23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af rådgiverydelser ved undersøgelser og afgravning af overfladeforurening


Region Nordjylland

246413-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening – Udbud af rådgiverydelser ved undersøgelser og afgravning af overfladeforurening
OJ S 82/2024 25/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rådgiverydelser ved undersøgelser og afgravning af overfladeforurening
Beskrivelse : Udbud af rammeaftaler om rådgiverydelser ved projekter med undersøgelser og afgravning af overfladeforurening til opfyldelse af Region Nordjyllands forpligtelser i henhold til jordforureningsloven. Hvert år er Region Nordjylland bygherre på en række undersøgelser og afværgeprojekter på boligejendomme med overfladeforurening. Specielt er mange boliggrunde i kystnære områder forurenet med tjærestoffer efter tidligere anvendelse til tjære- og tørreplads for fiskenet. Derudover har en række andre brancher givet anledning til overfladeforurening med f.eks. olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer. Størstedelen af undersøgelserne og afværgeprojekterne udføres under Værditabsordningen. Derudover udføres et mindre antal projekter under Region Nordjyllands prioriterede indsats. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af rammeaftaler med maksimalt tre (3) forskellige rådgivere om bygherrerådgivning i forbindelse med undersøgelser og afværgeprojekter på ejendomme med overfladeforurening. Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser for samtlige rammeaftaler pr. år vil udgøre 10 - 40 afværgeprojekter og op til 25 undersøgelser, beregnet i forhold til Region Nordjyllands og Værditabsordningens nuværende budgetramme. Antallet af ejendomme afhænger af Region Nordjyllands budgetter og antallet af ejendomme, hvor Statens Administration disponerer penge til gennemførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger. De enkelte rådgivere er dermed ikke garanteret et bestemt antal ejendomme. Tildeling af opgaverne mellem de tre rådgivere på de tre parallelle rammeaftaler sker i henhold til rammeaftalens punkt 6.1 Fordelingen af afværgeprojekter og undersøgelser sker som beskrevet i rammeaftalens punkt 6.1. Se endvidere udbudsbekendtgørelsens punkt 3.3 (Opgavetildeling).
Identifikator for proceduren : 65b1e38e-58a8-4a5f-b130-65d7e2760cfb
Intern identifikator : 2023-039702
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 700 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt 5.1.11. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrer sig som bruger. 2) Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt 5.1.9. Den/de enhed(er), der stiller sin økonomiske eller tekniske formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring. 3) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, eller en støttende enhed, er omfattet de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136, og de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 3, medmindre tilbudsgiver/den støttende enhed har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. 4) Dokumentation: Ad. pkt. 2.1.6. Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, 2 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet. Ad pkt. 5.1.9 "Økonomisk og finansiel formåen". Som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal den anden enhed fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende omsætning til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten. Virksomheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal den enkelte virksomhed fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Som dokumentation for krævet erhvervsansvarsforsikring, fremlægges passende dokumentation herfor, eksempelvis police eller forsikringsbevis. 5) Støtte- og konsortieerklæringer, jf. oven for punkt 2) og 4) skal vedlægges tilbuddene. Øvrig dokumentation skal fremsendes, når ordregiver anmoder herom. 6) Udbuddet er omfattet af EU-forordning 1269/2022, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildel offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborger elle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organser, der etableret i Rusland. Tilbudsgiver afgiver på ordregivers anmodning erklæring om ikke at være omfattet af restriktionerne. 7) Hver delaftales anslåede værdi er angivet i punkt 5.1.5. Da antallet af delaftaler kan være afhængige af antallet af indkomne/konditionsmæssige tilbud, og da rammeaftalen giver ordregiver mulighed for omfordeling af opgaver på de enkelte delaftaler, er delaftalernes maksimale værdier angivet til samme beløb.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 1
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Konkurs Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Korruption Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Tvangsakkord uden for konkurs Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Deltagelse i en kriminel organisation Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 finder anvendelse i dette udbud.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Svig Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Insolvens Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Aktiver, der administreres af en kurator Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Udbudslovens § 136, nr. 3 finder anvendelse i dette udbud.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Udbudslovens § 136, nr. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Udbudslovens § 136, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Udbudslovens § 136, nr. 4 finder anvendelse i dette udbud.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse i dette udbud.
