23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Horsens Vand A/S

Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Horsens Syd


Horsens Vand A/S

234442-2024 - Resultater
Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Horsens Syd
OJ S 78/2024 19/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Horsens Vand A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Horsens Syd
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter sanering og fornyelse af kloaksystemet og drikkevandssystemet i Horsens Syd. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 650 matrikler ved udskiftning af eksisterende fællesledning og etablering af nye regn- og spildevandsledninger i ca. 2400 m fællesgrav og ca. 3000 m i enkelt grav samt etablering af ca. 5000 m nye drikkevandsledninger.
Identifikator for proceduren : e14e43fb-a612-4aa1-bece-517e8e98f347
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
By : Horsens Syd
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 93 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : PRÆKVALIFIKATION Der henvises til afsnit II.2.9 samt til udbudsmaterialet, herunder særligt til Prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen, herunder tidsplan. Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder. Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation udfylde ESPD, hvori ansøger erklærer sig om følgende: i. at ansøger ikke er omfattet af de i Udbudslovens §§ 135, 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 fastsatte udelukkelsesgrunde.§ 134a finder ligeledes anvendelse, men der skal ikke erklæres herom i ESPD. ii. at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, jf. afsnit III.1.2 og III.1.3. Ad. II.1.6) Horsens Vand har valgt ikke at opdele kontrakten i delkontrakter. Det er i den forbindelse vurderingen, at realiseringen af den udbudte opgave, herunder af partneringsamarbejdet, kan ske mest hensigtsmæssigt i totalentreprise, idet denne entrepriseform indebærer, at Horsens Vand kun har én medkontrahent i forhold til samarbejdet, projekterings- og udførelsesarbejderne, at grænseflader, koordinerings- og ansvarsforhold forenkles, hvilket samlet set skønnes at minimere Horsens Vands omkostninger til kontraktadministration. Det samlede projekts fysiske og funktionelle sammenhæng, samtidighed og konkrete bygnings- og anlægsmæssige snitflader underbygger denne vurdering. Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD. Referencer kan tillige angives i en separat referenceliste med henvisning til ESPD. Det elektroniske ESPDdokument tilgås via iBinder. Vejledning til udfyldelse findes på www.kfst.dk samt på iBinder. En ansøger, der baserer sig på en anden enheds økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet skal aflevere særskilt ESPD for denne enhed, ligesom der skal afleveres støtteerklæring herom,jf. prækvalifikationsbetingelserne. Hvis ansøger er en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) skal der afleveres særskilte ESPD'er for alle deltagende virksomheder i sammenslutningen, ligesom der skal afleveres konsortieerklæring, hvor de deltagende enheder underkaster sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpeger en fælles befuldmægtiget, jf. prækvalifikationsbetingelserne. De prækvalificerede tilbudsgivere skal efter opnået prækvalifikation ligeledes aflevere tro- og loveerklæring som dokumentation for overholdelse af RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k. TILBUDSFASEN Horsens Vand forventer umiddelbart at kunne gennemføre udbuddet med én forhandlingsrunde, således at der kan tildeles på baggrund af de reviderede tilbud. Horsens Vand har dog ret til at ændre forhandlingsforløbet, således at der både kan gennemføres yderligere forhandlingsrunder og/eller forhandlingsmøder. Prækvalificerede tilbudsgivere modtager ikke vederlag for deltagelse i udbuddet. For en nærmere beskrivelse af den forventede proces for tilbudsfasen, herunder forhandlingsforløbet, henvises der til 2.0 Udbudsbetingelser.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Horsens Syd
Beskrivelse : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet med forudgående prækvalifikation. Den udbudte rammeaftale omfatter totalentrepriseydelser udført efter partneringsprincipper i forbindelse med separering af regn- og spildevand ved etablering af nye offentlige afløbsledninger inkl. brønde samt stikledninger i Horsens Syd, herunder bl.a. etablering af sandfang og rørbassiner samt udskiftning af drikkevand ved etablering af nye offentlige forsyningsledninger og stikledninger. Opgaven udbydes af Horsens Vand A/S, v/ Samn Forsyning ApS. Samn Forsyning ApS varetager drift og administration af vandforsyning og spildevand på vegne af Horsens Vand A/S. Den udbudte rammeaftale forventes at træde i kraft i december 2023 og har en løbetid på 8 år, idet delprojekterne under rammeaftalen dog forventes udført indenfor en ca. 7-årig periode fra forventet kontraktindgåelse til april 2030, jf. hovedtidsplanen. Aftalen kan dog til enhver tid opsiges af Horsens Vand med et varsel på 3 måneder. Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til 93,5 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid eller gennemsnitligt ca. 16 mio. DKK ekskl. moms pr. år, idet produktionen i det første år og sidste år dog er reduceret. Værdien vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete delprojekter. Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid fastsættes til 125 mio. DKK ekskl. moms, jf. pkt. II.2.6.
Intern identifikator : Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Horsens Syd
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 96   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 125 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Der betales ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Organisation og faglige kompetencer

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Proces og åben økonomi

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Laveste samlede tilbudssum.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud. Klagevejledning fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : COWI A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Horsens Vand A/S
Registreringsnummer : 32560156
Postadresse : Alrøvej 11    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Madsen
E-mail : sma@samn.dk
Telefon : 76268700
Internetadresse : www.samn.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : COWI A/S
Registreringsnummer : 44623528
Postadresse : Jens Chr. Skous Vej 9    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rikke Skov Rosenskjold
E-mail : rsrd@cowi.com
Telefon : +4556400000
Internetadresse : www.cowi.com
Denne organisations roller
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jakobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Per Aarsleff A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 37642784
Postadresse : Hasselager Allé 5    
By : Viby J.
Postnummer : 8260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 87442222
Internetadresse : https://www.aarsleff.dk/
Denne organisations roller
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus   Toldboden 2  
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ab5ae13c-eb55-45de-9be2-59fd035fcc52   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/04/2024   10:26:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 234442-2024
EUT-S-nummer : 78/2024
Offentliggørelsesdato : 19/04/2024

Send til en kollega

0.063