23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Udbud af drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune


Aarhus Vand A/S

270868-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Udbud af drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune
OJ S 89/2024 07/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Vand A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Vand Forsyning A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Vand Ressource A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune. Dette omfatter opgaver såsom spuling af ledningsnet, tømning af sandfang, rodskæring, rengøring af pumpestationer mv. Rammeaftalen udbydes i forbindelse med at Ordregiver har besluttet at udlicitere de opgaver, som tidligere blev løst af Ordregivers tre køretøjer med tilhørende afløbsoperatører/slamsugerchauffører. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, der skal opfyldes, så henvises til det komplette udbudsmateriale herunder specifikt udbudsbetingelserne, bilag 1 tilbudsliste, bilag 2 kravspecifikation og bilag 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).
Identifikator for proceduren : 4b1d236a-24ea-41cc-be42-2a31179880ce
Tidligere bekendtgørelse : ae0f74f7-1a72-4f3b-a331-c03c768c8864-01
Intern identifikator : Udbud af Drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Opgaverne ligger i Aarhus Kommune, der kan forekomme enkelte opgaver i nærområdet.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 28 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 37 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune. Dette omfatter opgaver såsom spuling af ledningsnet, tømning af sandfang, rodskæring, rengøring af pumpestationer mv. Rammeaftalen udbydes i forbindelse med at Ordregiver har besluttet at udlicitere de opgaver, som tidligere blev løst af Ordregivers tre køretøjer med tilhørende afløbsoperatører/slamsugerchauffører. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, der skal opfyldes, så henvises til det komplette udbudsmateriale herunder specifikt udbudsbetingelserne, bilag 1 tilbudsliste, bilag 2 kravspecifikation og bilag 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).
Intern identifikator : Udbud af Drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Opgaverne ligger i Aarhus Kommune, der kan forekomme enkelte opgaver i nærområdet.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 28 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 37 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Aftalen vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet Pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over det pågældende udbud skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. - seks måneder efter, at Ordregiver har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. - kalenderdage regnet fra dagen efter, Ordregiver har meddelt sin beslutning, jg. udbudslovens § 185, stk. 2.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Vand A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Vand A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aarhus Vand Forsyning A/S
Organisation, der udfører betalingen : Aarhus Vand Forsyning A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Vand Forsyning A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 28 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 37 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 28 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 37 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 28 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Leif M. Jensen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Leif M. Jensen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 26 390 719,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale: Drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aahus Kommune
Titel : Rammeaftale: Drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aahus Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Vand Forsyning A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 26 390 719,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 41 813 634,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Vand A/S
Registreringsnummer : 32562361
Postadresse : Hasselager Allé 29    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lise Marie Jensen
Telefon : 20910967
Internetadresse : https://www.aarhusvand.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Aarhus Vand Forsyning A/S
Registreringsnummer : 44 47 45 73
Afdeling : Aarhus Vand A/S
Postadresse : Hasselager Allé 29    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lise Jensen
Telefon : +4520910967
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Aarhus Vand Ressource A/S
Registreringsnummer : 44468204
Afdeling : Aarhus Vand A/S
Postadresse : Hasselager Allé 29    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lise Jensen
Telefon : +4520910967
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Leif M. Jensen A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 42078514
Postadresse : Sydvestvej 70    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ole Barkholt
E-mail : ob@lmj.dk
Telefon : 54348550
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bd7dbb45-080e-41d0-b2c8-7796f102fe02   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/05/2024   07:21:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/05/2024   08:56:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 270868-2024
EUT-S-nummer : 89/2024
Offentliggørelsesdato : 07/05/2024

Send til en kollega

0.032