Betaling af socialsikringsbidrag Udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i dette udbud.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Ordregiver har valgt, at Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud.
Betaling af skatter og afgifter Udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i dette udbud.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i dette udbud.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rådgiverydelser ved undersøgelser og afgravning af overfladeforurening - Rådgiver nr. 1
Beskrivelse : Udbud af rammeaftaler om rådgiverydelser ved projekter med undersøgelser og afgravning af overfladeforurening til opfyldelse af Region Nordjyllands forpligtelser i henhold til jordforureningsloven.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 300 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten: Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede nettoomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det seneste afsluttede regnskabsår. Ved ”forretningsområde, som er omfattet af kontrakten” menes rådgivning inden for jordforureningsområdet. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum DKK 1 mio.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Erhvervsansvarsforsikring: Tilbudsgiver skal angive det forsikrede beløb, det vil sige dækningssummen, i Tilbudsgiverens relevante erhvervsansvarsforsikring på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med Tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiveren har tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum DKK 10.000.000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Liste over væsentligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt 2.1 "Beskrivelse", som den eller de afdelinger / kontorer i Tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereference, udførelsesperiode og kontaktperson hos kunden. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver inden for de seneste 3 år for minimum 4 forskellige kunder har udført rådgivning og tilsyn på afværgeprojekter, hvor der er fortaget enten afgravning og bortskaffelse af forurenet jord, eller anvendt in-situ afværgemetoder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 03/06/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 04/06/2024   00:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Rådgiverydelser ved undersøgelser og afgravning af overfladeforurening - Rådgiver nr. 2
Beskrivelse : Udbud af rammeaftaler om rådgiverydelser ved projekter med undersøgelser og afgravning af overfladeforurening til opfyldelse af Region Nordjyllands forpligtelser i henhold til jordforureningsloven.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 900 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten: Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede nettoomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det seneste afsluttede regnskabsår. Ved ”forretningsområde, som er omfattet af kontrakten” menes rådgivning inden for jordforureningsområdet. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum DKK 1 mio.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Erhvervsansvarsforsikring: Tilbudsgiver skal angive det forsikrede beløb, det vil sige dækningssummen, i Tilbudsgiverens relevante erhvervsansvarsforsikring på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med Tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiveren har tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum DKK 10.000.000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Liste over væsentligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt 2.1 "Beskrivelse", som den eller de afdelinger / kontorer i Tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereference, udførelsesperiode og kontaktperson hos kunden. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver inden for de seneste 3 år for minimum 4 forskellige kunder har udført rådgivning og tilsyn på afværgeprojekter, hvor der er fortaget enten afgravning og bortskaffelse af forurenet jord, eller anvendt in-situ afværgemetoder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 03/06/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 04/06/2024   00:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Rådgiverydelser ved undersøgelser og afgravning af overfladeforurening - Rådgiver nr. 3
Beskrivelse : Udbud af rammeaftaler om rådgiverydelser ved projekter med undersøgelser og afgravning af overfladeforurening til opfyldelse af Region Nordjyllands forpligtelser i henhold til jordforureningsloven.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten: Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede nettoomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det seneste afsluttede regnskabsår. Ved ”forretningsområde, som er omfattet af kontrakten” menes rådgivning inden for jordforureningsområdet. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum DKK 1 mio.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Erhvervsansvarsforsikring: Tilbudsgiver skal angive det forsikrede beløb, det vil sige dækningssummen, i Tilbudsgiverens relevante erhvervsansvarsforsikring på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med Tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiveren har tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum DKK 10.000.000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Liste over væsentligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt 2.1 "Beskrivelse", som den eller de afdelinger / kontorer i Tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereference, udførelsesperiode og kontaktperson hos kunden. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver inden for de seneste 3 år for minimum 4 forskellige kunder har udført rådgivning og tilsyn på afværgeprojekter, hvor der er fortaget enten afgravning og bortskaffelse af forurenet jord, eller anvendt in-situ afværgemetoder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 03/06/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 04/06/2024   00:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ann Steen Nikolajsen
E-mail : asj@rn.dk
Telefon : +45 21314576
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 1029481
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d5d364b7-8160-477b-9a04-d34200e16cec   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/04/2024   13:56:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/04/2024   11:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 246413-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.047