23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

KLAR Forsyning A/S

Udbud tømningsordning med slamsuger


KLAR Forsyning A/S

257439-2024 - Resultater
Danmark – Tømning af sivebrønde eller septiktanke – Udbud tømningsordning med slamsuger
OJ S 85/2024 30/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : KLAR Forsyning A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud tømningsordning med slamsuger
Beskrivelse : Dette udbud omfatter tømning af bundfældningstanke og samletanke i Stevns, Køge og Greve Kommuner. Tømning foregår med slamsuger. Tilbuddet udbydes af KLAR Forsyning A/S på vegne af spildevandsselskaberne Stevns Spildevand A/S, Køge Afløb A/S og Greve Spildevand A/S. Kontrakten forventes at træde i kraft 1. januar 2024. Kontrakten vil være 4-årig med option på forlængelse én gang á 1 år. KLAR Forsyning administrerer kommunernes tømningsordning i henhold til regulativerne på området. I ordningen er der i alt 2179 tanke. I KLAR Forsyning ønsker vi som en del af vores strategi at udvikle os sammen med vores samarbejdspartnere, herunder vores leverandører. Vi ønsker i fællesskab med den kommende leverandør at have fokus på, at tømning af kundernes tank sker til planlagt tid og at kunderne får god og rettidig information om deres planlagte tømning.
Identifikator for proceduren : a5430e55-b55e-4d40-b5af-e0d1b89ac705
Tidligere bekendtgørelse : e5e9feed-6763-47d3-a32b-7f7d04eab10e-01
Intern identifikator : 2023-00840 Tømningsordning
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90410000   Bortskaffelse af spildevand
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : I KLAR Forsynings forsyningsområde
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud tømningsordning med slamsuger
Beskrivelse : Dette udbud omfatter tømning af bundfældningstanke og samletanke i Stevns, Køge og Greve Kommuner. Tømning foregår med slamsuger. Tilbuddet udbydes af KLAR Forsyning A/S på vegne af spildevandsselskaberne Stevns Spildevand A/S, Køge Afløb A/S og Greve Spildevand A/S. Kontrakten forventes at træde i kraft 1. januar 2024. Kontrakten vil være 4-årig med option på forlængelse én gang á 1 år. KLAR Forsyning administrerer kommunernes tømningsordning i henhold til regulativerne på området. I ordningen er der i alt 2179 tanke. I KLAR Forsyning ønsker vi som en del af vores strategi at udvikle os sammen med vores samarbejdspartnere, herunder vores leverandører. Vi ønsker i fællesskab med den kommende leverandør at have fokus på, at tømning af kundernes tank sker til planlagt tid og at kunderne får god og rettidig information om deres planlagte tømning.
Intern identifikator : 2023-00840 Tømningsordning
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90410000   Bortskaffelse af spildevand
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten kan forlænges 1 gang á 1 års varighed.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : I KLAR Forsynings forsyningsområde
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges 1 gang á 1 års varighed.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Ved evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Pris" vil Ordregiver lægge vægt på den samlede tilbudspris ekskl. moms, som den følger af tilbudslistens side 2. Evalueringsmetoden på underkriteriet "Pris" er som følger: Der tildeles point på en skala fra 0-100. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste tilbudspris, tildeles 100 point. En fiktiv tilbudssum på 50 % dyrere end laveste pris tildeles 0 point. Øvrige tilbudspriser tildeles point ud fra en lineær interpolation mellem ovennævnte yderpunkter (pointmodel). Det tildelte point ganges med vægtningen af underkriteriet "Pris". Hvis der mod forventning modtages tilbud (dvs. mindst ét), der er højere (dyrere) end laveste tilbudspris plus 50 %, tildeles karakteren 0 i stedet til den højeste (dyreste) afgivne tilbudspris (primær tilpasningsmodel). Dog kan den pris, der tildeles pointtallet 0, aldrig overstige laveste pris plus 75 % (sekundær tilpasningsmodel). Spændet på pointskalaen er således maksimalt laveste tilbudspris plus 75 %. Ved anvendelse af den sekundære tilpasnings-model vil også tilbud, som overstiger laveste pris + 75 %, blive tildelt pointtallet 0.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet er for Ordregiver, at der hos Tilbudsgiver er robusthed i opgaveløsningen både så vidt angår organisation, teknisk udstyr og veletablerede samarbejder med underleverandører. Ordregiver er selv ISO 9001 certificeret og lægger vægt på, at samarbejdspartnere har lignende systemer til sikring af arbejdsprocesser. Ordregiver vil ved evalueringen af underkriteriet "Kvalitet " lægge vægt på følgende: • Robusthed i organisation; beskrivelse af organisation, herunder beskrivelse af kontaktpersoner, chauffører samt backup person(er) ved ferie og sygdom. • Robusthed i udstyrspark og eventuelle samarbejdspartnere, der medvirker til at sikre, at sårbarhed grundet nedbrud af materiel og lignende kan imødegås. • Ledelsessystemer indenfor Kvalitet til sikring af opgaveløsning og løbende forbedringer (varsling af tømning, tømning og rapportering). • Beskrivelse af hvilke tiltag Tilbudsgiver vil gøre for at indhente en forsinkelse i tidsplanen. Underkriteriet vurderes relativt efter en pointskala fra 1-10 point. For underkriterierne ”Kvalitet” foretages en kvalitativ vurdering i henhold til pointskalaen nedenfor. 