23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kalundborg Varmeforsyning A/S

PROJEKT: MÅLERE OG INFRASTRUKTUR TIL HJEMTAGNING AF FORBRUGSDATA


Kalundborg Varmeforsyning A/S

293026-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Målere – PROJEKT: MÅLERE OG INFRASTRUKTUR TIL HJEMTAGNING AF FORBRUGSDATA
OJ S 96/2024 17/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kalundborg Varmeforsyning A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : PROJEKT: MÅLERE OG INFRASTRUKTUR TIL HJEMTAGNING AF FORBRUGSDATA
Beskrivelse : Kalundborg Varmeforsyning (herefter "Ordregiver") arbejder på at forny og optimere fjernvarmeforsyningen til gavn for eksisterende og kommende varmekunder. Ordregiver ønsker derfor at indkøbe en fleksibel måler- og datahjemtagningsinfrastruktur, som matcher Ordregivers ønske om en datahjemtagning til en række forskellige anvendelsesformål. Den udbudte kontrakt omfatter følgende hovedydelser: - Levering af nye varmemålere (ca. 5.000) i Implementeringsperioden - Installation af nye varmemålere (ca. 5.000) i Implementeringsperioden - Levering af datahjemtagningsinfrastruktur - Operationelt system til dekryptering og integration af data til Ordregivers systemer (hjemtagningssystem) - Levering af nye varmemålere (ca. 350) efter Implementeringsperiodens udløb Det primære formål med den udbudte kontrakt er at sikre udskiftning af Ordregivers eksisterende varmemålere med henblik på understøttelse af korrekt – og fjernaflæst – forbrugsafregning. Derudover skal datahjemtagning i medfør af den udbudte kontrakt opfylde Ordregivers ønske om løbende at udforske mulighederne for at anvende forbrugsdata til forskellige formål – til gavn for både forbrugerne og Ordregiver. Ordregiver forventer derfor med udbuddet at finde en samarbejdspartner, som både kan sikre en robust målerudskiftning i Implementeringsperioden, og som også kan være en aktiv samarbejdspartner for Ordregiver i forhold til dennes overvejelser om fremtidig dataanvendelse. Ordregiver har ikke specifikke ønsker til teknologi hvad angår datahjemtagningsinfrastrukturen, idet Ordregiver "blot" ønsker den datahjemtagningsinfrastruktur, som bedst muligt lever op til Ordregivers ønsker og krav. Det står derfor tilbudsgiver frit for at foreslå løsninger, der omfatter datahjemtagning baseret på fx WM-BUS, LoraWan, NB-IoT, LTE-M, GPRS/GSM (2-5) eller anden teknologi. Samtidig ønsker Ordregiver ikke på forhånd at låse valget mellem at eje eller leje datahjemtagningsinfrastrukturen, ligesom Ordregiver ikke på forhånd har taget stilling til, om varmemålerne skal være batteridrevne eller strømforsynede. Tilbudsgiverne skal derfor afgive tilbud på mindst én af nedenstående kombinationer, idet udbuddet gennemføres som et sideordnet udbud: - Kombination 1: Batteridrevne målere + driftsaftale på datahjemtagningsinfrastrukturen - Kombination 2: Strømforsynede målere + driftsaftale på datahjemtagningsinfrastrukturen - Kombination 3: Batteridrevne målere + salg af datahjemtagningsinfrastrukturen - Kombination 4: Strømforsynede målere + salg af datahjemtagningsinfrastrukturen Det står tilbudsgiver frit for at afgive tilbud på en, flere eller alle kombinationsmuligheder. Samtidig må en tilbudsgiver afgive flere tilbud på samme kombinationsløsning, fx hvis tilbudsgiver vurderer, at kombinationsløsningen kan opfyldes med forskellig teknologi. Ordregiver har overvejet mulighederne for at opdele den udbudte kontrakt, men har fravalgt dette, da en opdeling forventes at medføre en række uhensigtsmæssige tekniske og juridiske snitflader med deraf følgende økonomiske risici og transaktionsomkostninger. Den udbudte kontrakt udbydes uden en på forhånd fastsat slutdato, idet kontrakten ophører, når begge Parter har opfyldt de forpligtelser, som påhviler dem i medfør af Kontrakten. De oplyste start/slutdatoer afspejler henholdsvis den forventede dato for kontraktens indgåelse og tidspunktet for den ønskede afslutning af Implementeringsperiode.
