 32683254
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Andersen & Heegaard EL A/S
Registreringsnummer : 39767376
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : ah@aogh.dk
Telefon : 39296333
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Høyrup & Clemmensen A/S
Registreringsnummer : 37353515
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : snv@hcel.dk
Telefon : 60377041
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Poul Sejr Nielsen - EL ApS
Registreringsnummer : 33948476
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : tir@psn.dk
Telefon : 45815577
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : SIF Gruppen A/S
Registreringsnummer : 46379918
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : mfb@sif.dk
Telefon : 39750750
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : db413cae-041a-44d7-a424-3b5da357fda1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   08:24:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   09:00:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 304905-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.063