23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Service A/S

Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning


Aalborg Service A/S

254708-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning
OJ S 84/2024 29/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Service A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordjyllandsværket A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Decentrale Værker A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Varme A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Kloak A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale vedrørende industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning. Ordregivers behov omfatter industriel rengøring såvel i forbindelse med det daglige arbejde, som i forbindelse med revision, og andre komprimerede opgaver; eksempelvis i tilfælde af planlagte stop. Ved almindelig dagligt arbejde skal Leverandøren forvente en mindre mængde opgaver, som forventeligt vil kunne udføres af 1-3 M/K, mens der i forbindelse med revision og andre komprimerede opgaver kan forventes en betydelig større mængde opgaver, som formentlig kræver mindst 15 M/K. Opgaverne omfatter eksempelvis støvsugning, afvaskning, nedspuling og højtryksrensning. Mindre håndteringsopgaver som fx manuel skovling, fejning og lignende vil også kunne forekomme. Derudover vil der også forekomme øvrige assistanceopgaver i forbindelse med udførelsen af industrirengøring, som eksempelvis truckkørsel, åbning og lukning af luge, ad-hoc opgaver i forbindelse med forberedelse til udførelse af industriel rengøring, gulvmand, lugemand m.m. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt udstyr til opgavernes udførelse. Rammeaftalen vil ikke være eksklusiv. Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3). Rammeaftalens forventede værdi pr. år er 1.700.000 kr., baseret på tidligere års erfaring og det forventede forbrug baseret på de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Beløbet kan dog variere. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Blok 3 forventes at lukke ned ved udgangen af 2028, hvorfor behovet for industrirengøring af procesanlæg efter 2028 vil være minimalt, og forventeligt langt under 1.700.000 kr. årligt.
Identifikator for proceduren : 10b47ec6-f42f-4e99-8318-679559d776f9
Tidligere bekendtgørelse : ae122b76-c994-4180-8ec4-d72440194e22-01
Intern identifikator : 2024-0058
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalen på grundlag af de første tilbud uden at indgå forhandlinger.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde, 90900000   Rengørings- og sanitetstjenester, 90910000   Rengøring, 90912000   Spuling af rørkonstruktioner, 90913000   Rengøring af tanke og reservoirer
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3), Norbis Park 100, 9310 Vodskov.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 9 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A-II.D, III.A,-III.C, IV.B, IV.C, V og VI i ESPD'et. - Del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.B: Tilbudsgiver skal angive navn(e) og kontaktoplysninger på den (de) person (er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure. - Del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet. - Del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af Rammeaftalen i underleverance til tredjeparter. - Del III.A-III.C: Tilbudsgiver skal angive alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2. Hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3,136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens §138. - Del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. - Del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. - Del VI: Tilbudsgiver skal angive datoen for udfyldelsen af ESPD'et. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder(ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden mådedeltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics. Al kommunikation, herunder spørgsmål, skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan tilbudsgiver fra kl. 08:00 til kl. 16:00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Ethics Support vil besvare ‘bestil et opkald’-henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00 og vil besvare skriftlige henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale vedrørende industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning. Ordregivers behov omfatter industriel rengøring såvel i forbindelse med det daglige arbejde, som i forbindelse med revision, og andre komprimerede opgaver; eksempelvis i tilfælde af planlagte stop. Ved almindelig dagligt arbejde skal Leverandøren forvente en mindre mængde opgaver, som forventeligt vil kunne udføres af 1-3 M/K, mens der i forbindelse med revision og andre komprimerede opgaver kan forventes en betydelig større mængde opgaver, som formentlig kræver mindst 15 M/K. Opgaverne omfatter eksempelvis støvsugning, afvaskning, nedspuling og højtryksrensning. Mindre håndteringsopgaver som fx manuel skovling, fejning og lignende vil også kunne forekomme. Derudover vil der også forekomme øvrige assistanceopgaver i forbindelse med udførelsen af industrirengøring, som eksempelvis truckkørsel, åbning og lukning af luge, ad-hoc opgaver i forbindelse med forberedelse til udførelse af industriel rengøring, gulvmand, lugemand m.m. