23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sønderborg Kommune

Udbud af vintertjeneste 2024/2025 – 2027/2028


Sønderborg Kommune

263308-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester – Udbud af vintertjeneste 2024/2025 – 2027/2028
OJ S 87/2024 03/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Sønderborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af vintertjeneste 2024/2025 – 2027/2028
Beskrivelse : Dette udbud omfatter vintertjeneste i form af snerydning og glatførebekæmpelse på et antal af de kommunale veje i Sønderborg Kommune. Udbuddet omfatter glatførebekæmpelse kombineret med snerydning på 32 fastlagte ruter. Udbuddet omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, holdebaner, rastepladser, vigepladser, parkeringslommer o.l. på vintervejklasserne 1, 2, 3 og 4. Hver rute udgør én delkontrakt og Sønderborg Kommune finder det ikke hensigtsmæssigt at opdele kontrakten yderligere i mindre ruter/delkontrakter, da Sønderborg Kommune vurderer, at yderligere opdeling vil medføre en risiko for uforholdsmæssige administrative byrder og større brug af ressourcer, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til samarbejdet gennem hele kontraktens løbetid. Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af delkontrakternes omfang: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3466871-324e-460f-b54c-de377340f5c3/publicMaterial
Identifikator for proceduren : 755143c1-859e-45df-ade8-506945b641f4
Intern identifikator : 2024/22
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 10 af 06/01/2023 Udbudsloven (udbudsloven) §§ 56-57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90600000   Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90620000   Snerydning, 90630000   Isrydning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Oplysninger om kontrakternes værdi er Ordregivers anslåede skøn over alle delkontrakternes samlede værdi i kontraktens løbetid inklusive eventuel forlængelse. Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Tilbudsgiveren udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Inden tildeling skal den/de tilbudsgiver(e), som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakterne til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Ordregiver forbeholder sig mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan dokumentation eksempelvis bestå af en sericeattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgiver må ikke have tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, jf. EU-forordning ”om restriktive foranstaltninger i henhold til Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine” (Forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret af Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 08. april 2022). Tilbuddet skal fremsendes digitalt via udbudsportalen ETHICS. Al kommunikation i forbindelse med udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, skal ske via udbudsportalen ETHICS.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af vintertjeneste 2024/2025 – 2027/2028
Beskrivelse : Dette udbud omfatter vintertjeneste i form af snerydning og glatførebekæmpelse på et antal af de kommunale veje i Sønderborg Kommune. Udbuddet omfatter glatførebekæmpelse kombineret med snerydning på 32 fastlagte ruter. Udbuddet omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, holdebaner, rastepladser, vigepladser, parkeringslommer o.l. på vintervejklasserne 1, 2, 3 og 4. Hver rute udgør én delkontrakt og Sønderborg Kommune finder det ikke hensigtsmæssigt at opdele kontrakten yderligere i mindre ruter/delkontrakter, da Sønderborg Kommune vurderer, at yderligere opdeling vil medføre en risiko for uforholdsmæssige administrative byrder og større brug af ressourcer, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til samarbejdet gennem hele kontraktens løbetid. Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af delkontrakternes omfang: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3466871-324e-460f-b54c-de377340f5c3/publicMaterial
Intern identifikator : 2024/22
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90600000   Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90620000   Snerydning, 90630000   Isrydning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 15/04/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : I kontrakterne er der indbygget en mulighed for at forlænge kontraktperioden med op til 2 x 1 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Oplysninger om kontrakternes værdi er Ordregivers anslåede skøn over alle delkontrakternes samlede værdi i kontraktens løbetid inklusive eventuel forlængelse. Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Tilbudsgiveren udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Inden tildeling skal den/de tilbudsgiver(e), som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakterne til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Ordregiver forbeholder sig mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan dokumentation eksempelvis bestå af en sericeattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgiver må ikke have tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, jf. EU-forordning ”om restriktive foranstaltninger i henhold til Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine” (Forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret af Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 08. april 2022). Tilbuddet skal fremsendes digitalt via udbudsportalen ETHICS. Al kommunikation i forbindelse med udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, skal ske via udbudsportalen ETHICS.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Kontrakten tildeles den/de tilbudsgiver(e), der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som Ordregiver identificerer på grundlag af tildelingskriteriet ”pris”.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 06/06/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService 2003) er en del af aftalegrundlaget. Herudover indeholder kontrakten en arbejdsklausul.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Sønderborg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Sønderborg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Sønderborg Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 97 73
Postadresse : Rådhustorvet 10    
By : Sønderborg
Postnummer : 6400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jørn Høgh
E-mail : hawk@niras.dk
Telefon : +45 42995446
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 07b71b10-bb04-4ee7-a8ea-09c0670f36b0   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/05/2024   15:06:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/05/2024   15:07:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 263308-2024
EUT-S-nummer : 87/2024
Offentliggørelsesdato : 03/05/2024

Send til en kollega

0.047