Identifikator for proceduren : d5eec4cd-298b-4430-b8ff-b516de68c997
Intern identifikator : 200253
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet . Den valgte udbudsform betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder følgende aktiviteter: 1. Alle virksomheder kan på baggrund af udbudsbekendtgørelsen ansøge om prækvalifikation ("åben runde"). 2. På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificerer Ordregiver fem virksomheder . 3. Prækvalificerede virksomheder kan afgive tilbud ("lukket runde"). 4. Efter tilbudsfristens udløb indleder Ordregiver forhandlinger. 5. Efter tilbudsfristens udløb og efter forhandlingsforløbet tildeler Ordregiver kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, som afspejler bedste forhold mellem pris og kvalitet. Bemærk: Ordregiver er indstillet på at forhandle om alle dele af udbudsmaterialet, idet disse forhandlinger dog ikke kan føre til ændring(er) af hverken Mindstekrav, Konkurrenceparametre eller vilkår, som efter omstændighederne må betragtes som grundlæggende . På baggrund af forhandlingsmøderne vil Ordregiver vurdere, om tilbudsgiverne skal afgive endnu et tilbud, ligesom Ordregiver vil fastsætte en endelig frist herfor.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38550000   Målere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 38300000   Måleudstyr, 38410000   Måleinstrumenter, 51200000   Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr, 72310000   Databehandling, 72318000   Datatransmission, 72320000   Databasevirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
By : Kalundborg
Postnummer : 4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Sideordnet udbud: Som beskrevet i Udbudsbetingelserne gennemføres udbuddet som et sideordnet udbud, idet tilbudsgiverne har mulighed for at afgive tilbud på fire forskellige løsningskombinationer, ligesom tilbudsgiver har mulighed for at afgive flere tilbud på samme kombinationsløsning, fx hvis tilbudsgiver vurderer, at kombinationsløsningen kan opfyldes med forskellig teknologi. Alle modtagne tilbud evalueres i overensstemmelse med afsnit 3 i Udbudsbetingelserne. Ordregiver foretrækker således ikke på forhånd én kombinationsmulighed frem for en anden, men tildeler kontrakten til det tilbud (den kombinationsmulighed), som – baseret på de offentliggjorte konkurrenceparametre – afspejler det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udelukkelsesgrunde: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1 blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. maj 2024. I medfør af udbudslovens § 134 a skal Ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udvælgelse blandt flere egnede: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de fem virksomheder, som ud fra en samlet vurdering har mest erfaring med tilsvarende eller lignende opgaver. Med ”tilsvarende eller lignende opgaver” forstås opgaver, som i forhold til omfang, de leverede målere, og de klimatiske forhold, målerne skal anvendes i, er tilsvarende eller lignende. I vurderingen indgår også ansøgers erfaring med rollen som totalleverandør på en lignende opgave. EU-Forordning 2022/576: I medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordningen") gælder der et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Ordregiver kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan Ordregiver anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive tro- og loverklæring om dette forhold. Vederlag: Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : PROJEKT: MÅLERE OG INFRASTRUKTUR TIL HJEMTAGNING AF FORBRUGSDATA
Beskrivelse : Kalundborg Varmeforsyning (herefter "Ordregiver") arbejder på at forny og optimere fjernvarmeforsyningen til gavn for eksisterende og kommende varmekunder. Ordregiver ønsker derfor at indkøbe en fleksibel måler- og datahjemtagningsinfrastruktur, som matcher Ordregivers ønske om en datahjemtagning til en række forskellige anvendelsesformål. Den udbudte kontrakt omfatter følgende hovedydelser: - Levering af nye varmemålere (ca. 5.000) i Implementeringsperioden - Installation af nye varmemålere (ca. 5.000) i Implementeringsperioden - Levering af datahjemtagningsinfrastruktur - Operationelt system til dekryptering og integration af data til Ordregivers systemer (hjemtagningssystem) - Levering af nye varmemålere (ca. 350) efter Implementeringsperiodens udløb Det primære formål med den udbudte kontrakt er at sikre udskiftning af Ordregivers eksisterende varmemålere med henblik på understøttelse af korrekt – og fjernaflæst – forbrugsafregning. Derudover skal datahjemtagning i medfør af den udbudte kontrakt opfylde Ordregivers ønske om løbende at udforske mulighederne for at anvende forbrugsdata til forskellige formål – til gavn for både forbrugerne og Ordregiver. Ordregiver forventer derfor med udbuddet at finde en samarbejdspartner, som både kan sikre en robust målerudskiftning i Implementeringsperioden, og som også kan være en aktiv samarbejdspartner for Ordregiver i forhold til dennes overvejelser om fremtidig dataanvendelse. Ordregiver