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt udstyr til opgavernes udførelse. Rammeaftalen vil ikke være eksklusiv. Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3). Rammeaftalens forventede værdi pr. år er 1.700.000 kr., baseret på tidligere års erfaring og det forventede forbrug baseret på de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Beløbet kan dog variere. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Blok 3 forventes at lukke ned ved udgangen af 2028, hvorfor behovet for industrirengøring af procesanlæg efter 2028 vil være minimalt, og forventeligt langt under 1.700.000 kr. årligt.
Intern identifikator : 2024-0058
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde, 90900000   Rengørings- og sanitetstjenester, 90910000   Rengøring, 90912000   Spuling af rørkonstruktioner, 90913000   Rengøring af tanke og reservoirer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3), Norbis Park 100, 9310 Vodskov.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge Rammeaftalen på de samme vilkår op til 12 måneder ad gangen. Ordregiver kan maksimalt forlænge Rammeaftalen i alt 6 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 9 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A-II.D, III.A,-III.C, IV.B, IV.C, V og VI i ESPD'et. - Del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.B: Tilbudsgiver skal angive navn(e) og kontaktoplysninger på den (de) person (er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure. - Del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet. - Del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af Rammeaftalen i underleverance til tredjeparter. - Del III.A-III.C: Tilbudsgiver skal angive alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2. Hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3,136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens §138. - Del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. - Del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. - Del VI: Tilbudsgiver skal angive datoen for udfyldelsen af ESPD'et. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder(ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden mådedeltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics. Al kommunikation, herunder spørgsmål, skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan tilbudsgiver fra kl. 08:00 til kl. 16:00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Ethics Support vil besvare ‘bestil et opkald’-henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00 og vil besvare skriftlige henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vurderingen af tilbud i forhold til underkriteriet Pris; vil ske på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af tilbudsskabelonen (bilag A.5), jf. nærmere udbudsbetingelserne punkt 4.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ansvarlig Virksomhedsadfærd
Beskrivelse : Vurderingen af tilbud i forhold til underkriteriet Ansvarlig Virksomhedsadfærd; vil ske på baggrund af tilbudsgivers besvarelser i tilbudsskabelonen (bilag A.5). Det vil i tilbudsskabelonen (bilag A.5) fremgå, hvad der indgår i evalueringen, og hvad Ordregiver vægter positivt i denne forbindelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og kompetencer
Beskrivelse : Vurderingen af tilbud i forhold til underkriteriet Kvalitet og Kompetencer; vil ske på baggrund af tilbudsgivers besvarelser i tilbudsskabelonen (bilag A.5). Vurderingen vil ske i forhold til delkriterierne: • CV’er (80 %) • Kvalitetsstyringssystem (20 %). Det vil i tilbudsskabelonen (bilag A.5) fremgå, hvad der indgår i evalueringen, og hvad Ordregiver vægter positivt i denne forbindelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2. 6. 2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Ordregiver har ret til at inddrage koncernforbundene selskaber eller en juridisk enhed, som er 100 % direkte eller indirekte ejet af Aalborg Kommune, i Rammeaftalen, således disse herefter kan trække på Rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg Service A/S
Registreringsnummer : ORG-33 16 46 10
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : 25197465
Internetadresse : https://aalborgforsyning.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nordjyllandsværket A/S
Registreringsnummer : 37189294
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Aalborg Decentrale Værker A/S
Registreringsnummer : 37271632
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Aalborg Varme A/S
Registreringsnummer : 37271616
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Aalborg Kloak A/S
Registreringsnummer : 32651798
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 43509473-6e5c-42a9-80b0-27e558ea95ca   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/04/2024   08:51:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/04/2024   09:23:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 254708-2024
EUT-S-nummer : 84/2024
Offentliggørelsesdato : 29/04/2024

Send til en kollega

0.047