0 - Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er op-lysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet). 2 - Gives for tilbud med en utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 - Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 6 - Gives for tilbud med en tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 8 - Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 10 - Gives for tilbud med en meget god til fremragende opfyldelse af underkriteriet. Et tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Social ansvarlighed
Beskrivelse : Social ansvarlighed er for Ordregiver, at der arbejdes aktivt for de ansattes sikkerhed og sundhed, tages medansvar for uddannelse af fremtidens arbejdskraft og minimerer miljøpåvirkninger. Ordregiver vil gennem indkøb medvirke til sikring af social ansvarlighed. Ordregiver har et integreret ledelsessystem hvor arbejdsmiljø og miljø indgår. Ordregiver er selv ISO 14001 certificeret. Ordregiver vil ved evalueringen af underkriteriet " Social ansvarlighed " lægge vægt på, at Tilbudsgiver sikrer ordentlige arbejdsbetingelser for sine ansatte og følger udviklingen indenfor teknologi og miljø: • Beskrivelse af ledelsessystemer indenfor Miljø og Arbejdsmiljø til sikring af opgaveløsning og løbende forbedringer på arbejdspladsen generelt. • Beskrivelse af oplæring og uddannelse af Tilbudsgivers medarbejdere, herunder om Tilbudsgiver har lærlinge og elever. • Beskrivelse af det sikkerhedsudstyr der anvendes. (Herunder løftegrej til tunge dæksler). • Beskrivelse af køretøjer som er påtænkt til opgaven (type, kapacitet og EURO-norm), samt tanker om fremtidig teknologi for minimering af CO2 påvirkning i relation til tømningsopgaven. • Beskrivelse af Tilbudsgivers øvrige mål og handlinger indenfor social ansvarlighed. Underkriteriet vurderes relativt efter en pointskala fra 1-10 point. For underkriteriet ”Social ansvarlighed” foretages en kvalitativ vurdering i henhold til pointskalaen i tabel 1, jf. underkriteriet ”Kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Poul Schmith/Kammeradvokaten
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : KLAR Forsyning A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : KLAR Forsyning A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 233 155,10   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Marius Pedersen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Tømningsordning - KLAR Forsyning
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : KLAR Forsyning A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : HCS A/S Transport og Spedition
Tilbud :
Officielt navn : Norva 24 Danmark A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 233 155,10   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 291 490,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Poul Schmith/Kammeradvokaten
Registreringsnummer : 64952811
Postadresse : Kalvebod Brygge 32    
By : København V
Postnummer : 1560
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : KLAR - Anne-Mette Mølholt
Telefon : +45 56652222
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : KLAR Forsyning A/S
Registreringsnummer : 6484438
Postadresse : Vasebækvej 40    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anne-Mette Mølholt
Telefon : +4551365720
Internetadresse : https://klarforsyning.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : HCS A/S Transport og Spedition
Registreringsnummer : 71145816
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 27797805
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Registreringsnummer : 49979517
By : Ferritslev
Postnummer : 5863
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : 63909806
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Norva 24 Danmark A/S
Registreringsnummer : 10206987
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 51387430
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e705988e-a69b-47b7-9b7b-1476133b55b6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/04/2024   20:16:59 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/04/2024   20:30:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 257439-2024
EUT-S-nummer : 85/2024
Offentliggørelsesdato : 30/04/2024

Send til en kollega

0.067