har ikke specifikke ønsker til teknologi hvad angår datahjemtagningsinfrastrukturen, idet Ordregiver "blot" ønsker den datahjemtagningsinfrastruktur, som bedst muligt lever op til Ordregivers ønsker og krav. Det står derfor tilbudsgiver frit for at foreslå løsninger, der omfatter datahjemtagning baseret på fx WM-BUS, LoraWan, NB-IoT, LTE-M, GPRS/GSM (2-5) eller anden teknologi. Samtidig ønsker Ordregiver ikke på forhånd at låse valget mellem at eje eller leje datahjemtagningsinfrastrukturen, ligesom Ordregiver ikke på forhånd har taget stilling til, om varmemålerne skal være batteridrevne eller strømforsynede. Tilbudsgiverne skal derfor afgive tilbud på mindst én af nedenstående kombinationer, idet udbuddet gennemføres som et sideordnet udbud: - Kombination 1: Batteridrevne målere + driftsaftale på datahjemtagningsinfrastrukturen - Kombination 2: Strømforsynede målere + driftsaftale på datahjemtagningsinfrastrukturen - Kombination 3: Batteridrevne målere + salg af datahjemtagningsinfrastrukturen - Kombination 4: Strømforsynede målere + salg af datahjemtagningsinfrastrukturen Det står tilbudsgiver frit for at afgive tilbud på en, flere eller alle kombinationsmuligheder. Samtidig må en tilbudsgiver afgive flere tilbud på samme kombinationsløsning, fx hvis tilbudsgiver vurderer, at kombinationsløsningen kan opfyldes med forskellig teknologi. Ordregiver har overvejet mulighederne for at opdele den udbudte kontrakt, men har fravalgt dette, da en opdeling forventes at medføre en række uhensigtsmæssige tekniske og juridiske snitflader med deraf følgende økonomiske risici og transaktionsomkostninger. Den udbudte kontrakt udbydes uden en på forhånd fastsat slutdato, idet kontrakten ophører, når begge Parter har opfyldt de forpligtelser, som påhviler dem i medfør af Kontrakten. De oplyste start/slutdatoer afspejler henholdsvis den forventede dato for kontraktens indgåelse og tidspunktet for den ønskede afslutning af Implementeringsperiode.
Intern identifikator : 200253
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38550000   Målere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 38300000   Måleudstyr, 38410000   Måleinstrumenter, 51200000   Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr, 72310000   Databehandling, 72318000   Datatransmission, 72320000   Databasevirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Kalundborg
Postnummer : 4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 27/09/2024
Varigheds slutdato : 31/03/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Sideordnet udbud: Som beskrevet i Udbudsbetingelserne gennemføres udbuddet som et sideordnet udbud, idet tilbudsgiverne har mulighed for at afgive tilbud på fire forskellige løsningskombinationer, ligesom tilbudsgiver har mulighed for at afgive flere tilbud på samme kombinationsløsning, fx hvis tilbudsgiver vurderer, at kombinationsløsningen kan opfyldes med forskellig teknologi. Alle modtagne tilbud evalueres i overensstemmelse med afsnit 3 i Udbudsbetingelserne. Ordregiver foretrækker således ikke på forhånd én kombinationsmulighed frem for en anden, men tildeler kontrakten til det tilbud (den kombinationsmulighed), som – baseret på de offentliggjorte konkurrenceparametre – afspejler det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udelukkelsesgrunde: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1 blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. maj 2024. I medfør af udbudslovens § 134 a skal Ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udvælgelse blandt flere egnede: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de fem virksomheder, som ud fra en samlet vurdering har mest erfaring med tilsvarende eller lignende opgaver. Med ”tilsvarende eller lignende opgaver” forstås opgaver, som i forhold til omfang, de leverede målere, og de klimatiske forhold, målerne skal anvendes i, er tilsvarende eller lignende. I vurderingen indgår også ansøgers erfaring med rollen som totalleverandør på en lignende opgave. EU-Forordning 2022/576: I medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordningen") gælder der et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Ordregiver kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan Ordregiver anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive tro- og loverklæring om dette forhold. Vederlag: Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : For hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende: - Ansøgers omsætning, Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab. Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Omsætning på minimum 25 mio. i det senest afsluttede regnskabsår, Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed. For konsortier/lignende sammenslutninger og ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet gælder, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen skal opfyldes af enhederne i fællesskab. I forhold til soliditetsgraden bemærkes særligt, at der udregnes en fælles soliditetsgrab baseret på de relevante enheders aktiver og egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende: - Ansøgers egenkapital, - Ansøgers soliditetsgrad i %. Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab. Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår, - Soliditetsgrad på minimum 25 % i det senest afsluttede regnskabsår. Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed. For konsortier/lignende sammenslutninger og ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet gælder, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen skal opfyldes af enhederne i fællesskab. I forhold til soliditetsgraden bemærkes særligt, at der udregnes en fælles soliditetsgrab baseret på de relevante enheders aktiver og egenkapital. Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (Virk.dk, ansøgers egen hjemmeside eller lignende). For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte kontrakt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: (1) De betydeligste tilsvarende eller lignende leverancer/opgaver, ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen, gerne med angivelse af omtrentligt kontraktbeløb, beskrivelse af leverancen (målertype og klimatiske forhold), tidspunkt for levering, navn på den offentlige eller private modtager, samt eventuel kontaktperson, som Ordregiver har mulighed for at kontakte (referenceliste). Med ”tilsvarende eller lignende leverancer/opgaver” forstås opgaver, som i forhold til omfang, de leverede målere, og de klimatiske forhold, målerne skal anvendes i, er tilsvarende eller lignende. Med "udført" forstås opgaver, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. For igangværende opgaver gælder, at ansøger i referencebeskrivelsen alene kan medtage de opgaver, som på ansøgningstidspunktet er udført. (2) Beskrivelse af de foranstaltninger, ansøger eller (hvis ansøger ikke er producent) målerproducenten har truffet til sikring af kvaliteten (f.eks. oplysning om relevante ISO-certificeringer eller tilsvarende). (3) Beskrivelse af ansøgers eller (hvis ansøger ikke er producent) målerproducentens miljøstyringsforanstaltninger (f.eks. oplysning om relevante ISO-certificeringer eller tilsvarende). Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren. Dokumentation: De oplysninger/beskrivelser, som i medfør af pkt. (1) - (3) skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for vindende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Totaløkonomi
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (pointantal, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan/organisation
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (pointantal, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 10/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 24/05/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud
Beskrivelse af den finansielle garanti : Totalleverandøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for Ordregiver.
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 21/05/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Totalleverandøren skal i Kontraktens løbetid opretholde sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende Totalleverandørens forpligtelser i medfør af Kontrakten. Der indgår en arbejdsklausul i kontrakten.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : I Implementeringsperioden er Totalleverandøren berettiget til betaling i som angivet i kontrakten. Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage regnet fra tidspunktet for Totalleverandørens fremsendelse af anmodning om betaling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer)gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. jf. lovens § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Kalundborg Varmeforsyning A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Kalundborg Varmeforsyning A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Kalundborg Varmeforsyning A/S
Organisation, der behandler tilbud : Kalundborg Varmeforsyning A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kalundborg Varmeforsyning A/S
Registreringsnummer : 31774985
Postadresse : Dokhavnsvej 15    
By : Kalundborg
Postnummer : 4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Dauding
E-mail : mad@horten.dk
Telefon : +4533344398
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 7b03d828-df09-44ec-9124-2b06ec3b88ab-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Ordregiver offentliggør den 16.5.2024 svar på fem spørgsmål, som alle relaterer sig til bilag D (Kravspecifikation) og bilag C2 (Tilbudsliste). Uanset at svarene efter Ordregivers opfattelse ikke har betydning for udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgning, har Ordregiver besluttet at udskyde ansøgningsfristen til 24.5.2024 kl. 10:00.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 123666c0-f0b8-4fb6-83e5-f4f8d1c789aa   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   06:59:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   07:04:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 293026-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.047