23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

SAMAQUA A/S

EU - udbud af teknisk rådgivning


SAMAQUA A/S

298771-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning – EU - udbud af teknisk rådgivning
OJ S 98/2024 22/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : SAMAQUA A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : SVENDBORG SPILDEVAND A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : SVENDBORG VAND A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : PROVAS-HADERSLEV VAND A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NFS VAND A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NFS VARME A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NFS SPILDEVAND A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : BlueKolding Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : SVENDBORG VE A/S
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU - udbud af teknisk rådgivning
Beskrivelse : Udbuddet vedr. sædvanlig rådgivning og ressourcepersoner inden kompetenceområderne vand, transport af spildevand, rensning af spildevand, varme, gas og køl samt vedvarende energi.
Identifikator for proceduren : 9d57e2e3-d8b1-4344-9cb2-aeb0e4be910c
Intern identifikator : 264148
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90492000   Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling, 71800000   Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse, 90713100   Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 32 100 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 150 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, da ordregiver finder det mere hensigtsmæssigt at have frivillige rammeaftaler med fornyet konkurrence ved hver tildeling af en opgave.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU - udbud af teknisk rådgivning
Beskrivelse : Udbuddet vedr. sædvanlig rådgivning og ressourcepersoner inden kompetenceområderne vand, transport af spildevand, rensning af spildevand, varme, gas og køl samt vedvarende energi.
Intern identifikator : 264148
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90492000   Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling, 71800000   Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse, 90713100   Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/10/2024
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 32 100 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 150 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal ved opfyldelse af den udbudte aftale, overholde ordregiver arbejdsklausul, der er vedlagt som bilag til rammeaftalen.
5.1.7.
Strategiske udbud
Socialt mål, som fremmes : Retfærdige arbejdsforhold
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad over 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 3 år for hvert kompetenceområde, der bydes på. Referencerne skal have en kontraktsum på 50.000 kr. og derover. Tilbudsgiver bør angive kundens navn, beskrivelse af opgaven, opgavens omfang, bemanding på aftalen, kontraktsum og aftaleperiode. Med sammenlignelige referencer forstås der rådgivning i henhold til et eller flere kompetenceområder. Det skal tydeligt angives i referencen, hvilket kompetenceområde referencen tilhører. Referencens kontraktsum skal kun angives for den del, som omfatter teknisk rådgivning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : CV
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indsende CV på den medarbejder, som vil være kontraktansvarlig for nærværende aftale og stå for fordeling samt bemanding af opgaver. Såfremt Tilbudsgiver har flere kontraktansvarlige, som de ønsker tilknyttet nærværende aftale, accepteres op til 3 CV’er. CV(’er) kan indsendes som bilag til Tilbudsgivers besvarelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 25/06/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : SAMAQUA A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : SAMAQUA A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : SAMAQUA A/S
Registreringsnummer : 34216169
Postadresse : Vandværksvej 7    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.samaqua.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : SVENDBORG SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer : 30235851
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : SVENDBORG VAND A/S
Registreringsnummer : 30235843
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S
Registreringsnummer : 33081146
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
Registreringsnummer : 32767966
Postadresse : Fjordagervej 32    
By : Haderslev
Postnummer : 6100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.provas.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : PROVAS-HADERSLEV VAND A/S
Registreringsnummer : 32882285
Postadresse : Fjordagervej 32    
By : Haderslev
Postnummer : 6100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.provas.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer : 32882277
Postadresse : Fjordagervej 32    
By : Haderslev
Postnummer : 6100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.provas.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
Registreringsnummer : 25535456
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : NFS VAND A/S
Registreringsnummer : 29826870
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : NFS VARME A/S
Registreringsnummer : 29826641
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : NFS SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer : 29826978
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : BlueKolding Spildevand A/S
Registreringsnummer : 32767982
Postadresse : Kolding Åpark 3    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://bluekolding.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S
Registreringsnummer : 32659365
Postadresse : Røde Banke 16    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.frse.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : SVENDBORG VE A/S
Registreringsnummer : 32327036
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : 20268380
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 681a8d7e-d981-4c94-a553-3b7543d63af5   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   14:52:52 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 298771-2024
EUT-S-nummer : 98/2024
Offentliggørelsesdato : 22/05/2024

Send til en kollega

0.063