23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vesthimmerlands Vand A/S

Slamdisponering for Vesthimmerlands Vand A/S


Vesthimmerlands Vand A/S

282571-2024 - Resultater
Danmark – Behandling af slam – Slamdisponering for Vesthimmerlands Vand A/S
OJ S 93/2024 14/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vesthimmerlands Vand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Slamdisponering for Vesthimmerlands Vand A/S
Beskrivelse : Vesthimmerlands Vand A/S udbyder hermed indkøb af slamdisponering for perioden 01.05.2024 - 30.04.2026. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 30.04.2028.  Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud jf. LOV nr. 1564 af 15/12/2015.Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Ordregivers renseanlæg. Mængden af forventet tons afvandet slam fremgår af nedenstående afsnit. Afhentning, transport og håndtering foregår fra Ordregivers renseanlæg samt evt. efterbehandling og/eller oplagring før slutdisponering af slammet eller resterne heraf iht. bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Kravene hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, bilag 2.
Identifikator for proceduren : 42f969b0-ba78-495f-92dc-123ea11b432d
Tidligere bekendtgørelse : 038739cd-fb13-4f9c-8448-6f2fac1454c1-01
Intern identifikator : 223332338
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud, jf. Udbudslovens §§ 56-57. Det samlede regelsæt for proceduren kan findes i Udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90513800   Behandling af slam
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald, 90513700   Transport af slam, 90513900   Bortskaffelse af slam
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Stengårsvej 33    
By : Løgstør
Postnummer : 9670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Flere detaljer findes i udbudsmaterialet
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Slamdisponering for Vesthimmerlands Vand A/S
Beskrivelse : Vesthimmerlands Vand A/S udbyder hermed indkøb af slamdisponering for perioden 01.05.2024 - 30.04.2026. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 30.04.2028.  Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud jf. LOV nr. 1564 af 15/12/2015.Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Ordregivers renseanlæg. Mængden af forventet tons afvandet slam fremgår af nedenstående afsnit. Afhentning, transport og håndtering foregår fra Ordregivers renseanlæg samt evt. efterbehandling og/eller oplagring før slutdisponering af slammet eller resterne heraf iht. bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Kravene hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, bilag 2.
Intern identifikator : 223332338
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90513800   Behandling af slam
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald, 90513700   Transport af slam, 90513900   Bortskaffelse af slam
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Stengårsvej 33    
By : Løgstør
Postnummer : 9670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Flere detaljer findes i udbudsmaterialet
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Med laveste pris menes den laveste samlede årlige tilbudssum.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 840 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Miljøservice A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Miljøservice A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 929 500,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Vesthimmerlands Vand A/S Slamdisponering
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 929 500,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 929 500,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vesthimmerlands Vand A/S
Registreringsnummer : 32562299
Afdeling : Forsyningsservice
Postadresse : Stengårdsvej 33    
By : Løgstør
Postnummer : 9670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mathias Dyrby
E-mail : mdy@fssv.dk
Telefon : +4569166700
Internetadresse : http://www.fssv.dk
Køberprofil : http://www.fssv.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Miljøservice A/S
Registreringsnummer : 13683891
Postadresse : Ådalen 13 A    
By : Vejen
Postnummer : 6600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Miljøservice A/S
Telefon : 75383999
Fax : 75384010
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b764ea96-8d3a-4915-861e-459bfae50659   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/05/2024   06:34:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/05/2024   08:53:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 282571-2024
EUT-S-nummer : 93/2024
Offentliggørelsesdato : 14/05/2024

Send til en kollega

0.031