23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Udbud - Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

256110-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Udbud - Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund
OJ S 85/2024 30/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud - Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund
Beskrivelse : Udbuddet vedrører prøvetagning og analyse fra tre forskellige deponier beliggende i Vestskoven, Ganløse og Frederikssund. Det drejer sig om både spildevand (perkolatbrønde/buffertank) og grundvand (kontrolboringer). Der er tale om et stort antal analyser, som udtages efter et 4-årigt årshjul. Analyserne er fordelt på et større antal analyseparametre, som udtages fra boringer/brønde med varierende tilgængelighed, udstyr og dybder fra 2-50 meter under terræn. Der er som udgangspunkt ingen strømforsyning ved kontrolboringerne.
Identifikator for proceduren : eb898459-4a88-469f-8c2f-a4cf5671855e
Tidligere bekendtgørelse : 655eaa53-1587-4aaa-8f16-16195313f9b0-01
Intern identifikator : 23-03844
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90700000   Tjenester på miljøområdet, 90714500   Miljømæssig kvalitetskontrol
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud - Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund
Beskrivelse : Udbuddet vedrører prøvetagning og analyse fra tre forskellige deponier beliggende i Vestskoven, Ganløse og Frederikssund. Det drejer sig om både spildevand (perkolatbrønde/buffertank) og grundvand (kontrolboringer). Der er tale om et stort antal analyser, som udtages efter et 4-årigt årshjul. Analyserne er fordelt på et større antal analyseparametre, som udtages fra boringer/brønde med varierende tilgængelighed, udstyr og dybder fra 2-50 meter under terræn. Der er som udgangspunkt ingen strømforsyning ved kontrolboringerne.
Intern identifikator : 23-03844
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90700000   Tjenester på miljøområdet, 90714500   Miljømæssig kvalitetskontrol
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge Aftalen 2 gange, idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder regnet fra Aftalens gældende ophørstidspunkt.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildeling af Rammeaftalen vil ske til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud indgår følgende underkriterium og vægtning: Pris 100%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til Kapitel 3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016 (tilgængeligt ved www.retsinformation.dk), gælder følgende tidsfrister for udfyldelse af klage: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. jf. § 7(1) Bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud, forudsat at meddelelsen inkluderer en kort beskrivelse af de relevante årsager for beslutningen. Andre klager skal i overensstemmelse med § 7(2) Bekendtgørelsen for Klagenævnet for Udbud udfyldes af Klagenævnet for Udbud indenfor: 1) Inden 45 kalenderdage fra datoen efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om kontraktindgåelse Den Europæiske Unions Tidende (med effekt fra dagen efter offentliggørelsesdatoen): 2) Inden 30 kalenderdage fra dagen efter at Ordregiver underrettet de berørte Tilbudsgivere, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller såfremt at notifikationen inkluderer en kort redegørelse af de relevante årsager for beslutningen: 3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. såfremt at meddelelsen inkluderer en kort redegørelse for de relevante årsager for beslutningen: 4) Inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregiver har offentliggjort en meddelelse vedrørende deres beslutning for at opretholde kontrakten, jf. § 185(2) af Udbudsloven. Klager skal, senest samtidig med indleveringen af klagen til Klagenævnet for Udbud, skriftligt informere Ordregiver om klagen, herunder oplyse om klagen er blevet indleveret i standstillperioden, jf. Bekendtgørelsens § 6(4). Hvis klagen er indleveret i standstillperioden, skal klageren dertil oplyse om der er anmodet om at klagen tillægges opsættende virkning, jf. Bekendtgørelsens § 12(1). E-mailen til Klagenævnet for Udbud er oplyst i sektion VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds retningslinjer vedrørende klager er ligeledes tilgængelige på internetadressen oplyst i sektion VI.4.1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 948 475,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 948 475,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 1 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 600 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Eurofins Miljø A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund - Eurofins Miljø A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 948 475,00   DKK
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Prøvetagning og analyse i Vestskoven Slaggedeponi, Ganløse Aflægningsplads og Sigterestdeponiet i Frederikssund - Eurofins Miljø A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Claire Schmidt
E-mail : CSCH@vestfor.dk
Telefon : +45 21490104
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Eurofins Miljø A/S
Registreringsnummer : 28848196
Postadresse : Smedeskovvej 38    
By : Galten
Postnummer : 8464
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : salg@eurofins.dk
Telefon : +45 70224266
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 14ec99af-8ff2-424d-8e57-9843ad9edd1d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/04/2024   10:29:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/04/2024   11:10:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 256110-2024
EUT-S-nummer : 85/2024
Offentliggørelsesdato : 30/04/2024

Send til en kollega

0.095